òÏÓÓÉÑ, 690022, ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏË, ÐÒ. 100 ÌÅÔ ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏËÕ 159 ôÅÌÅÆÏÎ/ÆÁËÓ: (423) 2318321, ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁ: cnb@cnb.dvo.ru

 

 

 

 

 

öÕÒÎÁÌ

ëÏÄ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ

óÔÒÁÎÁ ÉÚÄÁÎÉÑ

Abhandlungen der Bayerische Akademie der Wissenschaften (Munchen) Mathematisch-Naturwisenschaftliche Klasse

š1982 H 161

š1984 H 162

š1985 H 164

š1987 H 165

š1988 H 166

 

 

5

5

5

5

5

DDR

Abhandlungen der Senckenbergischen naturforschenden Gesellschaft

š1982 N 540

š1983 N 541

 

5

5

DDR

Abhandlungen des Staatlichen Museums fur Mineralogie und Geologie zu Dresden

š1982 N 31

š1983 N 32

š1985 N 33

š1986 N 34

 

 

5

5

5

5

DDR

Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen Mathematisch-Physikalische Klasse F.3

š1981 N 33

š1982 N 34

š1987 N 37

 

5

5

5

DDR

Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse

š1981 Tg 1981 N 1-3

š1982 Tg 1982 N 1-3

š1983 Tg 1983 N 1-4

š1984 Tg 1984 N 1-5

š1985 Tg 1985 N 1-5

š1986 Tg 1986 N 1-4

š1987 Tg 1987 N 1-3

š1988 Tg 1988 N 1-5

š1990 Tg 1990 N 1, 2

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Academie Royale de Belgique. Classe des sciences.Memoires. Collection in 4. Ser.2

š1984 T 19 fasc 1

š1988 T 19 fasc 2

 

5

5

BEL

Academie Royate de Belgique. Classe des sciences.

Memoires collection in 8, Ser.2

š1981 T 44 fasc 1, 2

š1982 T 44 fasc 3

š1984 T 44 fasc 7

š1984 T 45 fasc 1

 

 

5

5

5

5

BEL

Academie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Sciences. Ser.5

š1981 T 67 N 2-12

š1982 T 68 N 1-12

š1983 T 69 N 1-12

š1984 T 70 N 1-12

š1985 T 71 N 1-12

š1986 T 72 N 1-2,4-12

š1987 T 73 N 1-12

š1988 T 74 N 1-12

š1989 T 75 N 1-5,10-12

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BEL

Academie Royale de Belgique. Classe des Sciences. Bulletin .Ser.6. Bruzelles

š1990 N 1, 1-3, 4-5, 6-9, 10-11

 

5

BEL

Acaralogia

š1981 T 22 N 1-4

š1982 T 23 N 1-4

š1983 T 24 N 1-4

š1984 T 25 N 1-4

š1985 T 26 N 1-4

š1986 T 27 N 1

 

5

5

5

5

5

5

France

ACI Materials Journal

š1987 T 84 N 1-6

š1988 T 85 N 1

š1989 T 86 N 2-6

š1990 T 87 N 1,3-6

 

20

20

20

20

USA

ACI Structural Journal

š1987 T 84 N 1-6

š1988 T 85 N 1

š1989 T 86 N 3-6

š1990 T 87 N 1, 3, 5, 6

 

20

20

20

20

USA

ACM Transactions on Graphics

š1986 T 5 N 1, 3, 4

š1987 T 6 N 1-4

š1988 T 7 N 1, 2

š1989 T 8 N 1-4

š1990 T 9 N 1

 

23*

23

23

23

23

USA

ACM Transaction on Mathematical Software

š1981 T 7 N 1-3

š1982 T 8 N 2-4

š1983 T 9 N 1-4

š1984 T 10 N 1-4

š1985 T 11 N 1-4

š1986 T 12 N 1-4

š1987 T 13 N 1-4

š1988 T 14 N 3,4

š1989 T 15 N 1-4

š1990 T 16 N 3, 4

 

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

USA

Acoustics Abstracts (Í./ÆÛ)

š1985 T 18A N 11,12

šT 18B N 11,12

šT 19A N 1-10

šT 19B N 1-10

 

5

5

5

5

GBR

Acta Acustica

š1984 T 9 N 1-6

š1985 T 10 N 1-6

š1986 T 11 N 1-6

š1988 T 13 N 1-6

š1989 T 14 N 1-6

 

5

5

5

5

5

CHN

Acta Adriatica

š1981 T 22 N 1, 2

š1982 T 23 N 1, 2

š1983 T 22 N 1, 2

š1984 T 24 N 1, 2

š1985 T 26 N 1, 2

š1988 T 29 N 1, 2

š1990 T 31 N 1, 2

 

6

6

6

6

6

6

6

YUG

Acta Agronomica Sinica

š1986 T 12 N 1-4

š1987 T 13 N 1-4

š1988 T 14 N 1-4

š1989 T 15 N 1-4

š1990 T 16 N 1, 2, 4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Anatomica Sinica

š1985 T 16 N 1-4

š1986 T 17 N 1-4

š1987 T 18 N 1, 2, 4

š1988 T 19 N 1-4

š1989 T 20 N 1-4

š1990 T 21 N 1-3

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Arachnologica

š1981 T 30 N 1

š1983 T 31 N 2

šT 32 N 1

š1984 T 32 N 2

š1985 T 33 N 1, 2

šT 34 N 1

š1986 T 35 N 1

š1987 T 36 N 1, 2

šT 37 N1

š1989 T 37 N 2

šT 38 N 1, 2

š1990 T 39 N 1, 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Acta Archaeologica

š1981 T 33 N 1-4

š1982 T 34 N 1-4

š1983 T 35 N 1

š1985 T 37 N 1-4

š1986 T 38 N 1-2

š1987 T 39 N 1-4

š1988 T 40 N 1-4

š1989 T 41 N 1-4

š1990 T 42 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Archaeologica Carpatica

š1982 T 21 (1981)

š1983 T 22 (1982-1983)

