òÏÓÓÉÑ, 690022, ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏË, ÐÒ. 100 ÌÅÔ ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏËÕ 159 ôÅÌÅÆÏÎ/ÆÁËÓ: (423) 2318321, ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁ: cnb@cnb.dvo.ru

 

 

 

 

öÕÒÎÁÌ

ëÏÄ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ

óÔÒÁÎÁ ÉÚÄÁÎÉÑ

California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations. Atlas

š1981 N 29

5

USA

California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations. Reports

š1982 T 23,24

š1984 T 25

š1985 T 26

š1986 T 27

š1987 T 28

š1988 T 29

š1989 T 30

š1990 T 31

6

6

6

6

6

6

6

6

USA

California Fish and Game

š1981 T 67 N 1-4

š1982 T 68 N 1-4

š1983 T 69 N 2

š1984 T 70 N 1-3

š1985 T 71 N 1-4

š1986 T 72 N 1,3

6

6

6

6

6

6

USA

California University. Division of Agriculture and

Natural Resources. Special publication

š1984 N 3183

š1985 N 3315

5

5

USA

Canada Department of Agriculture. Annual Report

š1981 for 1980-81

š1982 for 1981-82

š1983 for 1982-83

5

5

5

CAN

Canada Department of Agriculture. Publication

š1989 N 1507,1573,1846,1847,1849,1850,1853

š1990 N 1710,1833

5

5

CAN

Canada. The Departments of Fisheries and Oceans.

Annual report

š1987 for 1985-86

š1988 for 1986-87

5

5

CAN

Canadian Bulletin of Fisheries & Aquatic Sciences

š1981 N 209

š1983 N 211

5

5

CAN

Canadian Geographic

š1981 T 101 N 1-6

š1987 T 107 N 1-5

š1988 T 107 N 6

š1988 T 108 N 1-5

š1989 T 108 N 6

š1990 T 110 N 1-6

5

5

5

5

5

5

CAN

Canadian Journal of Biochemistry

š1981 T 59 N 1-12

š1982 T 60 N 1-12

5

5

CAN

Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology

š1983 T 61 N 1-12

š1984 T 62 N 1-12

š1985 T 63 N 1-12

C 1986 Ç. ÓÍ. Biochemistry & Cell Biology

5

5

5

CAN

Canadian Journal of Botany

š1981 T 59 N 1-12

š1982 T 60 N 1-12

š1983 T 61 N 1-12

š1984 T 62 N 1-12

š1985 T 63 N 1-12

š1986 T 64 N 1-12

š1987 T 65 N 1-12

š1988 T 66 N 1-12

š1989 T 67 N 1-12

š1990 T 68 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CAN

Canadian Journal of Chemistry

š1981 T 59 N 1-24

š1982 T 60 N 1-24

š1983 T 61 N 1-12

š1984 T 62 N 1-7, 912

š1986 T 64 N 1-12

š1987 T 65 N 1-12

š1988 T 66 N 1-12

š1989 T 67 N 1-12

š1990 T 68 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CAN

Canadian Journal of Earth Sciences

š1981 T 18 N 1-12

š1982 T 19 N 1-12

š1983 T 20 N 1-12

š1984 T 21 N 1-12

š1985 T 22 N 1-12

š1986 T 23 N 1-12

š1987 T 24 N 1-12

š1988 T 25 N 1-12

š1989 T 26 N 1-12

š1990 T 27 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CAN

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

š1981 T 38 N 10, 11

š1982 T 39 N 11 (Ë/ËÏÐÉÑ)

