òÏÓÓÉÑ, 690022, ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏË, ÐÒ. 100 ÌÅÔ ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏËÕ 159 ôÅÌÅÆÏÎ/ÆÁËÓ: (423) 2318321, ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁ: cnb@cnb.dvo.ru

 

îÏ×ÏÓÔÉ

ï ÂÉÂÌÉÏÔÅËÅ

ëÁÔÁÌÏÇÉ

òÅÓÕÒÓÙ

öÕÒÎÁÌ   ÷ÅÓÔÎÉË ä÷ï òáî    

óÁÊÔÙ ÓÅÔÉ ä÷ï

âÉÂÌÉÏÔÅËÉ òÏÓÓÉÉ × éÎÔÅÒÎÅÔ

 

 

öÕÒÎÁÌ

ëÏÄ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ

óÔÒÁÎÁ ÉÚÄÁÎÉÑ

Baumaschine und Bautechnik

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1985 N 1-11

š1986 N 1-12

š1987 N 1-12

 

20

20

20

20

20

20

BRD

Bauzeitung

š1981 T 35 N 2,4-12

š1982 T 36 N 1-12

š1983 T 37 N 1,3-12

š1984 T 38 N 1-12

š1985 T 39 N 1-4,6-12

š1986 T 40 N 1-3,4,5,7-12

š1987 T 41 N 1-12

š1988 N 42 N 1-8,10-12

š1989 T 43 N 2-12

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

DDR

The Beagle. Records of the Northern Territory

Museum of Arts and Sciences

š. 1988 T 5 N 1

š1989 T 6 N 1

š1990 T 7 N 1,2

 

 

5

5

5

AUS

Beaufortia

š1981 T 31 N 2-6

š1982 T 32 N 1-9

š1983 T 33 N 1-8

š1984 T 34 N 1-5

š1985 T 34 N 6

šT 35 N 1-8

š1986 T 36 N 1-7

š1987 T 37 N 1-6

š1988 T 37 N 7

šT 38 N 1-7

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HOL

Behaviour. An International Journal Comparative

Etnology

š1983 T 85 N 3-4

šT 86 N 1-2

š1984 T 88 N 3-4

šT 89 N 3-4

šT 90 N 4

š1985 T 92 N 1-2

 

 

5

5

5

5

5

5

HOL

Behavior Science Research

š1981 T 16 N 1-4

š1982 T 17 N 1-4

š1983 T 18 N 1-4

š1984(85) T 19 N 1-4

š1986 T 20 N 1-4

š1987 T 21 N 1-4

š1988 T 22 N 1-4

š1990 T 24 N 1-4

 

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bei Fangwenwu

š1989 N 1-4

 

5

CHN

Beitrage zur Entomologie

š1981 T 31 N 1,2

š1982 T 32 N 1,2

š1983 T 33 N 1,2

š1984 T 34 N 1,2

š1985 T 35 N 1,2

š1986 T 36 N 1,2

š1987 T 37 N 1,2

š1988 T 38 N 1,2

š1989 T 39 N 1,2

š1990 T 40 N 1,2

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Beitrage zur Geographie

š1981 T 30

š1983 T 31

š1985 T 32

š1990 T 34 N 1-2

 

5

5

5

5

DDR

Beitrage zur Geschichte der Arbeiterbewegung

š1987 N 1-6

š1988 N 1-6

š1989 N 1-6

š1990 N 1,2,4

 

8

8

8

8

DDR

Beitrage zur meereskunde

š1982 N 46,47

š1983 N 48,49

š1984 N 50,51

š1985 N 52,53

š1986 N 54,55

š1987 N 57

š1988 N 58

š1989 N 59,60

š1990 N 61

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Beitrage zur Orthopadie und Traumatologie

š1981 T 28 N 1-12

š1982 T 29 N 1-12

š1983 T 30 N 1-12

š1984 T 31 N 1-12

š1985 T 32 N 1-12

š1986 T 33 N 1-12

š1990 T 37 N 1-12

 

15

15

15

15

15

15

15

DDR

Berichte des Bundesinstituts fur Ostwissenschaftliche

und Internationale Studien

š1984 N 37,52,53

 

 

5

DEU

Berichte der Bunsen Gesellschaft fur Physikalische

Chemie - Í/ÆÛ

š1983 T 87 N 1-12

 

 

5

DEU

Berichte zu Naturforschenden Gesellschaft zu

Freiburg

š1981-82 T 71-72

š1983 T 73

š1984 T 74

š1985 T 75

š1986 T 76

š1989 T 77-78

š1990 T 80

 

 

5

5

5

5

5

5

5

DEU

Berichte des Ohara Instituts fur Landwirtschaftliche

š1982 T 18 N 2

š1983 T 18 N 3

š1984 T 18 N 4

š1985 T 19 N 1

š1986 T 19 N 2

š1987 T 19 N 3

 

5

5

5

5

5

5

JPN

Berichte zur Polarforschung

š1989 N 61,65

š1990 N 67

 

5

5

DEU

Beton - und Stahlbetonbau

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1986 N 1-7

š1987 N 1-12

š1988 N 1-12

š1989 N 1-12

š1990 N 1-12

 

20

20

20

20

20

20

20

20

DEU

Biennial Review of Bedford Institute of Oceanography

š1981-82

š1983-84

 

 

6

6

CAN

Biljeske-Notes

š1981 N 41-44

š1982 N 45-55

š1988 N 71-73,76

 

6

6

YUG

Biochemical and Biophysical Research

Communications

š1981 T 98 -103 N 1-4

š1983 T 110-117 N 1-3,Index (v.110-117)

š1984 T 118-125 N 1-3,Cumul.Index

š1985 T 126-133 N 1-3,Index

š1986 T 134-136 N 1-3

šT 137-141 N 1-3,Cumul.Index

š1987 T 142-149 N 1-3,Cumul.Index

š1988 T 150-157 N 1-3,Cumul.Index

š1989 T 158-165 N 1-3,Cumul.Index

š1990 T 166-173 N 1-3,Cumul.Index

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Biochemical Genetics

š1981 T 19 N 1-2,3-4,5-6,7-8,9-10,11-12

 

5

USA

Biochemical Journal

š1981 T 193-200 N 1-3,Author,Keyword Ind.

š1982 T 201 (Molecular Aspects)N 1-3

šT 202 (Cellular Aspects)N 1-3

šT 203 (M.A)N 1-3

šT 204 (C.A) N 1-3

šT 205 (M.A)N 1-3

šT 206 (C.A) N 1-3

šT 207 (M.A)N 1-3

šT 208 (C.A) N 1-3

š1983 T 209-216 N 1-3

š1984 T 217-224 N 1-3

š1985 T 217-224 Auth.,K.W.Index

šT 225-232 N 1-3

š1986 T 225-232 Auth.K.W.Index

š1986 T 233-240 N 1-3,Auth.,K.W.Index

š1987 T 241-248 N 1-3,Auth.,K.W.Index

š1988 T 249-256 N 1-3,Auth.,K.W.Index

š1989 T 257-264 N 1-3

š1990 Auth.,K.W.Ind. for v.257-264

š1990 T 265-272 N 1-3

š1990 T 265-267 Auth.,K.W.Ind.