š1984 T 23

š1985 T 24

5

5

5

5

POL

Acta Asiatica.Bulletin of the Institute of Eastern Culture

š1981 N 40, 41

š1982 N 42, 43

š1983 N 44, 45

š1984 N 46

š1985 N 49

8

8

8

8

8

JPN

Acta Astronomica Sinica

š1986 T 27 N 1-4

š1987 T 28 N 1-4

š1988 T 29 N 1-4

š1989 T 30 N 1-4

š1990 T 31 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Astrophysica Sinica

š1986 T 6 N 1-4

š1987 T 7 N 1-4

š1988 T 8 N 1-4

š1989 T 9 N 1-4

š1990 T 10 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Biochimica et Biophisica

š1981 T 16 N 1-4

š1982 T 17 N 1-4

š1983 T 18 N 1-4

š1984 T 19 N 1-4

š1985 T 20 N 1-4

š1986 T 21 N 1-4

š1987 T 22 N 1-4

š1988 T 23 N 1-4

š1989 T 24 N 1-4

š1990 T 25 N 1, 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta biochimica et biophisica Sinica

š1986 T 18 N 1-6

š1987 T 19 N 1-6

š1988 T 20 N 1-6

š1989 T 21 N 1-6

š1990 T 22 N 1-3, 5, 6

5

5

5

5

5

CHN

Acta Biochimica Polonica

š1981 T 28 N 1-4

š1982 T 29 N 1-4

š1983 T 30 N 1-4

š1984 T 31 N 1-4

š1985 T 32 N 1-4

5

5

5

5

5

POL

Acta biological experimentalis Sinica

š1986 T 19 N 1-4

š1987 T 20 N 1-4

š1988 T 21 N 1-4

š1989 T 22 N 1-4

š1990 T 23 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Biologica. Nova Series

š1981 T 27 N 1-4

š1982 T 28 N 1-4

š1983 T 29 N 1-4

š1984 T 30 N 1-4

š1985 T 31 N 1-4

š1986 T 32 N 1-4

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Biologica Hungarica

š1981 T 32 N 1-4

š1982 T 33 N 1-4

š1983 T 34 N 1-4

š1984 T 35 N 1-4

š1985 T 36 N 1, 2

š1986 T 37 N 1-4

š1987 T 38 N 1-4

š1988 T 39 N 1-4

š1989 T 40 N 1-4

š1990 T 41 N 1-3, 4

15,5

15,5

15,5

15,5*

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Biologica Cracoviensia

š1981 T 23 N 1, 2

š1982 T 24

š1983 T 25

š1984 T 26

š1985 T 27

š1989 T 30

š1990 T 31

6

6

6

6

6

6

6

POL

Acta biologica et medica Germanica

š1981 T 40 N 1-11

š1982 T 41 N 1-12

15

15

DDR

Acta Biologica Plateau Sinica

š1982 N 1

š1984 N 2, 3

š1985 N 4

š1990 N 9

5

5

5

5

CHN

Acta Biotheoretica

š1981 T 30 N 1-4

š1982 T 31 N 1-4

š1983 T 32 N 1-4

š1984 T 33 N 1-4

š1985 T 34 N 1-4

š1986 T 35 N 1-4

š1987 T 36 N 1-4

š1988 T 37 N 1-4

š1990 T 38 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Acta Botanica

š1981 T 27 N 1-4

š1982 T 28 N 1-4

š1983 T 29 N 1-4

š1984 T 30 N 1-4

š1985 T 31 N 1-4

š1986 T 32 N 1-4

š1987 T 33 N 1-4

š1988 T 34 N 1-4

š1989 T 35 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Botanica Fennica

š1981 N 116, 117

š1982 N 118, 119

š1983 N 120-124

š1984 N 126-128

š1985 N 129-131

š1986 N 132, 133

š1987 N 134

š1988 N 135, 136

š1989 N 137, 138

š1990 N 139-142

š1991 N 143

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FIN

Acta Botanica Sinica

š1985 T 27 N 1-6

š1986 T 28 N 1-6

š1987 T 29 N 1-6

š1988 T 30 N 1-3

š1989 T 31 N 1-10,12

š1990 T 32 N 3-12

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta chemica Scandinavica

š1981 T 35 A N 1-10

šT 35 B N 2-4, 6-10

š1982 T 36 A N 1-10

šT 36 B N 1-10

š1983 T 37 A N 1-10

šT 37 B N 2-10

š1984 T 38 A N 1-10

šT 38 B N 1-10

š1985 T 39 A N 1-10

šT 39 B N 1-10

š1986 T 40 A N 1-10

šT 40 B N 1-10

š1987 T 41 A N 1-6, 8-10

šT 41 B N 1-10

š1988 T 42 A N 2-7, 8-10

šT 42 B N 1-10

š1989 T 43 A N 1-10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DNK

Acta Chimica

š1981 T 106 N 1-4

šT 107 N 1-4, Ind

šT 108 N 1-4

š1982 T 109 N 1-4

šT 110 N 1-4

šT 111 N 1-4

š1983 T 112 N 1-4

šT 113 N 1-4

š1984 T 115 N 1-4

šT 116 N 1-4

šT 117 N 1, 2, 3

š1985 T 118 N 1-4

šT 119 N 1-4

šT 120 N 1-4

š1986 T 121 N 1-4

šT 122 N 1-4

šT 123 N 1-4

š1987 T 124 N 1-6

š1988 T 125 N 1-6

š1989 T 126 N 1-6

š1990 T 127 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Chimica Sinica (English edition)

š1985 N 1

š1986 N 1, 2

š1987 N 1-4

š1988 N 1-4

š1989 N 1-6

5

5

5

5

5

CHN

Acta Chirurgiae Plasticae

š1981 T 23 N 1-4

š1982 T 24 N 1-4

š1983 T 25 N 1-4

š1984 T 26 N 1, 4

š1985 T 27 N 1-4

15

15

15

15

15

CSK

Acta Chirurgica Hungarica

š1981 T 22 N 1-4

š1982 T 22 N 1

šT 23 N 2, 4

š1983 T 24 N 1-3

š1984 T 25 N 2-4

š1985 T 26 N 2-4

š1986 T 27 N 1-4

š1987 T 28 N 1-4

š1988 T 29 N 1-4

š1989 T 30 N 1-4

š1990 T 31 N 1-4

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

HUN

Acta Crystallographica Sec.A

š1981 T 37 N 1-6, Suppl (Í/ ÆÛ)

š1982 T 38 N 1-6 ( Í/ÆÛ)

š1984 T 40 N 6

š1985 T 41 N 1-6 (Í/ÆÛ)

š1986 T 42 N 1-6 (Í/ÆÛ)

šN 4, 5, Ind

š1987 T 43 N 1-6, Suppl.