š1986 T 43 N 1,2-9, 11,12

š1987 T 44 N 1-12, Index, Supplement I,2

š1988 T 45 N 1-12, Index, Supplement I

š1989 T 46 N 1-12, Index, Supplement I

š1990 T 47 N 1-12, Index

5

5

6*

5,6

5,6*

5

5

CAN

Canadian Journal of Physics - Í/ÆÛ

š1983 T 61 N 1-12

š1984 T 62 N 1-12

5

5

CAN

Canadian Journal of Soil Science

š1981 T 61 N 1-4

š1982 T 62 N 1-4

š1983 T 63 N 1-4

š1984 T 64 N 1-4

š1985 T 65 N 2,3,4

š1986 T 66 N 1-4

š1987 T 67 N 1-4

š1988 T 68 N 1-4

š1989 T 69 N 1-4

š1990 T 70 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CAN

Canadian Journal of Zoology

š1981 T 59 N 1-12

š1983 T 61 N 4

š1984 T 62 N 1,2,4,6

5

5

5

CAN

Canadian Machinary & Metalworking

š1982 N 1-11

š1983 N 1-11

š1984 N 1-11

š1985 N 1-11

š1986 N 1,3-8

š1987 N 1-12

š1988 N 1-10

š1989 N 1-12

š1990 N 1-12

9

9

9

9

9

9

9,23*

9,23*

9*,23

CAN

Canadian Mineralogist

š1981 T 19 N 1-4

š1982 T 20 N 1-4

š1983 T 21 N 1-4

š1985 T 23 N 2-5 - Í/ÆÛ

š1986 T 24 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1987 T 25 N 1-4

š1988 T 26 N 1-4

š1989 T 27 N 1-4

š1990 T 28 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CAN

Canadian Mining Journal

š1981 N 3-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-5

20

20

20

20

CAN

Canadian Special Publications of Fisheries &

Aquatic Sciences

š1983 N 61

š1984 N 75

5

5

CAN

Canadian Technical Report of Fisheries & Aquatic

Sciences

š1982 N 969,1066,1069,1080,1092

š1984 N 1229,1235,1239,1240,1241,1245,

š1260-62,1269-71,1274,1276,1277,

š1283-85

š1985 N 1359,1369

š1987 N 1522,1534,1644,1647

š1989 N 1702

6

6

6

6

6

6

6

CAN

Cancer

š1981 T 47 N 2-12, Suppl. to N 5,6

šT 48 N 1,3-12, Suppl. to N 2

š1982 T 49 N 1-12

šT 50 N 1-12, Suppl. to N 9,11

š1983 T 51 N 1-6

š1989 T 63 N 4-12

šT 64 N 1-11, Suppl.

š1990 T 65 N 5

5

5

5

5

5

15

15

15

USA

Cancer Research

š1981 T 41 N 1,2,3,11(p.I)

š1982 T 42 N 1-8,8(Suppl.),9-12 Index,2 Suppl

š1983 T 43 N 1-12, Suppl.5

š1984 T 44 N 1, 5 (Ë/ËÏÐÉÑ),6 (Ë/ËÏÐÉÑ)

š1986 T 46 N 1-3,4 (I,II),5-8, 8 Suppl.

š9-11,12(1-II)

š1987 T 47 N 1-23,24 (1-II)

š1988 T 48 N 1-23, Index(p.2)

š1989 T 49 N 1-23, 24 (I-II), Suppl.,Suppl.N 8

š1990 T 50 N 1-3,3 Suppl. 4-17,(I Suppl.)