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Biochemical Pharmacology

š1984 T 33 N 24

š1986 T 35 N 1-3,5-24-Í/ÆÛ

š1987 T 36 N 1-24

š1989 T 38 Cont.,Auth.Ind

š1990 T 39 N 1-12,Index

šT 40 N 1-11,Index

 

5

5

5

5

5

5

GBR

Biochemical Society Transactions - Í/ÆÛ

š1984 T 12 N 1-6

š1985 T 13 N 1-6

 

5

5

GBR

Biochemical Systematics and Ecology

š1981 T 9 N 1-4,Index

š1982 T 10 N 1-4,Index

š1983 T 11 N 1-4

š1984 T 12 N 1-4

š1985 T 13 N 1

š1987 T 15 N 1,2

š1990 T 18 N 2/3

 

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Biochemie und Physiology

š1981 T 176 N 1-9

š1982 T 177 N 1-9

š1983 T 178 N 1-9

š1984 T 179 N 1-9

š1985 T 180 N 1-9

 

5

5

5

5

5

DDR

Biochemistry

š1981 T 20 N 1-7,18

š1981 T 20 N 1,2,5,8-26 -Í/ÆÛ

š1982 T 21 N 1-26 - Í/ÆÛ

š1983 T 22 N 1-26 - Í/ÆÛ

š1984 T 23 N 1-26

š1985 T 24 N 1-27

š1986 T 25 N 1-26

š1987 T 26 N 1-26

š1988 T 27 N 1-26

š1989 T 28 N 1-26

š1990 T 29 N 1-51

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Biochemistry and Cell Biology

š1986 T 64 N 1-12

š1987 T 65 N 1-12

š1988 T 66 N 1-12

š1989 T 67 N 1-3,6-10

š1990 T 68 N 2-5,7-8,9-12

 

5

5

5

5

5

CAN

Biochimica et Biophisica Acta

š1981 T 634 N 1,2

šT 635 N 1,2,3

šT 636 N 1,2

šT 637 N 1,2,3

šT 638 N 1,2

šT 639 N 1,2,3-4

šT 640 N 1,2,3

šT 641 N 1,2

šT 642 N 1,2

šT 643 N 1,2,3

šT 644 N 1,2

šT 645 N 1,2

šT 646 N 1,2,3

šT 647 N 1,2

šT 648 N 1,2

šT 649 N 1,2,3

š1982 T 650 (M.R) N 1,2-3,4

šT 651 (C.R) N 1.2-3,4

š1981 T 652 N 1,2

šT 653 N 1,2,3

šT 654 N 1,2

šT 655 N 1,2,3

šT 656 N 1,2

šT 657-662 N 1,2

šT 663-666 N 1,2,3

šT 667 N 1,2

šT 668 N 1,2,3

šT 669 N 1,2

šT 670 N 1,2,3

šT 671 N 1,2

šT 672 N 1,2,3

šT 673 N 1-4

šT 674 N 1,2,3

šT 675 N 1,2,3-4

šT 676 N 1,2,3

šT 677 N 1,2,3-4

šT 678 N 1,2,3

š1981 T 634-678 Auth.,Sub.Ind

š1984 T 684 (M)N 1,2

šT 685 “ N 1,2,3

šT 686 “ N 1,2

šT 687 “ N 1,2

šT 688 “ N 1,2,3

šT 689 “ N 1,2,3

šT 690 “ N 1,2

šT 691 “ N 1,2

šT 692 “ N 1,2,3

šT 693 “ N 1,2

šT 694 (MR)N 1-4

š1982 T 706 (P) N 1,2

šT 707 “ N 1,2

šT 708 “ N 1

šT 710 (L) N 1,2,3

šT 711 “ N 1,2,3

šT 712 “ N 1,2,3

šT 713 “ N 1,2,3

šT 714 “ N 1,2,3

šT 715 “ N 1,2

šT 716 “ N 1,2,3

šT 717 “ N 1,2,3

šT 718 “ N 1,2

šT 719 “ N 1,2,3

Ser.Bioenergetics - Í/ÆÛ

š1983 T 722 N 2,3

šT 723-725 N 1-3,Ind T.722-763

Ser. Biomembranes -Í/ÆÛ

š1983 T 727 N 1,2

šT 728 N 1-3

Ser. Molecular Cell Research -Í/ÆÛ

š1984 T 726 N 4

Ser. Reviews on Biomembranes

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

5

5

 

5

5

 

5

 

HOL

1983 T 737 N 1,2,3-4

 

 

Ser. Protein Structure

š1983 T 742 N 1,3

šT 743-749 N 1,2,3

 

5

5

 

Ser. Lipids and Lipid Metabolism

š1983 T 750-757 N 1,2,3

šT 758 N 1,2

šT 759 N 1-2,3

 

5

5

5

 

Ser. General Subjects

š1983 T 760 N 1,2,3

šT 761 N 1,2,3

 

5

5

 

Ser. Molecular Cell Research

š1983 T 762 N 1-4

šT 763 N 1-4

 

5

5

 

Ser.Bioenergetics - Í/ÆÛ

š1984 T 764-768 N 1-3

 

5

 

Ser.Biomembranes

š1984 T 769 N 1,2

šT 770-771 N 1,2 - Í/ÆÛ

šT 772 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 773 N 1,2 - Í/ÆÛ

šT 774 N 1,3 - Í/ÆÛ

šT 775 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 776-777 N 1,2 - Í/ÆÛ

šT 778 N 1-3 - Í/ÆÛ

 

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Ser.Revews on Biomembranes

š1984 T 779 N 1-4

 

5

 

Ser.Protein Structure

š1984 T 784 N 1,2-3

 

5

 

Ser. Molecular Enzymology

š1984 T 785-791 N 1-3

 

5

 

Ser. Lipids & Lipid Metabolism

š1984 T 792-796 N 1,2,3

 

5

 

Ser.General Subjects

š1984 T 797-802 N 1,2,3

 

5

 

Ser.Molecular Cell Research

š1984 T 803 N 1-2,3,4

šT 804-805 N 1-4

1985 T 806 (B-70) N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 807 (B-71) N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 808 (B-72) N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 809 (B-73) N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 810 (B-74) N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 811 (BR-13) N 1,2 - Í/ÆÛ

 

5

5

 

Ser. Reviews on Bioenergetics

š1986 T 811 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1985 T 822 (MR) N 1,2,3-4

šT 826 - Ë/ËÏÐÉÑ

 

5

5

5

 

Ser. Protein Structure & Molecular Enzymology

š1985 T 827-832 N 1,2,3

 

5

 

Ser.Lipids & Lipid Metabolism

š1985 T 833-837 N 1,2,3

 

5

 

Ser. General Subjects

š1985 T 838- 843 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Molecular Cell Research

š1985 T 844-847 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Bioenergetics - Í/ÆÛ

š1986 T 848 (B-75)-851 (B-78) N 1-3

šT 852 (B-72) N 1-3

šT 853 (Br 14) N 1-4

 