š1988 T 44 N 1-6

š1989 T 45 N 1-12, Ind

š1990 T 46 N 1-12, Ind

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DNK

Acta Crystallographica Sec.B

š1981 T 37 N 1-12 ( Í/ÆÛ)

š1982 T 38 N 1-12, Ind

š1983 T 39 N 1-6

š1984 T 40 N 3, 4 6

š1985 T 41 N 1-6 (Í/ÆÛ)

š1986 T 42 N 1-6 (Í/ÆÛ)

š1987 T 43 N 1-6

š1988 T 44 N 1-6

š1989 T 45 N 1-6

š1990 T 46 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DNK

Acta Crystallographica Sec.C

š1983 T 39 N 1-12

š1984 T 40 N 1-12 (Í/ÆÛ)

š1985 T 41 N 1-12

š1986 T 42 N 1-12, Ind.

š1987 T 43 N 1-12, Ind

š1988 T 44 N 1-12, Ind

š1989 T 45 N 1-5, 7-12

š1990 T 46 N 1-12, Ind

5

5

5

5

5

5

5

5

DNK

Acta Crystallographica Indices

š1984 Sec. A, B 29-38 Ind

š1984 Sec. A, B, C 40 Ind

š1989 Sec .A, B, C 39-49 Ind

5

5

5

DNK

Acta Entomologica Bohemoslovaca

š1981 T 78 N 1-6

š1982 T 79 N 1-6

š1983 T 80 N 1-6

š1984 T 81 N 1-6

š1985 T 82 N 1-6

š1986 T 83 N 1-6

š1987 T 84 N 1-6

š1988 T 85 N 1-6

š1989 T 86 N 1, 3-6

š1990 T 87 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae

š1981 T 40

š1987 T 42

5

5

CSK

Acta Entomologica Sinica

š1985 T 28 N 1-4

š1986 T 29 N 1-4

š1987 T 30 N 1-4

š1988 T 31 N 1-4

š1989 T 32 N 1-4

š1990 T 33 N 1-4

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis

Comenianae. Ser.Meteorologia

š1982 T 12

C 1983 Ç. cÍ. Acta Meteorologia Universitatis

šComenianae

5

CSK

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatus

Comenianae. Ser.Microbiologia

š1982 T 10

š1984 T 11

š1986 T 13

5

5

5

CSK

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis

Comenianae. Ser.Physiologia Plantarum

š1982 T 18

š1984 T 20

š1985 T 21

š1986 T 22

5

5

5

5

CSK

Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis

Comenianae. Ser.Zoologia

š1981 N 25

š1982 N 26

š1984 N 27

š1985 N 28

š1987 N 29, 30

5

5

5

5

5

CSK

Acta Genetica Sinica

š1986 T 13 N 1-6

š1987 T 14 N 1-6

š1988 T 15 N 1-6

š1989 T 16 N 1-6

š1990 T 17 N 1-6

5

5

5

5

5

CHN

Acta Geographica.Ser.3

š1981 N 45-48

š1982-83 Special N

š1983 N 54-56

š1984 N 57-60

š1985 N 61-64

š1986 N 65-68

š1987 N 69-72

š1988 N 73-76

š1989 N 77-80

š1990 N 81-84

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Acta Geographica Sinica

š1986 T 41 N 1-4

š1987 T 42 N 1-4

š1988 T 43 N 1-4

š1989 T 44 N 1-4

š1990 T 45 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Geologica Hungarica

š1981 T 24 N 1, 2-4

š1982 T 25 N 1-2, 3-4

š1983 T 26 N 1-2, 3-4

š1984 T 27 N 1-2, 3-4

š1985 T 28 N 1-2, 3-4

š1986 T 29 N 1-2, 3-4

š1987 T 30 N 1-2, 3-4

š1988 T 31 N 1-2, 3-4

š1989 T 32 N 1-2, 3-4

š1990 T 33 N 1-2, 3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Geologica Polonica

š1981 T 31 N 1-2, 3-4

š1982 T 32 N 1-2, 3-4

š1983 T 33 N 1-4

š1984 T 34 N1-2, 3-4

š1985 T 35 N 1-2, 3-4

5

5

5

5

5

POL

Acta Geologica Sinica

š1986 T 60 N 1-4

š1987 T 61 N 1-4

š1988 T 62 N 1-4

š1989 T 63 N 1-4

š1990 T 64 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Histochemica

š1981 T 68 N 1, 2

šT 69 N 1, 2

š1982 T 70 N 1, 2

šT 71 N 1, 2

š1983 T 72 N 1, 2

šT 73 N 1, 2

š1984 T 74 N 1, 2

šT 75 N 1, 2

š1985 T 76 N 1, 2

šT 77 N 1, 2

š1986 T 78 N 1, 2

šT 79 N 1, 2

šT 80 N 1, 2

š1987 T 81 N 1, 2

šT 82 N 1, 2

š1988 T 83 N 1, 2

šT 84 N 1, 2

š1989 T 85 N 1, 2

šT 86 N 1, 2

šT 87 N 1, 2

š1990 T 88 N 1, 2

šT 89 N 1, 2

15,5

15,5

5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

DDR

Acta Hydrobiologica

š1981 T 23 N 1-4

š1982 T 24 N 1-4

š1984 T 25-26 N 1-2

š1985 T 25-26 N 3-4

šT 27 N 1, 2

š1986 T 27 N 3, 4

šT 28 N 1-2

š1987 T 28 N 3-4

šT 29 N 1, 2

š1988 T 29 N 3-4

šT 30 N 1-2

š1989 T 30 N 3-4

š1990 T 31 N 3-4

šT 32 N 1-2, 3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Hydrobiologica Sinica