šN 18-24, Index

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5,15

USA

Carbohydrate Polymers

š1981 T 1 N 1

š1986 T 6 N 1

š1990 T 12 N 1

5

5

5

GBR

Carbohydrate Research

š1981 T 91-98 N 1,2

š1982 T 99 N 1,2

šT 100

šT 101 N 1,2

šT 102

šT 103-108 N 1,2

šT 109

šT 110 N 1,2

šT 111 N 1

š1983 T 111 N 2

šT 113-114 N 1,2

šT 115

šT 116 N 1,2

šT 117-121 N 1,2

šT 122-124 N 1,2

š1984 T 125-128 N 1,2

šT 129

šT 130

šT 131 N 1,2

šT 132-134 N 1,2

šT 135 N 1

š1985 T 135 N 2

šT 136

šT 137

šT 138 N 1,2

šT 139

šT 140-142 N 1,2

šT 143

šT 144 N 1,2

šT 145 N 1

š1986 T 145 N 2

šT 146-149 N 1,2

šT 150-152

šT 153 N 1,2

šT 154-158

š1987 T 159 N 1,2

šT 160

šT 161-163 N 1,2

šT 164

šT 165-166 N 1,2

šT 167

šT 168 N 1,2

šT 169

šT 170 N 1,2

šT 171

š1988 T 172-173 N 1,2

šT 174

šT 175-176 N 1,2

šT 177-179

šT 180 N 1,2

šT 181

šT 182-183 N 1,2

šT 184

š1989 T 185 N 1,2

šT 186 N 1,2

šT 187 N 1,2

šT 188

šT 189 N 1

šT 190 N 1,2

šT 191 N 1,2

šT 192-194

šT 195 N 1

š1990 T 195 N 2

šT 196

šT 197

šT 198 N 1,2

šT 199 N 1,2

šT 200

šT 201 N 1,2

šT 202

šT 203 N 1,2

šT 204

šT 205

šT 206 N 1,2

šT 207 N 1,2

šT 208

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Caryologia

š1981 T 34 N 1-4

š1982 T 35 N 1-4

š1983 T 36 N 1-4

š1984 T 37 N 1-2,3,4

š1985 T 38 N 1,2,3-4

5

5

5

5

5

ITA

Casa de Las Americas Cuba

š1988 N 167,168,169,170,171,172-173

š1989 N 175,176,177,178,179,180

8

8

CUB

Casopis pro Mineralogii. A geologii

š1981 T 26 N 1-4

š1982 T 27 N 1-4

š1983 T 28 N 1-4

š1984 T 29 N 1-4

š1985 T 30 N 1-4

5

5

5

5

5

CSK

Castanea (The Journal of the Southern Appalachian

Botanical Club)

š1981 T 46 N 1-4

5

USA

Cell

š1981 T 23 N 1,2,3

šT 24 N 3

šT 25 N 1,2

šT 26 N 1(p.I), 2(p.II), 3(p.1)

šT 27 N 1(p.II), 2(p.II)

š1982 T 28 N 1,4

šT 29 N 2,3

šT 30 N 1,2

šT 31 N 1

š1983 T 32 N 1-4

šT 33 N 1-3

šT 34 N 1-3

šT 35 N 2(p.I), 3(p.II)

š1984 T 36 N 2-4

šT 37 N 1-3

šT 38 N 1-3

šT 39 N 1-3

š1985 T 40 N 1,2,4

šT 41 N 1-3

šT 42 N 2,3

šT 43 N 1-3

š1986 T 44 N 1-4

šT 45 N 1-6

šT 46 N 1-3,5-7

šT 47 N 2-5

š1987 T 48 N 1-6

šT 49 N 1-6

šT 50 N 1-7

šT 51 N 1-6

š1988 T 52 N 1-6

šT 53 N 1-6

šT 54 N 1-7

šT 55 N 1-6

š1989 T 56 N 1-6

šT 57 N 1-7

šT 58 N 1-6

šT 59 N 1-6

š1990 T 60 N 1-6

šT 61 N 1-7

šT 62 N 1,2,4-6

šT 63 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Cell and Tissue Research

š1981 T 220 N 4 - Í/ÆÛ

š1983 T 229 N 2,3 - Í/ÆÛ

šT 230 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 231 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 232 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 233 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 234 N 2,3 - Í/ÆÛ

š1985 T 242 N 3

šT 243 N 1,2

š1986 T 244-246 N 1-3 - Í/ÆÛ

š1987 T 247 N 1-3

šT 248 N 1-3

šT 250 N 2 - Í/ÆÛ

š1988 T 201-250 Jeneral Ind.