5

5

5

 

Ser. Reviews on Biomembranes

š1986 T 864 N 1,2,3-4

 

5

 

Ser. Gene structure & Expression

š1986 T 866 N 1,2-3,4 - Ë/ËÏÐÉÑ

šT 867 N 1-2,3 - Ë/ËÏÐÉÑ

 

5

5

 

Ser. Protein Structure & Molecular Enzymology

š1985 T 869-874 N 1-3

 

5

 

Ser. Lipids & Lipid Metabolism

š1986 T 875-879 N 1,2,3

 

5

 

Ser. General Subjects

š1986 T 880-884 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Molecular Cell Research

š1986 T 885-889 N 1-3

šT 849-889 Auth.,Subj.Ind

 

5

5

 

Ser. Bioenergetics - Í/ÆÛ

š1987 T 890 (B-80)-894(B-84) N 1-3

šT 895 (Br-15) N 1,2

 

5

 

Ser. Biomembranes

š1987 T 896 N 2

šT 897 N 1,2,3

šT 898 N 1,2,3

šT 899-902 N 1-2

šT 903 N 1,2,3

šT 904-905 N 1,2

 

5

5

5

5

5

5

 

Ser. Reviews on Biomembranes

š1987 T 906 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Gene Structure & Expression

š1987 T 908 N 1,2,3

šT 909 N 1,2,3

šT 910 N ,2,3

 

5

5

5

 

Ser. Protein Structure & Molecular Enzymology

š1987 T 911-916 N 1-3

 

5

 

Ser. Lipids & Lipid Metabolism

š1987 T 917-922 N 1-3

 

5

 

Ser. General Subjects

š1987 T 923- 926 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Molecular Cell Research

š1987 T 927-931 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Bioenergetics - Í/ÆÛ

š1988 T 932-933 N 1-3

šT 934 (B-87) N 1-3

šT 935 (B-88) N 1-3

šT 936 N 1-3

 

5

5

5

5

 

Ser. Biomembranes

š1988 T 937 N 1,2

šT 938 N 1,2,3

šT 939 N 1,2,3

šT 940-942 N 1,2

šT 943 N 1,2,3

šT 944 N 1,2,3

šT 945 N 1,2

šT 946 N 1,2

Ser. Reviews on Biomembranes

š1988 T 947 N 1,2,3

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Ser. Gene Structure & Expression

š1988 T 949 N 1,2,3

šT 950 N 1,2,3

šT 951 N 1,2,3

 

5

5

5

 

Ser. Protein Structure & Molecular Enzymology

š1988 T 952-956 N 1,2,3

šT 957 N 1,2,3

 

5

5

 

Ser.Lipids & Lipid Metabolism

š1988 T 958-963 N 1,2,3

 

5

 

Ser. General Subjects

š1988 T 964-967 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Molecular Cell Research

š1988 T 968-972 N 1,2,3

šT 932-972 Auth.,Subj. Ind

 

5

5

 

Ser. Bioenergetics - Í/ÆÛ

š1989 T 973-977 N 1-3

 

5

 

Ser. Biomembranes

š1989 T 978 N 1,2

šT 979 N 1-3

šT 980 N 1-3

šT 981-983 N 1,2

šT 984 N 1,2,3

šT 985 N 1,2,3

šT 986 N 1,2

šT 987 N 1,2

 

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Ser. Reviews on Biomembranes

š1989 T 988 N 1,2,3

 

5

 

Ser. General Subjects

š1989 T 990-993 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Protein Structure & Molecular Enzymology

š1989 T 994-999 N 1-3

 

5

 

Ser. Lipids & Lipid Metabolism

š1989 T 1001-1006 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Gene Structure & Expression

š1989 T 1007-1009 N 1,2,3

 

5

 

Ser. Molecular Cell Research

š1989 T 1010-1014 N 1,2,3

 

5

 

šT 913-1014 Auth.,Subj.Ind.

Ser. Bioenergetics

š1990 T 1015-1020 N 1,2,3

 

 

5

 

Ser. Biomembranes

š1990 T 1021 N 1,2

šT 1022-1023 N 1,2,3

šT 1024-1025 N 1,2

šT 1027-1028 N 1,2,3

šT 1029-1030 N 1,2

 

5

5

5

5

5

 

Ser. Reviews on Biomembranes

š1990 T 1031 N 1,2,3

 

5

 

Ser. General Subjects

š1990 T 1033-1036 N 1-3

 

5

 

Ser. Protein Structure & Molecular Enzymology

š1990 T 1037-1041 N 1-3

 

5

 

Ser. Lipids & Lipid Metebolism

š1990 T 1042-1047 N 1-3

 

5

 

Ser. Gene Structure & Expression

š1990 T 1048-1050 N 1-3

 

5

 

Ser. Molecular Cell Research

š1990 T 1051-1055 N 1-3

 

5

 

Biochimie

š1981 T 63 N 1-12

š1982 T 64 N 1-12

š1983 T 65 N 1-12

š1984 T 66 N 1-12

š1985 T 67 N 1-12

 

5

5

5

5

5

FRA

Biologia Ser. A,B,C,D

š1981 T 36 N 1-12

š1982 T 37 N 1-12

š1983 T 38 N 1-12

š1984 T 39 N 1-12

š1985 T 40 N 1-12

š1986 T 41 N 1-12

š1987 T 42 N 1-12

š1988 T 43 N 1-12

š1989 T 44 N 1-12

š1990 T 45 N 1-12

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Biologia Plantarum

š1981 T 23 N 1-6

š1982 T 24 N 1-6

š1983 T 25 N 1-6

š1984 T 26 N 1-6

 

5

5

5

5

CSK

Biological Abstracts

š1981 T 71 N 1,5

š1987 T 83 N 1

š1988 T 85 N 1

š1989 T 87 N 12

šT 88 N 2,4

 

5

5

5

5

5

USA

Biological Abstracts (RRM/Reports,Reviews,Meetings)

š1981 T 20 N 1

š1982 T 22 N 1

š1987 T 32 N 1,3

š1988 T 34 N 1

š1989 T 36 N 10

 

 

5

5

5

5

5

USA

Biological Bulletin

š1981 T 160 N 1,2,3

šT 161 N 1,2,3

š1982 T 162 N 1,2,3

šT 163 N 1,2,3

š1983 T 164 N 1,2,3

šT 165 N 1,2,3

š1984 T 166 N 1,2,3

šT 167 N 1,2,3

š1985 T 168 N 1,2,3, Suppl. 3

šT 169 N 1,2,3

š1986 T 170 N 1,2,3

šT 171 N 1,2,3

š1987 T 172 N 1,2,3

šT 173 N 1,2,3

š1988 T 174 N 1,2,3, Suppl. 1

šT 175 N 1,2,3

š1989 T 176 N 1,2,3, Suppl. 2

šT 177 N 1,2,3

š1990 T 178 N 1,2,3

šT 179 N 1,2,3

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Biological Cybernetics

š1981 T 40 N 1,2

šT 42 N 1

 

23

23

BRD

Biological Journal of the Linnean Society

š1988 T 33 N 1-4, Cont.+ Ind.