š1985 T 9 N 1-4

š1986 T 10 N 1-4

š1987 T 11 N 1-4

š1988 T 12 N 1-4

š1989 T 13 N 1-4

š1990 T 14 N 1-4

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Hydrobiologica et Hydrochimica

š1981 T 9 N 1-3

š1982 T 10 N 1-6

š1983 T 11 N 1-6

š1984 T 12 N 1-6

š1985 T 13 N 1-6

š1986 T 14 N 1-6

š1987 T 15 N 1-6

š1988 T 16 N 1-6

š1989 T 17 N 1-6

š1990 T 18 N 1-6

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

DDR

Acta Hydrophysica

š1981 T 26 N 1,2

š1982 T 26 N 3-4

šT 27 N 1, 2 ,3-4

š1983 T 28 N 1-2, 3, 4

š1985 T 29 N 1, 2-3, 4

š1986 T 30 N 1, 2-3, 4

5

5

5

5

5

5

DDR

Acta Ichtyologica et Piscatoria

š1981 T 11 N 1, 2

š1982 T 12 N 1, 2

š1983 T 13 N 1, 2

š1985 T 15 N 2, Suppl.

š1986 T 16 N 2

š1987 T 17 N 1, 2

š1988 T 18 N 1, 2

š1989 T 19 N 1, 2

š1990 T 20 N 1

6

6

6

6

6

6

6

6

6

POL

Acta mathematicae applicatae. Sinica ( ÎÁ ËÉÔ.ÑÚ.,

ÒÅÚ. ÎÁ ÁÎÇÌ.)

š1987 T 10 N 1, 2, 3, 4

5

CHN

Acta Medica

š1981 T 38 N 1, 2, 4

š1982 T 39 N 1-2, 3-4

š1983 T 40 N 1, 2-3, 4

š1984 T 41 N 1, 2-3, 4

C 1983 Ç. Acta Medica Hungarica

5

5

5

5

HUN

Acta Meteorologia Universitatis Comenianae.

Ser. Meteorologia

š1983 T 13

š1984 T 14

5

5

CSK

Acta Microbiologica Bulgarica

š1981 N 8, 9

š1982 N 10, 11

š1983 N 12, 13

š1984 N 14, 15

š1985 N 16, 17

š1986 N 18, 19

5

5

5

5

5

5

BGR

Acta Microbiologica Hungarica

š1981 T 28 N 1-4

š1982 T 29 N 1-4

š1983 T 30 N 1-4

š1984 T 31 N 1-4

šT 32 N 1-3

š1985 T 32 N 1-4

š1986 T 33 N 1-4

15

15

15

15

15

15

15

CHN

Acta Microbiologica Sinica (Weishengwu xuebao)

š1985 T 25 N 4

š1986 T 26 N 1-4

š1987 T 27 N 1-4

š1988 T 28 N 1-4

š1989 T 29 N 1-6

š1990 T 30 N 1-6

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Mineralogica-petrographica

š1981 T 25 N 1, Suppl.

š1982 T 25 N 2

š1983 T 26 N 1

š1984 T 26 N 2

š1985 T 27

š1986 T 28

š1987 T 29

š1988 T 29

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Morphologica (Academiae scientiarum

hungaricae)

š1981 T 29 N 1, 2-3,4

š1982 T 30 N 1-3

šT 31 N 1-4

15

15

15

HUN

Acta Morphologica Hungarica

š1984 T 32 N 1, 2,3-4

š1985 T 33 N 1-2, 3-4

š1986 T 34 N 1-2, 3, 4

š1987 T 35 N 1-2

š1988 T 36 N 1-2

š1989 T 37 N 1-2, 3-4

š1990 T 38 N 1, 2, 3-4

15

15

15

15

15

15

15

HUN

Acta Mycologica

š1981 T 17 N 1-2

š1982 T 18 N 1, 2

š1983 T 19 N 1

š1985 T 19 N 2

š1986 T 20 N 2

šT 21 N 1

šT 22 N 1

š1987 T 21 N 2

š1988 T 22 N 2

šT 23 N 1

šT 24 N 1, 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Mycologica Sinica

š1986 T 5 N 2, 3, 4

š1987 T 6 N 1-4

š1988 T 7 N 1-4

š1989 T 8 N 1-4

š1990 T 9 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta oceanografica del pacifica

š1986 T 3 N 1

š1987 T 4 N 1

š1989 T 5 N 1, 2

š1990 T 6 N 1

6

6

6

6

Equador

Acta Oceanologica Sinica

š1985 T 4 N 1-4

š1986 T 5 N 1-4

š1987 T 6 N 1-4, Suppl 1

š1988 T 7 N 1-4

š1989 T 8 N 1-4

š1990 T 9 N 1

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Orientalia

š1981 N 1, 2-3, 4

š1982 N 1-3

5

5

HUN

Acta Ornitologica

š1981 T 18 N 1-7

š1982 T 19 N 1-11

š1984 T 20 N 1, 2, 3

š1985 T 21 N 2

š1986 T 22 N 1, 2

š1988 T 23 N 1, 2

š1989 T 25 N 1

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Paediatrica

š1981 T 22 N 1-4

š1982 T 23 N 1-4

š1983 T 24 N 1-4

š1984 T 26 N 1-4

š1990 T 30 N 1-4

15

15

15

15

15

HUN

Acta Palaeobotanica

š1981 T 21 N 2

š1983 T 23 N 1

š1984 T 23 N 2

š1986 T 26 N 1-2

š1987 T 27 N 1, 2

š1988 T 28 N 1, 2

š1989 T 29 N 1, 2

š1990 T 30 N 1, 2

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Palaeontologica Polonica

š1981 T 26 N 1, 3-4

š1982 T 27 N 1-4

š1983 T 28 N 1-2,3-4

š1984 T 29 N 1-2,3-4

š1985 T 30 N 1-2, 3-4

š1988 T 33 N 1, 2, 3

5

5

5

5

5

5

POL

Acta palaeontologica Sinica

š1984 T 23 N 2, 3

š1985 T 24 N 6

š1986 T 25 N 1-6

š1987 T 26 N 2-6

š1988 T 27 N 1-6

š1989 T 28 N 1-6

š1990 T 29 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Parasitologica Polonica