šT 34 N 1-4, - “ -

šT 35 N 1-4, - “ -

š1989 T 36 N 1-4, - “ -

šT 37 N 1-4, - “ -

šT 38 N 1-4, - “ -

š1990 T 39 N 1-4, Cont. + Ind

. T 40 N 1-4, - “ -

šT 41 N 1-3,4

š6 N 3 (Suppl the Linnen).

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Biological Report/U.S.Report of the Interior. Fish & wildlife service

š1989 N 80 (40.28)

š1990 N 85 (1.20)

šN 85 (1.21)

šN 85 (1.22)

šN 85 (7.29)

š1987 N 87 (4)

šN 87 (5)

šN 87 (7)

š1988 N 88 (1-4)

šN 88 (8,9,10)

šN 88 (15,19)

šN 88 (29)

šN 88 (30,36,37)

š1989 N 89 (1,5,12-14)

š1990 N 90 (1-7,9-12,14,15,17-19)

 

 

Biological Reviews of the Cambridge. Philosophical Society.

š1981 T 56 N 1-4

š1982 T 57 N 1-4

š1983 T 58 N 1-4

š1984 T 59 N 1-4

š1985 T 60 N 1-4

š1986 T 61 N 1-4

š1987 T 62 N 1-4

š1988 T 63 N 1-4

š1989 T 64 N 1-4

š1990 T 65 N 1-4

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Biological Sciences Branch/Canada.Department of

Fisheries & Oceans.Publications List.

š1987 1984-1985

 

 

5

CAN

Biologicke Listy

š1981 T 46 N 1-4

š1982 T 47 N 1,3,4

š1983 T 48 N 1-4

š1984 T 49 N 1-4

š1985 T 50 N 1-4

š1986 T 51 N 1-4

 

5

5

5

5

5

5

CSK

Biologicke Prace

š1984 T 30 N 1

š1988 T 34 N 1-2

š1990 T 36

 

5

5

5

CSK

Biologische Rundchau

š1981 T 19 N 1-6

š1982 T 20 N 1-5,6

š1983 T 21 N 1-6

š1984 T 22 N 1-6

š1985 T 23 N 1-6

š1986 T 24 N 1-6

š1987 T 25 N 1-6

š1988 T 26 N 1,2,4-6

š1989 T 27 N 1-6

š1990 T 28 N 1-6

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Biologisches Zentralblatt

š1981 T 100 N 1-6

š1982 T 101 N 1-6

š1983 T 102 N 1-6

š1984 T 103 N 1-6

š1985 T 104 N 1-6

š1986 T 105 N 1-6

š1987 T 106 N 1-6

 

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Biologiscke skrifter/Bet Kongelige Danske Videnskabernes selskab.

š1981 T 23 : 2

šT 23 : 3

šT 23 : 4

 

 

5

5

5

DNK

Biology of the Cell

š1982 T 43 N 1-2

šT 44 N 2,3

šT 46 N 1,2,3

š1983 T 47 N 2,3

šT 48 N 2-3

šT 49 N 1,3

š1984 T 50 N 1,3

šT 51 N 1,2,3

šT 52 N 1,2,3

š1985 T 53 N 1,2

šT 54 N 1,2,3

šT 55 N 1-2,3

š1986 T 56 N 1,2,3

šT 57 N 1,2,3

šT 58 N 1,2

š1987 T 59 N 1,2,3

šT 60 N 1,2,3

šT 61 N 1-2

š1988 T 62 N 1,3

šT 63 N 1,2

šT 64 N 1,2,3

š1989 T 65 N 1-3

šT 66 N 1-2,3

šT 67 N 1,2,3

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Biomedica Biochimica Acta

š1983 T 42 N 1-12

š1984 T 43 N 1-12

š1985 T 44 N 1-12

š1986 T 45 N 1-12

š1987 T 46 N 1-12

š1988 T 47 N 1-12

š1989 T 48 N 1-12

š1990 T 49 N 1-12

 

15

15

15

15

15

15

15

15

DDR

Biomedical & Environmental Mass Spectrometry

š1986 T 13 N 1,2

 

5

GBR

Biomedical Mass Spectrometry

š1981 T 8 N 2

š1982 T 9 N 3,5,12

 

5

5

GBR

Biometrics

š1981 T 37 N 1-4

š1982 T 38 N 1-4

š1983 T 39 N 1-4

š1984 T 40 N 1,2,3

š1985 T 42 N 1-4

š1986 T 42 N 1-4

š1987 T 43 N 1-4

š1988 T 44 N 1-4

š1989 T 45 N 1-4

šT 46 N 1

š1990 T 46 N 2,3,4

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bioorganic Chemistry

š1981 T 10 N 1-4

 

5

USA

Biopolymers

š1981 T 19 N 12

šT 20 N 12

š1982 T 21 N 1

š1984 T 23 N 3,11(p.II)

š1987 T 26 N 1-12

š1988 T 27 N 1-12

š1989 T 28 N 1-12

š1990 T 30 N 1-12

 

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bioscience

š1981 T 31 N 1-11

š1982 T 32 N 1-11

š1983 T 33 N 1-4,6-11

š1984 T 34 N 1

šT 34 N 1-6,8,10,11- Í/ÆÛ

š1985 T 35 N 1-11

š1986 T 36 N 1-11

š1987 T 37 N 1-11

š1988 T 38 N 1-11

š1990 T 40 N 1-11

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Biosystems

š1990 T 23 N 4

šT 24 N 1

 

5

5

IRL

Biotechnology & Bioengineering

š1987 T 29 N 1-9

šT 30 N 1-9

š1988 T 31 N 1-9

šT 32 N 1-9

š1989 T 33 N 1-11

šT 34 N 1-11

š1990 T 35 N 1-11

šT 36 N 1-11

 

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bishop Museum Occasional Papers

š1986 T 26

š1987 T 27

 

5

5

USA

BIT (Nordisk Tidskrift for Informations Behandling)

š1981 T 21 N 1-4

š1982 T 22 N 1-4

š1983 T 23 N 2,4

š1985 T 25 N 4

 

23

23

23

23

DNK

Biuletyn Instytutu Geologicznego

š1981 N 321,325,327,330,334

š1982 N 329,333,336,338,339,341-343

š1983 N 344,345

š1984 N 340,346,347

š1985 N 348,349,350,352,353

š1986 N 351,355

š1987 N 356,357

š1988 N 358,359

š1989 N 362,363

š1990 N 364

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Biuletyn Instytutu Liemniaka

š1981 N 25

š1982 N 27,28

š1983 N 29,30

š1984 N 31

š1987 N 35

 

5

5

5

5

5

POL

Biuletyn Panstwowego Institutu geologicznego

š1989 N 360,361,362,363

š1990 N 364

 

5

5

POL

Blood

š1989 T 73 N 1-8

šT 74 N 1-7

 

15

15

USA

Die Bodenkultur

š1981 T 32 N 1-4

š1982 T 33 N 1-4

š1983 T 34 N 1-4

š1984 T 35 N 1-4

š1985 T 36 N 1-4

 

5

5

5

5

5

AUT

Boissiera.Memoires de botanique systematique

š1981 T 33

š1982 T 34

š1984 T 35

š1985 T 36

š1987 T 38

š1988 T 40

š1989 T 41,42,43

š1990 T 44

 

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Boletin cientifico y technico/Institute nacional de pesca

š1981 T 4 N 2,4

š1982 T 5 N 1-4

š1983 T 6 N 1-3

š1984 T 7 N 1,2

š1985 T 8 N 1-10

 

 

6

6

6

6

6

ECU

Boletin del Instituto Oceanographico de la Universidad de Oriente

š1981 T 20

š1982 T 21 N 1,2

š1983 T 22 N 1,2

š1984 T 23 N 1,2

š1985 T 24 N 1,2

 

 

5

5

5

5

5

VEN

Boletim do Instituto Nacional de Investigacao das Pescas

š1981 N 5,6

š1983 N 9,10

š1984 N 11,12

š1985 N 13

š1986 N 14

š1990 N 15

 

 

5

5

5

5

5

5

PRT

Boletin ecotripica

š1986 N 12,13,14

š1987 N 16,17,18,19

š1988 N 20,21,22

š1990 N 23

 

6

6

6

6

COL

Bolletino (Museo Regionale di Scienze naturali)

š1983 T 1 N 1

š1984 T 2 N 2

š1985 T 3 N 1,2

š1986 T 4 N 1,2

š1987 T 5 N 1

š1988 T 6 N 1,2

š1989 T 7 N 1,2

š1990 T 8 N 1,2

 

6

6

6

6

6

6

6

6

ITA

Bolletino del Museo Civico di Storia Naturale de Venezia

š1981 T 32

š1982 T 33

š1985 T 36

š1986 T 37

š1987 T 38, Suppl.

š1990 T 90

 

 

6

6

6

6

6

6

ITA

Bolletino della Societa Entomologica Italiana

š1982 T 114 N 1-3

 

5

ITA

Bolletino di Oceanologica (Teorica et applicata)

š1983 T 1 N 1-4

š1984 T 2 N 1-4

š1985 T 3 N 1-4

š1986 T 4 N 1-4

 

5

5

5

5

ITA

Botanica Marina - Í/ÆÛ

š1986 T 29 N 1-6

š1988 T 31 N 1-6

š1989 T 32 N 1-4,6

š1990 T 33 N 1-6

 

5

5

5

5

WBL

Botanical Gazette

š1981 T 142 N 3,4

š1983 T 144 N 1-4

š1984 T 145 N 1,2,4

š1985 T 146 N 1-4

š1986 T 147 N 1-4

š1987 T 148 N 1-4

š1988 T 149 N 1-4

š1989 T 150 N 1-4

š1990 T 151 N 1-4

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Botanical Journal of the Linnean Society - Í/ÆÛ

š1986 T 92 N 1-4

šT 93 N 1-4

š1987 T 94 N 1-3

šT 95 N 1-4

š1988 T 96 N 1-4

šT 97 N 1-4

šT 98 N 1-4

š1989 T 99 N 1-4

šT 100 N 1-4

šT 101 N 1-4

š1990 T 102 N 1,2

šT 103 N 2,4

šT 104 N 4

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

The Botanical Magazine

š1983 T 96 N 1041-1044

š1984 T 97 N 1045-1048

š1987 T 100 N 1057-1060

š1988 T 101 N 1061-1064

š1989 T 102 N 1065-1068

š1990 T 103 N 1069-1072

 

5

5

5

5

5

5

JPN

The Botanical Reviews

š1981 T 47 N 1-4

š1982 T 48 N 1-4

š1983 T 49 N 1-4

š1984 T 50 N 1-4

š1985 T 51 N 1-4

š1986 T 52 N 1-4

š1987 T 53 N 1-4

š1988 T 54 N 1-4

š1989 T 55 N 1,2,3

š1990 T 56 N 1,2,3

 

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

USA

Botanicae Kozlemenyek

š1981 T 68 N 1-2,3-4

š1982 T 69 N 1-2,3-4

 

5

5

HUN

Botanisk Tidsskrift

š1981 T 75 N 4

 

5

DNK

Bottler and Packer

š1981 N 1-12

š1982 N 1-10

 

20

20

GBR

Boundary- dayer Meteorology- Í/ÆÛ

š1984 T 28 N 1-4

šT 29 N 1-4

šT 30 N 1,4

 

5

5

5

NLD

Brackishwater Aquaculture Abstracts

š1986 N 1-2,3-6

š1987 N 1,3-6

š1988 N 4

 

6

6

6

RP

Brakishwater Aquaculture Bibliography

š1984 T 1 N 1-6

š1985 T 1 N 7-10

š1986 T 2 N 2-6

 

6

6

6

RP

Brain Research

š1989 T 485 N 1

šT 486-491 N 1,2

šT 492-504 N 1,2

šT 505 N 2

 

15

15

15

15

NLD

Brennstoff Warme Kraft

š1981 N 1-12

 

20

BRD

Breviora.Museum of Comparative Zoology

š1982 N 469

š1986 N 485-487

š1987 N 488

 

5

5

5

GBR

British birds

š1981 T 74 N 1-5

š1982 T 75 N 4,5

 

5

5

GBR

British Journal of Surgery

š1989 T 76 N 3-8,10-12

 

15

GBR

Brittonia. Journal of Systematic Botany- Í/ÆÛ

š1986 T 38 N 1-4

š1987 T 39 N 1-3

š1988 T 40 N 1-4

š1989 T 41 N 1-4

 

5

5

5

5

çùæ

Bulletin Academie Serbe des Sciences et des Arts. Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles Nowelle Serie.

š1981 T 75 N 21

š1982 T 76 N 22,23

š1983 T 83 N 24

š1984 T 86 N 25

 

 

 

5

5

5

5

YUG

Bulletin of the American Meteorological Society-Í/ÆÛ

š1984 T 65 N 1-9

š1986 T 67 N 1-12

š1987 T 68 N 1-12

š1988 T 69 N 1-12

š1989 T 70 N 1-12

š1990 T 71 N 1-3,6-8

 

 

5

5

5

5

5

5

USA

Bulletin of the American Museum of Natural History

š1981 T 167 N 6

šT 168 N 1-4

šT 169 N 1,2

š1982 T 171 N 4

šT 172 N 1

šT 173 N 1-4

šT 174 N 1

š1983 T 174 N 2-4

šT 175 N 1-4,5

šT 176 N 1

š1984 T 177 N 1

šT 178 N 1-4

šT 179 N 1

š1985 T 179 N 2-4

šT 180 N 1

šT 181 N 1,2

šT 182 N 1-3

š1986 T 182 N 4

šT 183 N 1-2

šT 184 N 1

š1987 T 185 N 1-3

šT 186 N 1-4

š1988 T 187 N 1-3

š1989 T 192

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bulletin of the American Physical Society - Í/ÆÛ

š1989 T 34 N 1-11

 