š1981 T 28 N 1-24

š1983 T 28 N 25-52

š1984 T 29 N 1-43

5

5

5

POL

Acta Pedologica Sinica

š1990 T 27 N 1-4

5

CHN

Acta Pharmaceutica Sinica

š1986 T 21 N 1-12

š1987 T 22 N 1-12

š1988 T 23 N 1-9, 12

š1989 T 24 N 1-12

š1990 T 25 N 1-12

5

5

5

5

5

CHN

Acta Pharmaceutica Yugoslavica

š1986 T 36 N 1, 2, 4 (Í/ÆÛ)

š1987 T 37 N 1-4 (Í/ÆÛ)

5

5

YUG

Acta pharmacologica Sinica

š1990 T 11 N 1-6

5

CHN

Acta Physica Hungaricae

š1984 T 56 N 1-4

š1985 T 57 N 1-4

šT 58 N 1, 2

8

8

8

HUN

Acta Physica Polonica. A

š1981 T 59 N 1-6

šT 60 N 1-6

š1984 T 66 N 2-6

š1985 T 67 N 1-6

šT 68 N 1-5

š1986 T 69 N 1-6

š1986 T 70 N 1-6

8

8

8

8

8

8

8

POL

Acta Physica Polonica B

š1981 T 12 N 1-11

š1984 T 15 N 10, 11, 12

š1985 T 16 N 2,3-9,11

š1986 T 17 N 1-12

8

8

8

8

POL

Acta Physiological Plantarum

š1983 T 5 N 3, 4

š1984 T 6 N 2-4

š1985 T 7 N 1-3

š1986 T 8 N 1-4

š1987 T 9 N 1-4

š1988 T 10 N 1-4

š1989 T 11 N 1

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Physiologica

š1981 T 57 N 1-4

šT 58 N 1-4

š1982 T 59 N 1-4

šT 60 N 1-2, 3, 4

š1983 T 61 N 1-2, 3, 4

šT 62 N 1, 2, 3-4

š1984 T 63 N 2, 3, 4

šT 64 N 1, 2, 3-4

š1985 T 65 N 1, 2, 3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta physiologica et pharmacologica Bulgarica

š1981 T 7 N 1-4

š1982 T 8 N 1-2, 3, 4

š1983 T 9 N 1-4

š1984 T 10 N 1-4

5

5

5

5

BGA

Acta Physiologica Polonica

š1981 T 32 N 1-6

šT 32 N 2 (Suppl. 22),5 (Suppl. 23)

š1982 T 33 N 1-2,3, 4, 5-6

šT 33 N 1-2 (Suppl. 24)

š1983 T 34 N 1-4, 5-6

šT 34 N 2 (Suppl. 25)

š1984 T 35 N 1-4, 5-6

šT 35 N 2 (Suppl. 26), 5-6 (Suppl.27)

š1985 T 36 N 1-4, 5-6, Suppl. 28

š1986 T 37 N 1-4, 5-6

š1987 T 38 N 1-6, Ind.,Suppl. 29, 30

š1988 T 39 N 1-4, 5-6, Suppl. 31 (2),

š32 (5-6)

š1989 T 40 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Physiologica Sinica

š1988 T 40 N 1-5

š1989 T 41 N 1-5

5

5

CHN

Acta Phytoecologica et Geobotanica Sinica

š1985 T 9 N 1-4

š1986 T 10 N 1-4

š1987 T 11 N 1-4

š1988 T 12 N 1-4

š1989 T 13 N 1-4

š1990 T 14 N 1-4

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Phytogeographica Suecica

š1981 N 69

š1982 N 70, 71, 72

š1983 N 73

š1985 N 74, 75

š1988 N 76

5

5

5

5

5

SWE

Acta Phytomedica

š1981 T 7

š1982 T 8

š1985 T 9

š1986 T 10

5

5

5

5

DEU

Acta Phytopathologica

š1981 T 16 N 1-2, 3-4

š1982 T 17 N 1-2, 3-4

š1983 T 18 N 1-3, 4

š1984 T 19 N 1-2, 3-4

š1985 T 20 N 1-2, 3-4

5

5

5

5

5

HUN

Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

š1986 T 21 N 1-2, 3-4

š1987 T 22 N 1-4

š1988 T 23 N 1-2, 3-4

š1989 T 24 N 1-2, 3-4

š1990 T 25 N 1-4

5

5

5

5

5

HUN

Acta Phytophysiologica Sinica

š1986 T 12 N 1-4

š1987 T 13 N 2-4

š1988 T 14 N 1-4

š1989 T 15 N 1, 2, 4

š1990 T 16 N 1-4

5

5

5

5

5

HUN

Acta Phytotaxonomica Sinica

š1985 T 23 N 6

š1986 T 24 N 1-6

š1987 T 25 N 1-6

š1988 T 26 N 1-6

š1989 T 27 N 1-6

š1990 T 28 N 1-6

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Protozoologica

š1981 T 20 N 1-4

š1982 T 21 N 1, 2, 3-4

š1983 T 22 N 1, 2, 3-4

š1984 T 23 N 1-3

š1985 T 24 N 1, 2, 3-4

š1986 T 25 N 1, 3, 4

š1987 T 26 N 1-4

š1988 T 27 N 1, 2, 3-4

š1989 T 28 N 1, 3-4

š1990 T 29 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum

Gothoburgensis. Zoologica

š1982 N 13

š1987 N 14

5

5

SWE

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Tilinensis

š1988 N 1-4

š1989 N 1-4

5

5

CHN

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis

š1986 N 1-6

š1987 N 1-3, 6

š1988 T 24 N 1-6

š1989 T 25 N 1-6

š1990 T 26 N 1-6

5

5

5

5

5

CHN

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni

š1986 N 1, 4

š1987 N 1-4

š1988 N 1, 3, 4

š1989 T 28 N 1-4

š1990 T 29 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Slavica Iaponica

š1989 T 7

5

JPN

Acta Societatis Botanicorum Poloniae

š1981 T 50 N 1-4

š1982 T 51 N 1, 2, 3-4

š1983 T 52 N 1, 2,3-4

š1984 T 53 N 1-3

š1985 T 54 N 1-4

š1986 T 55 N 1-4

š1987 T 56 N 1-4

š1988 T 57 N 1-4

š1989 T 58 N 1-4

š1990 T 59 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Theriologica

š1981 T 26 N 1-35

š1982 T 27 N 1-34

š1983 T 28 N 1-31, Suppl.