5

USA

Bulletin of the American Schools of Oriental Research

š1981 N 241,244

š1982 N 245-248

š1983 N 249-254

š1984 N 255,256

š1985 N 257-260

š1986 N 261-264

š1987 N 265-268

š1988 N 269,271,272

š1989 N 273,274

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Bulletin de l’Association Francaise pour l’Etude

du Quaternaire

š1981 T 18 N 6-8

š1982 T 19 N 9-12

š1983 T 20 N 14-16

š1984 T 21 N 17-20

š1985 T 22 N 21 (I),22-23(II-III)

 

 

5

5

5

5

5

FRA

Bulletin of the Atmospheric Radioactivity

š1981 T 63 (for 1979)

š1982 T 64 (for 1980)

š1983 T 65 (for 1981)

š1984 T 66 (for 1982)

š1985 T 67 (for 1983)

š1986 T 68 (for 1984)

š1987 T 69 (for 1985)

š1988 T 70 (for 1986)

š1989 T 71 (for 1987)

š1990 T 72 (for 1988)

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the British Museum (Natural History). Ser. Botany

š1981 T 8 N 1-4

šT 9 N 1-4

š1982 T 10 N 1-4

š1983 T 11 N 1-4

š1984 T 12 N 1,2

š1985 T 12 N 3

šT 13 N 1-3

šT 14 N 1,2

š1986 T 14 N 3,4

šT 15 N 1-3

š1987 T 16 N 1-4

š1988 T 17

šT 18 N 1-4

š1989 T 18 N 5,6

šT 19

š1990 T 20 N 1,2

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Bulletin of the British Museum (Natural History). Ser. Entomology

š1981 T 42 N 1-4

šT 43 N 1-4

š1982 T 44 N 1-4

šT 45 N 1-4

š1983 T 46 N 1-4

šT 47 N 1-3

š1984 T 48 N 1-3

šT 49 N 1-5

š1985 T 50 N 1-3

šT 51 N 1-3

š1986 T 52 N 1-4

šT 53 N 1-5

š1987 T 54 N 1-3

šT 55 N 1,2

šT 56 N 1-3

š1988 T 56 N 4

šT 57 N 1,3

š1989 T 58 N 1,2

š1990 T 59 N 1,2

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Bulletin of the British Museum (Natural History). Ser. Geology

š1981 T 35 N 1-4

š1982 T 36 N 1-4

š1983 T 37 N 1-3

š1984 T 37 N 4

šT 38 N 1-3

š1985 T 38 N 4,5

šT 39 N 1-3

š1986 T 40 N 1-5

š1987 T 41 N 1-4

š1988 T 42

šT 43

šT 44 N 1-4

š1989 T 45 N 1

š1990 T 45 N 2

šT 46 N 1

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Bulletin of the British Museum (Natural History).

Ser. Zoology

š1981 T 40 N 1-5

šT 41 N 1-5

š1982 T 42 N 1-5

šT 43 N 1-5

š1983 T 44 N 1-6

šT 45 N 1-7

š1984 T 46 N 1-4

šT 47 N 1-7

š1985 T 48 N 1-4

šT 49 N 1,2

š1986 T 50 N 1-5

šT 51 N 1,2

š1987 T 52 N 1-8

šT 53 N 1-4

š1988 T 54 N 1-6

š1989 T 55 N 1,2

š1990 T 56 N 1,2

 

 

5,6*

5,6

5*,6

5,6

5,6

5,6*

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6*

5,6

5,6

5,6*

5,6

5,6

GBR

Bulletin of Canadian Petroleum Geology - Í/ÆÛ

š1980 T 28 N 3

š1981 T 28 N 4

šT 29 N 1,3

š1982 T 30 N 4

š1983 T 31 N 1-4

š1984 T 32 N 1-4, Suppl.2

š1985 T 33 N 1-4

 

5

5

5

5

5

5

5

CAN

Bulletin of Carnegie Museum of Natural History

š1981 N 17,18

š1982 N 19,20

š1983 N 21-23

š1984 N 24

š1985 N 25

š1986 N 26

 

5

5

5

5

5

5

USA

Bulletin of the Chemical Society of Japan

š1981 T 54 N 1-4,6-12

š1982 T 55 N 1-12

š1983 T 56 N 1-12

š1984 T 57 N 1-12

š1985 T 58 N 1-12

š1986 T 59 N 1-12

š1987 T 60 N 1-12

š1988 T 61 N 1-12

š1989 T 62 N 1-12

š1990 T 63 N 1-12

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Chinese Academy of Geological Sciences

š1986 N 13-16

š1987 N 17

š1988 N 18

š1988 30 th Anniversary CAGS

š1989 N 19

 

 

5

5

5

5

5

CHN

Bulletin of the Chinese Academy of Sciences

š1986 T 1 N 1-4

š1987 T 2 N 1-4

š1988 T 3 N 1,2

š1989 T 4 N 1-4

š1990 T 5 N 1-4

 

5

5

5

5

5

CHN

Bulletin of the College of Agriculture and Veterinary

Medicine.Nihou University

š1981 N 38

š1982 N 39

š1983 N 40

š1984 N 41

š1985 N 42

š1986 N 43

š1987 N 44

š1988 N 45

š1989 N 46

š1990 N 47

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Department of Archaeology

(The University of Tokyo.Faculty of Letters.The Department of Archaeology)

š1989 N 7,8

 

 

 

5

JPN

Bulletin of the Department of Geography.University of Tokyo

š1981 N 13

š1982 N 14

š1983 N 15

š1989 N 21

š1990 N 22

 

 

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology - Í /ÆÛ

š1983 T 30 N 1,3-6

šT 31 N 1-3,5,6

š1984 T 32 N 1-6

šT 33 N 1-6

š1985 T 34 N 1-6

šT 35 N 1-6

š1986 T 36 N 1-6

šT 37 N 1,2

š1987 T 39 N 5,6

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

WBL

Bulletin of the Faculty of Agriculture Mie University Tsu Japan

š1985 N 71

š1986 N 72,73

 

 

5

5

JPN

Bulletin of the Faculty of Agriculture Niigata University

š1982 N 34

š1983 N 35

š1984 N 36

š1985 N 37

š1986 N 38

š1987 N 39

š1988 N 40

š1989 N 41

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Faculty of Bioresources. Mie University

š1988 N 1

š1989 N 2

š1990 N 3,4

 

 

5,6

5,6

5,6

JPN

Bulletin of the Faculty of Fisheries Hokkaido University

š1981 T 32 N 1-4

š1982 T 33 N 1-4

š1983 T 34 N 1-4

š1984 T 35 N 1-4

š1985 T 36 N 1-4

š1986 T 37 N 1-4

š1987 T 38 N 1-4

š1988 T 39 N 1-4

š1989 T 40 N 1-4

š1990 T 41 N 1-4

 

 

5,6*

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5*,6

5,6

5,6

5*,6

JPN

Bulletin of the Faculty of Fisheries. Mie University

š1982 N 9

š1983 N 10, Cont. N 6-10

š1984 N 11

š1985 N 12, Cont. N 6-10

š1986 N 13

š1987 N 14

š1984-87 Cont. N 11-14

 

5

5

5

5,6

5,6

5,6

5

JPN

Bulletin Far Seas Fisheries Research Laboratory

š1985 N 22

š1986 N 23,24

š1988 N 25

š1989 N 26

 

6

6

6

6

JPN

Bulletin of the Fisheries Experimental Station.

Okayama Prefecture

š1986 N 1

š1987 N 2

š1988 N 3

š1989 N 4

š1990 N 5

 

 

6

6

6

6

6

JPN

Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada

š1981 N 209, 210, 211

 

6

CAN

Bulletin Geological Society of America

š1981 T 92 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1985 T 96 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1986 T 97 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1987 T 98 N 1-6

šT 99 N 1-6

š1988 T 100 N 1-12

š1989 T 101 N 1-12

š1990 T 102 N 1-12

 

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bulletin of the Geological Society of Finland.

Suomen Geologinen seura

š1981 T 53 N 1,2

š1982 T 54 N 1,2

š1983 T 55 N 1,2

š1984 T 56 N 1-2

š1985 T 57 N 1,2

š1986 T 58 N 1,2

š1987 T 59 N 1,2

š1988 T 60 N 1,2

š1989 T 61 N 1,2

š1990 T 62 N 1,2

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FIN

Bulletin of the Geological Survey of Finland

š1981 N 314-316

š1982 N 317-323

š1984 N 326,327,329,330

š1985 N 331-335

š1986 N 336--339

š1987 N 340-342

š1988 N 343,344

š1989 N 345-350

 

5

5

5

5

5

5

5

5

FIN

Bulletin of the Geological Survey of Japan

š1983 T 34 N 5-12

š1984 T 35 N 1

 

5

5

JPN

Bulletin de Geophysique

š1981 N 48,49

š1982 N 50

 

5

5

CAN

Bulletin of the Hakodate Marine Observatory

š1981 N 20

š1984 N 21

 

5

5

JPN

Bulletin of the Hiroshima Agricultural College

š1986 T 8 N 1

š1988 T 8 N 3

 

5

5

JPN

Bulletin of Hiroshima Fisheries Experimental Station

š1981 N 11

š1982 N 12

š1983 N 13

š1984 N 14

š1985 N 15

š1986 N 16

 

 

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

JPN

Bulletin of the Hiroshima Prefectural Agricultural

Experiment Station

š1981 N 43,44

š1982 N 45

š1983 N 46

š1984 N 48

 

 

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Hokkaido Forest Experiment Station

š1981 N 19

š1983 N 21

š1984 N 22

š1985 N 23

 

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Hokkaido Regional Fisheries Research Laboratory

š1981 N 46

š1982 N 47

š1983 N 48

š1984 N 49

š1985 N 50

š1987 N 51

š1988 N 52

š1989 N 53

š1990 N 54

 

 

5,6

5,6

5,6

6

6

6

6

6

6

JPN

Bulletin of the Institute for Agricultural Research.

Tohoku University

š1981 T 32 N 2

š1982 T 33 N 1,2

šT 34 N 1

š1983 T 34 N 2

šT 35 N 1

š1984 T 35 N 2

šT 36 N 1

š1985 T 36 N 2

šT 37 N 1

š1986 T 37 N 2

š1987 T 38 N 1,2

š1988 T 39 N 1,2

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Institute for Chemical Research.

Kyoto University

š1981 T 59 N 1-6

š1982 T 60 N 2-6

š1983 T 61 N 1-3

š1985 T 63 N 3

 

 

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Institute for the Study of North

Eurasien Cultures. Hokkaido University

š1981 N 14

š1984 N 15,16

š1985 N 17

š1987 N 18

š1988 N 19

š1989 N 20

 

 

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Institute of Malacology

š1981 T 1 N 6,7

š1983 “ N 8,9

š1984 T 2 N 1

š1985 “ N 2,3

š1986 “ N 4,5

š1988 “ N 6,7

š1989 “ N 8

š1990 “ N 9

 

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Institute of Mineral Deposits /Chinese Academy of Geological Science/

š1986 N 2 (18)

š1987 N 1 (19), 2 (20)

š1988 N 1 (21)

 

 

5

5

5

CHN

Bulletin of the Institute of Oceanic Research &

Development. Tokai University

š1981 N 3

š1982 N 4

š1983 N 5

š1984 N 6

š1985 N 7

š1987 N 8

š1988 N 9

š1989 N 10

š1990-91 N 11,12

 

 

5,6

5,6

5,6

5,5

5,6

5,6

5,6

5,6

6

JPN

Bulletin de l’Institute Oceanographique

š1982 Special N 3

š1985 Special N 4

š1985 T 73 N 1435

š1986 T 73 N 1436

š1987 T 73 N 1437

š1989 Special N 5

š1990 Special N 6,7

 

5

5

5

5,6

5,6

5,6

5,6

MONAKO

Bulletin of the Inter-American Tropical Tuna

Commission

š1981 T 18 N 1

š1982 T 18 N 2

š1983 “ N 3

š1984 “ N 4

š1985 “ N 5

š1986 “ N 6

š1987 T 19 N 1,2,3

š1988 “ N 4

š1989 “ N 5,6

 

 

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

6

5,6

5,6

5,6

USA

Bulletin of the International Pacific Salmon Fisheries Commission

š1986 N 23

š1989 N 25

š1990 N 26

 

 

6

6

6

CAN

Bulletin of the International North Pacific Fisheries

Commission

š1981 N 40

š1983 N 41

š1984 N 42,43

š1985 N 44

š1986 N 45-48, 50

 

 

6

6

6

6

6

CAN

Bulletin of the Iraq Natural History Museum

š1988 T 8 N 1

š1989 T 8 N 2

 

5

5

IRAQ

Bulletin of the Japan Sea Regional Fisheries

Laboratory

š1981 N 32

š1982 N 33

š1984 N 34

š1985 N 35

š1986 N 36

š1987 N 37

š1988 N 38

š1989 N 39

š1990 N 40

 

 

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5

5

5

JPN

Bulletin of the Japan Sea Research Institute.

Kanazawa University

š1982 N 14

š1986 N 18

š1988 N 20

š1990 N 22

 

 

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries

š1981 T 47 N 1-9,11,12

š1982 T 48 N 1-12

š1983 T 49 N 1-12

š1984 T 50 N 1-12

š1985 T 51 N 1-12

š1986 T 52 N 1-12

š1987 T 53 N 1-12

š1988 T 54 N 1-12, Cont.

š1989 T 55 N 1-12, Cont.

š1990 T 56 N 1-12, Cont.