š1984 T 29 N 1-36

š1985 T 30 N 1-31

š1986 T 31 N 1-41

š1987 T 32 N 1-31

š1989 T 34 N 1-11

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Theriologica Sinica

š1986 T 6 N 4

š1987 T 7 N 1-4

š1988 T 8 N 1-4

š1989 T 9 N 1-4

š1990 T 10 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Acta Virologica

š1981 T 25 N 1-6

š1982 T 26 N 1-6

š1983 T 27 N 1-6

š1984 T 28 N 1-6

š1985 T 29 N 1-6

š1986 T 30 N 1-6

š1987 T 31 N 1-6

š1988 T 32 N 1-6

š1989 T 33 N 1-6

š1990 T 34 N 1-6

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

CSK

Acta Vitaminologica et Enzymologica

š1981 T 3 N 1-4

š1982 T 4 N 1-2, 3, 4

š1983 T 5 N 1-4

š1984 T 6 N 1-4

š1985 T 7 N 1-2, 3-4

5

5

5

5

5

ESP

Acta Zoologica

š1981 T 27 N 1-2, 3-4

š1982 T 28 N 1-2, 3-4

š1983 T 29 N 1-3, 4

š1984 T 30 N 1-2, 3-4

š1985 T 31 N 1-3, 4

š1986 T 32 N 1-2, 3-4

š1987 T 33 N 1-2, 3-4

š1988 T 34 N 1, 2, 3-4

š1989 T 35 N 1-2, 3-4

š1990 T 36 N 1-2, 3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HUN

Acta Zoologica Cracovensia

š1982 T 26 N 1-7

š1983 T 26 N 8-17

š1984 T 27 N 1-21

šT 28 N 1

š1985 T 29 N 1-12

š1986 T 29 N 13-21

5

5

5

5

5

5

POL

Acta Zoologica Fennica

š1981 N 161, 162, 164

š1982 N 163, 165, 166, 169

š1983 N 167, 168, 170, 175

š1984 N 171, 172, 173, 174, 176, 177

š1985 N 178, 179, 180

š1986 N 181

š1988 N 183, 184, 185

š1989 N 186

š1990 N 187, 188, 189,190

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

FIN

Acta Zoologica Sinica

š1985 T 31 N 4

š1986 T 32 N 1-4

š1987 T 33 N 1-4

š1988 T 34 N 1-4

š1989 T 35 N 1-4

š1990 T 36 N 1-4

5

5

5

5

5

5

CHN

Acta Zootaxonomica Sinica

š1986 T 11 N 1-4

š1987 T 12 N 1-4

š1988 T 13 N 1-4

š1989 T 14 N 1-4

š1990 T 15 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Advances in Physics

š1981 T 30 N 2

š1983 T 32 N 1-6 (Í/ÆÛ)

š1985 T 34 N 3-6 (Í/ÆÛ)

š1986 T 35 N 1-6 ( Í/ÆÛ)

5

5

5

5

GBR

Agricell Report

š1987 T 8 N 1-6

šT 9 N 1-6

š1988 T 10 N 1-6

šT 11 N 1-5

š1989 T 12 N 1-6

šT 13 N 1-6

š1990 T 14 N 1-6

šT 15 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Agricultural and Biological Chemistry

š1981 T 45 N 1-12

š1982 T 46 N 1-12

š1983 T 47 N 1-12

š1984 T 48 N 1-12

š1985 T 49 N 1-12

š1986 T 50 N 1-12

š1987 T 51 N 1-12

š1988 T 52 N 1-12

š1989 T 53 N 1-12

š1990 T 54 N 1-12

5

5

5

5

5

JPN

Agronomy Journal

š1981 N 1-6

š1982 N 1-6

š1983 N 1-6

š1984 N 1-6

š1985 N 1-6

š1986 N 1-5

š1987 N 1-6

š1988 T 80 N 1-6

š1989 T 81 N 1-6

š1990 T 82 N 1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

USA

AIAA Journal (America Institute of Acronautics and

Astronautics) - Í/ÆÛ

š1983 T 21 N 2-12

š1984 T 22 N 1-12

š1985 T 23 N 1-12

š1986 T 24 N 1-12

š1987 T 25 N 1-12

š1988 T 26 N 1-12

š1990 T 28 N 1-8, 11

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Akademie der Wissenschaften und der Literatur

(Mainz) Mathematich-nat Klasse. Abhandlungen...

š1990 N 1, 2

5

DEU

Alcheringa (Journal of the Association of Australian

Palaeotologist of the Geological Society of Australia) - Í/ÆÛ

š1986 T 10 N 1-2, 3-4

š1987 T 11 N 1-2, 3-4

š1988 T 12 N 1-2, 3-4

š1989 T 13 N 1-2, 3-4

š

5

5

5

5

AUS

Allan Hancock Foundation. Monograph Series

š1981 N 11

š1983 N 12, 13

5

5

5

USA

Allan Hancock Foundation. Occasional Papers. New

Series

š1985 N 3

š1986 N 4, 5

š1987 N 6

š1989 N 7

5

5

5

5

USA

Allan Hancock Foundation. Technical Reports

š1980 N 3

š1981 N 4, 5

š1982 N 6

5

5

5

USA

Allatani Kozlemenjek

š1981 T 68 N 1-4

š1983 T 70 N 1-4

š1985 T 71 N 1-4

š1986 T 72 N 1-4

5

5

5

5

HUN

Allergy

š1989 T 44 N 2-7

5

DNK

Das Altertum

š1981 T 27 N 1-4

š1982 T 28 N 1-4

š1983 T 29 N 1-4

š1984 T 30 N 1-4

š1985 T 31 N 1-4

š1986 T 32 N 1, 3, 4

š1987 T 33 N 1-4

š1988 T 34 N 1, 3

š1989 T 35 N 1-4

š1990 T 36 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

American Ceramic Society Bulletin

š1985 T 64 N 9

š1986 T 65 N 1-12

š1987 T 66 N 1-12

š1988 T 67 N 2, 3, 5, 8, 12

š1989 T 68 N 1, 2, 3

5

5

5

5

5

USA

American Heart Journal

š1981 T 101 N 1-6

šT 102 N 1-6

š1982 T 103 N 1-6

šT 104 N 1, 5, 6

š1983 T 105 N 1-6

šT 106 N 1

š1987 T 113 N 1-6

šT 114 N 1-3, 4 (p.1),5,6

š1988 T 115 N 1 (p.1), 2-6

šT 116 N 1 (p.1),2(p.1),3,4,5(p.2),

š6 (p.1)

š1989 T 117 N 1-6

šT 118 N 1-6

šT 119 N 1,2 (p.I-II),N 3 (pI-II),6

š1990 T 120 N 1-5

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

15

USA

American Historical Review

š1982 T 87 N 1-5

8

USA

American Journal of Archaeology

š1981 T 85 N 1-4

š1982 T 86 N 1-4

š1983 T 87 N 1-4

š1984 T 88 N 1-4

š1985 T 89 N 1-4

š1986 T 90 N 1-4

š1987 T 91 N 1-4

š1988 T 92 N 3, 4

š1989 T 93 N 1-4

š1990 T 94 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Journal of Botany

š1981 T 68 N 1-10

š1982 T 69 N 1-10

š1983 T 70 N 1-4, 5 (1,2),6-10

š1984 T 71 N 1-10

š1985 T 72 N 1-12

š1986 T 73 N 1, 3, 4, 6-12

š1987 T 74 N 1-4, 5 (Abstr.),6-12,11,12

š1988 T 75 N 6 (Abstr.)

š1989 T 76 N 1-6, 6 Suppl., 7-12

š1990 T 77 N 1-8, 10, 12 Abstr.

šSuppl. to N 6, to N 4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Journal of Clinical Nutrition- Í/ÆÛ

š1984 T 39 N 1-6

šT 40 N 3-6, Suppl. 2-4, 6

š1985 T 41 N 1-6, Suppl.5

šT 42 N 1-6, Suppl.

š1986 T 43 N 3-6

šT 44 N 1-6

š1987 T 45 N 1-6

šT 46 N 1-6

š1988 T 47 N 1-6, Suppl. 2

šT 48 N 1,2, Suppl.1, 2

šN 3-6, Suppl. 4

š1989 T 49 N 1-6, Suppl. 5

šT 50 N 1-6, Suppl. 5

š1990 T 51 N 1-6,

šT 52 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Journal of Diseases of Children

š1989 T 143 N 4-12

15

USA

American Journal of Gastroentorology

š1989 T 84 N 1, 3-11

š1990 T 85 N 2

15

15

USA

American Journal of Physics - Í/ÆÛ

š1981 T 49 N 1-12

š1982 T 50 N 1-12

š1983 T 51 N 1-12

š1984 T 52 N 1-12

š1985 T 53 N 1-12

š1986 T 54 N 1

š1987 T 55 N 1-12

š1988 T 56 N 1-9, 11, 12

š1989 T 57 N 1-12

š1990 T 58 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Journal of Physiology

š1981 T 240 N 1-4

šT 241 N 1-6

š1982 T 242 N 1-6

šT 243 N 1-3, 5, 6

š1983 T 244 N 1-6

šT 245 N 1-4, 5 (p.1,2), 6

5

5

5

5

5

5

USA

American Journal of Science- Í/ÆÛ

š1982 T 282 N 1-10

š1983 T 283 N 1-10

š1984 T 284 N 1-10

š1985 T 285 N 1-10

š1986 T 286 N 1

š1988 T 288 N 1-10

š1989 T 289 N 1-9

š1990 T 290 N 1-10

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

AJS (American Journal of Sociology)

š1983 T 88 N 2, 3, 4

šT 89 N 1, 2, 4

š1984 T 89 N 6

š1985 T 90 N 4

8

8

8

8

USA

American Machinist

š1981 N 1-12

š1982 N 1, 3-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-12

20

20

20

20

USA

American Mineralogist

š1981 T 66 N 1-12

š1982 T 67 N 1-12

š1983 T 68 N 1-12

š1984 T 69 N 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

š1985 T 70 N 5-6, 7-8, 9-10, 11-12

š1986 T 71 N 1-12

š1987 T 72 N 1-12

š1988 T 73 N 1-12

š1989 T 74 N 1-12

š1990 T 75 N 1-8, 11-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Museum Novitatus

š1981 N 2707-2720

š1982 N 2721-2754

š1983 N 2755-2773

š1984 N 2774-2803

š1985 N 2804-2837

š1986 N 2838-2857, 2859, 2863-2869

š1987 N 2870-2890, 2892-2904

š1988 N 2905-2930

š1989 N 2931-2934, 2936, 2949

š1990 N 2967, 2992

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Naturalist

š1981 T 117 N 1-6

šT 118 N 1-6

š1982 T 119 N 1-6

šT 120 N 1-6

š1983 T 121 N 1-6

šT 122 N 1,4,5,6

š1984 T 123 N 1-6

šT 124 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Potato Journal

š1981 T 58 N 1, 2, 3

š1982 T 59 N 1, 3

5

5

USA

American Studies

š1981 T 22 N 1, 2

š1982 T 23 N 1, 2

š1983 T 24 N 2

š1984 T 25 N 1, 2

š1985 T 26 N 2

š1989 T 30 N 2

š1990 T 31 N 1, 2

5

5

5

5

5

5

5

USA

American Zoologist

š1983 T 23 N 1

š1984 T 24 N 3, Suppl.