 

 

6

5*,6

5*,6

5*,6

5*,6

5*,6

5,6*

5,6

5,6*

5,6*

JPN

Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum

š1990 N 19

 

5

JPN

Bulletin of tha Kobe Marine Observatory

š1981 N 199

š1982 N 200

š1983 N 201

š1984 N 202,203

š1985 N 204

š1986 N 205

š1987 N 206

š1988 N 207

 

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of Marine Science

š1981 T 31 N 1-4

š1982 T 32 N 1-4

š1983 T 33 N 1-4

š1984 T 34 N 1-3

šT 35 N 1-3

š1985 T 36 N 1-3

šT 37 N 2,3

š1986 T 38 N 1-3

šT 39 N 1-3

š1987 T 40 N 1,3

šT 41 N 1,2,3

š1988 T 42 N 1-3

šT 43 N 1-3

š1989 T 44 N 1-3

šT 45 N 1-3

š1990 T 46 N 1-3

šT 47 N 2,3

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bulletin du Musee Oceanographique de Monako

š1982 T 72 N 1435

š1986 T 73 N 1436

 

6

6

MONAKO

Bulletin of the Museum of Comparative Zoology

š1981 T 149 N 3-6

š1982 “ N 7

š1982 T 150 N 1,2

š1983 T 150 N 3-6

š1984 “ N 7

š1985 “ N 8

š“ T 151 N 1

š1986 “ N 2,3

š1987 “ N 5,6

š1988 “ N 7

š1989 T 152 N 1

š1990 “ N 2,3

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle.

Sec.Botanique

š1981 T 3 N 1-4

š1982 T 4 N 1-4

š1983 T 5 N 1-2,3-4

š1984 T 6 N 1-4

š1985 T 7 N 1-4

š1986 T 8 N 1-4

š1987 T 9 N 1-4

š1988 T 10 N 1-4

š1989 T 11 N 1-3

š1990 T 12 N 1-3

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle

Ser.Miscellanea

š1981 T 3

š1982 T 4

š1983 T 5

š1984 T 6

š1985 T 7

 

 

5

5

5

5

5

FRA

Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle.

Ser.Paleontology,Geology

š1981 T 3 N 1-4

š1982 T 4 N 1-4

š1983 T 5 N 1-4

š1984 T 6 N 1-4

š1985 T 7 N 1-4

š1986 T 8 N 1-4

š1987 T 9 N 1-4

š1988 T 10 N 1-4

š1989 T 11 N 1-4

š1990 T 12 N 1-4

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle.

Ser.Zoologie

š1981 T 3 N 1-4, Suppl

š1982 T 4 N 1-4

š1983 T 5 N 1,2, Suppl.2,3, Suppl.3,4

š1984 T 6 N 1, Suppl.1, 2,3, Suppl.3, 4

š1985 T 7 N 1-4, Suppl.3,4

š1986 T 8 N 1,2,4, Suppl.

 

 

5

5

5

5

5

5

FRA

Bulletin of the Nansei Regional Fisheries Research

Laboratory

š1986-89 N 20, 21, 22, 23

š1991 N 24

 

 

6

6

JPN

Bulletin of the National Academy of Sciences

Republic of Korea

š1989 Bulletin 1989-1990

 

 

5

ROK

Bulletin of the National Institute of Agricultural

Sciences. Ser.A. Physics and Statistics

š1981 T 28

š1982 T 29

š1983 T 30, 31

 

 

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Institute of Agricultural

Sciences. Ser.B. Soils and Fertilizers

š1981 T 32

š1982 T 33

š1983 T 34,35

š1984 T 36

 

 

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Institute of Agricultural

Sciences. Ser. D. Physiology

š1981 T 32

š1982 T 33

š1983 T 34,35

š1984-85 T 36

 

 

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Institute of Agricultural

Sciences. Ser.H. Farm Management

š1981 T 54,55

 

 

5

JPN

Bulletin of the National Institute of Agrobiological

Resources

š1985 N 1

š1986 N 2

š1987 N 3

 

 

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Institute of Agro-Environmental Sciences

š1986 N 1

š1988 N 4

 

 

5

5

JPN

Bulletin of the National Research Institute of

Aquaculture

š1980 N 1

š1981 N 2

š1982 N 3

š1983 N 4

š1984 N 5,6

š1985 N 7,8

š1986 N 9

š1987 N 10-12

š1988 N 13,14

š1989 N 15,16

š1990 N 17,18

 

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

JPN

Bulletin of the National Institute for Educational

Research

š1981 N 98,99

š1982 N 100-102

š1983 N 104-106

š1984 N 108-110

š1985 N 111

š1986 N 112

š1987 N 113-114

š1988 N 115-116

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Research Institute Far Seas

Fisheries

š1990 N 27

š1991 N 28

 

 

6

6

JPN

Bulletin of the National Science Museum.Ser.A.

Zoology

š1981 T 7 N 3,4

š1982 T 8 N 1-4

š1983 T 9 N 1-4

š1984 T 10 N 1-4

š1985 T 11 N 3,4

š1986 T 12 N 1-4

š1987 T 13 N 1-4

š1988 T 14 N 1-4

š1989 T 15 N 1-4

š1990 T 16 N 1-4

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Science Museum .Ser.B.

Botany

š1982 T 8 N 1-4

š1983 T 9 N 1-4

š1984 T 10 N 1-4

š1985 T 11 N 3,4

š1986 T 12 N 1-4

š1987 T 13 N 1-4

š1988 T 14 N 1-4

š1989 T 15 N 1-4

š1990 T 16 N 1-4

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Science Museum. Ser.C.

Geology & Paleontology

š1981 T 7 N 1-4

š1982 T 8 N 1-4

š1983 T 9 N 1-4

š1984 T 10 N 1-4

š1985 T 11 N 3,4

š1986 T 12 N 1-4

š1987 T 13 N 1-4

š1988 T 14 N 1-4

š1989 T 15 N 1-4

š1990 T 16 N 1-4

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the National Science Museum. Ser.D.

Antropology

š1981 N 7

š1982 N 8

š1983 N 9

š1984 N 10

š1985 N 11

š1986 N 12

š1987 N 13

š1988 N 14

š1989 N 15

š1990 N 16

 

 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of the Ocean Research Institute.University

of Tokyo

š1982 N 14

š1983 N 15

š1984 N 16,17

š1985 N 18,19,20

š1986 N 21,22,23,24

š1987 N 25

š1988 N 26

š1989 N 27

š1990 N 28

 

 

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

JPN

Bulletin of the Osaka Museum of Natural History

š1981 N 34,35

š1982 N 36

š1984 N 37

š1985 N 38,39

š1986 N 40

š1987 N 41

š1988 N 42,43

 

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Bulletin of Plankton Society of Japan

š1981 T 28 N 1,2

š1982 T 29 N 1,2

š1983 T 30 N 1,2,30 th Anniv. vol.

š1984 T 31 N 1,2

š1985 T 32 N 1,2

š1986 T 33 N 1,2

š1987 T 34 N 1,2

š1988 T 35 N 1,2

š1989 T 36 N 1,2

š1990 T 37 N 1,2

 

6

5*,6

5,6

5,6

5,6

5*,6

5,6

5,6*

5*,6

5,6

JPN

Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography

of the University of California

š1982 T 25

š1983 T 25

š1987 T 26

š1989 T 27

 

 

5

5

5,6

5,6

USA

Bulletin of the Sea Fisheries Institute

š1982 N 1-6

š1983 N 5-6

š1984 N 1-2

š1985 N 1-4

š1986 N 1-6

š1987 N 1-2-6

š1988 N 1-2-6

š1989 N 1-2,5,6

š1990 1-2,5-6

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6