š1986 T 26 N 1-4 -Í/ÆÛ

š1987 T 27 N 1-3 -Í/ÆÛ

š1988 T 28 N 1-4

š1989 T 29 N 2-4

š1990 T 30 N 1-3, 4

5

5

5

5

5

5

5

USA

Anaesthesiologie und Reanimation

š1985 N 1-6

š1986 N 1-6

š1987 N 1-6

š1988 N 1-5

š1989 N 1-5

š1990 N 1-6

15

15

15

15

15

15

DDR

Analele Stiintifice Ale Universitatii. “Al.I.Cuza”

Din Iasi .A Biologie

š1981 N 27

š1982 N 28

š.1983 N 29

š1984 N 30

5

5

5

5

ROM

Anales del Instituto de Investigaciones Marinas de

Punta de Betin

š1982 N 12

š1983 Suppl. N 2

š1987 N 17

5

5

5

5

BRA

The Analyst- Í/ÆÛ

š1981 T 106 N 1258-1269

š1982 T 107 N 1270-1281

š1983 T 108 N 1282-1293

š1984 T 109 N 1-12

š1985 T 110 N 1-12

š1986 T 111 N 1-12

š1987 T 112 N 1-12

š1988 T 113 N 1-12

š1989 T 114 N 1-12

š1990 T 115 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Analytica Chimica Acta -Í/ÆÛ

š1981 T 123 N 1

šT 124 N 1, 2

šT 125 N 4

šT 126-129

šT 130 N 1, 2

šT 131 N 1

šT 132

šT 133 N 1-4

šT 134 N 1

šT 135 N 1, 2

šT 136 N 1

šT 137, 138

šT 139 N 1

šT 140 N 1, 2

šT 141 N 1

šT 142, 143

šT 144

š1983 T 145 N 1

šT 146-149

šT 150 N 1, 2

šT 151, 152, 153

šT 154 N 1

šT 155

š1984 T 156

šT 157, 158 N 1, 2

šT 159 N 1

šT 160-166

š1985 T 167

šT 169

šT 170 N 1, 2

šT 171-175

šT 176, 177

šT 178 N 1, 2

š1986 T 179-188

šT 189 N 1, 2

šT 190 N 1

šT 191

š1987 T 192 N 1, 2

šT 193 -199

šT 200 N 1

šT 201, 202

šT 203 N 1

š1988 T 203 N 2

šT 204-215 N 1-2

š1989 T 216 N 1/2

šT 217-226 N 1, 2

šT 227 N 2

š1990 T 228 N 2-4

šT 229 N 1/3, 2/3

šT 230 N 1,2

šT 231 1, 2

š1990 T 232-237 N 1, 2

šT 238 N 1

šT 239 N 1, 2

šT 241 N 1, 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Analytical Biochemistry

š1981 T110 -118 N 1, 2

š1982 T 119-127 N 1, 2

š1983 T 128-135 N 1, 2

š1984 T 136-143 N 1, 2

š1985 T 144-151 N 1, 2

š1986 T 152-159 N 1, 2

š1987 T 160-167 N 1, 2

š1983-87 ÇÇ 128-167 Cumul.Ind.

š1988 T 168-175 N 1, 2

š1989 T 176-182 N 1, 2

šT 183 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Analytical chemistry

š1981 T 53 N 1-14

š1982 T 54 N 1-14

š1983 T 55 N 1-14

š1984 T 56 N 1-14

š1985 T 57 N 1-14, cÐÅÃ.×ÙÐ.

š1986 T 58 N 1-14

š1987 T 59 N 1-24

š1988 T 60 N 1-24

š1989 T 61 N 1-24

š1990 T 62 N 1-24

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Analytical Letters-Í/ÆÛ

Part A

š1981 T 14 N 1,3,4,7,9-12,16,19

š1982 T 15 N 1,3,5,7,9-12,14,15,17,19,20

Part B

š1981 T 14 N 2,5,6,8,13,15,17-18,20

š1982 T 15 N 2,4,6,8,10,11,13,15,16,18,21-22

5

5

5

5

USA

Analytical Proceedings

š1981 T 18 N 1-12

š1982 T 19 N 1-12

š1983 T 20 N 1-12

5

5

5

GBR

Anatomischer Anzeiger

š1981 T 149 N 1-5

šT 150 N 1-2, 3-5

š1982 T 151 N 1-5

šT 152 N 1-5

š1983 T 153 N 1-5

šT 154 N 1-5

š1984 T 155 N 1-5

šT 156 N 1-5

šT 157 N 1-5

š1985 T 158 N 1-5

šT 159 N 1-5

šT 160 N 1-5

š1986 T 161 N 1-5

šT 162 N 1-51

š1987 T 163 N 1-5

šT 164 N 1-5

šT 165 N 1-5

š1988 T 166 N 1-5

šT 167 N 1-5

š1989 T 168 N 1-5

šT 169 N 1-5

š1990 T 170 N 1-5

šT 171 N 1-5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

DDR

Angewandte Chemie - Í/ÆÛ

š1981 T 93 N 1-12

š1982 T 94 N 1-12

š1988 T 100 N 12

š1989 T 101 N 1-12

5

5

5

5

DEU

Angewandte Informatic - Í/ÆÛ

š1984 T 26 N 2-7

š1985 T 27 N 1-12

š1986 T 28 N 1-12

š1987 T 29 N 1-11

š1988 T 30 N 1,3-12

23

23

23

23

23

DEU

Angewandte Makromoleculare Chemie

š1981 T 93-96, 98, 99

š1983 T 111-119

š1984 T 120-124, 126-128

š1985 T 129-137

š1986 T 138-146

š1987 T 147-155

š1988 T 156-164

š1989 T 165, 166, 168-173

š1990 T 174-179, 181-183

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CHE

Angewandte Parasitologie

š1981 T 22 N 1, 3, 4

š1982 T 23 N 1-4

š1983 T 24 N 1-4

š1984 T 25 N 1-4

š1985 T 26 N 1-4

š1986 T 27 N 1-4

š1987 T 28 N 1-4

š1988 T 29 N 1-4

š1989 T 30 N 1-4

š1990 T 31 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien

š1981 Register zu den Banden 61-80

š1982 T 84 (1980)

š1983 T 84 (1980) B

šT 85 (1981) A

šT 85 (1981) B

š1984 T 86 (1982) A, B

š1985 T 87 (1983) A

š1986 T 87 (1983) B

5

5

5

5

5

5

5

5

AUT

Annalen der Physik

š1981 T 38 N 1-6

š1982 T 39 N 1-6

š1983 T 40 N 1-6

š1984 T 41 N 2-6

š1985 T 42 N1-6

š1989 T 46 N 3

š1990 T 47 N 5, 7

5

8,5

8,5

8,5

8,5