šT 251-254 N 1,2,3

šT 255-258 N 1,2,3

š1990 T 259-262 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

WBL

Cellular & Molecular Biology including Cytoenzymology - Í/ÆÛ

š1986 T 32 N 1-5

š1987 T 33 N 4-6

5

5

GBR

Central Potate Research Institute Technical Bulletin

š1984 N 11,12,13,14

5

IND

Ceramic Abstracts

š1986 T 65 N 1-12

š1987 T 66 N 1-12

5

5

USA

Cercetari Marine=Recherches Marines / Institutul

Roman de Cercetari Marine

š1985 N 18

š1986 N 19

š1987-1988 N 20-21

5

5

5

ROM

Ceska Mycologie

š1981 T 35 N 1-4

š1982 T 36 N 1-4

š1983 T 37 N 1-4

š1984 T 38 N 1-4

š1985 T 39 N 1-4

š1986 T 40 N 1-4

š1987 T 41 N 1-4

š1988 T 42 N 1-4

š1989 T 43 N 1-4

š1990 T 44 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Ceskoslovenska Epidemiologie,Microbiologie,

Imunologie

š1981 T 30 N 1-6

š1982 T 31 N 1-6

š1983 T 32 N 1-6

š1984 T 33 N 1-6

š1985 T 34 N 1-6

š1986 T 35 N 1-6

š1987 T 36 N 1-6

š1988 T 37 N 1-6

š1989 T 38 N 1-6

š1990 T 39 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Ceskoslovenska Fysiologie

š1981 T 30 N 1-6

š1982 T 31 N 1-6

š1983 T 32 N 1-6

š1984 T 33 N 1-6

š1985 T 34 N 1-6

š1986 T 35 N 1-6

š1987 T 36 N 1-6

š1988 T 37 N 1-6

š1989 T 38 N 1-6

š1990 T 39 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Ceskoslovenska Rusistika

š1985 N 1-5

š1986 N 1,2,4

8

8

CSK

Chemia Analityczna

š1981 T 26 N 1-6

š1982 T 27 N 1-6

š1983 T 28 N 1-6

š1984 T 29 N 1-6

š1985 T 30 N 1-6

5

5

5

5

5

POL

Chemica Scripta

š1981 T 17 N 1-5

šT 18 N 1-5

š1982 T 19 N 1-5

šT 20 N 1-5

š1983 T 21 N 1-5

šT 22 N 1-5

5

5

5

5

5

5

CHE

Chemical Abstract

š1981 T 94 N 1-26

šT 95 N 1-26

š1982 T 96 N 1-26

šT 97 N 1-26

š1983 T 98 N 1-26

šT 99 N 1-26

š1984 T 100 N 1-26

šT 101 N 1-26

š1985 T 102 N 1-26

šT 103 N 1-26

š1986 T 104 N 1-26

šT 105 N 1-26

š1987 T 106 N 1-26

šT 107 N 1-26

š1988 T 108 N 1-26

šT 109 N 1-26

š1989 T 110 N 1-25

šT 111 N 1-26

š1990 T 112 N 1-26

šT 113 N 1-26

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Chemical Abstracts. Indexes

š1981 T 94 (Jan.- June)

šPatent Ind.

šGen.Sub Ind. (p.I,II)

šAuthor Ind. (p.I,II)

šForm.Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I,II)

šT 95 (July-Dec.)

šAuthor Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šForm.Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-V)

šPatent Ind.

š1981 Index Guide Suppl. 1977-1980

š1982 T 96 Author Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-IV)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind. (Jan.-June)

šT 97 Author Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-IV)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind. (Jule-Dec.)

š1982 Index Guide 1977-1981

š‘ - ‘ - 1982

š1983 T 98 Author Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind. (Jan.-June)

šT 99 Author Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind. (Jule-Dec.)

šT 100 Jan.-June

šAuthor Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-V)

šForm.Ind. (p.I-II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind.

šIndex Guide 1984

š1985 T 101 July-Dec.

šAuthor Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind.

šT 102 Jan.-June

šAuthor Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind.

šIndex Guide 1985

šT 103 July-Dec.

šAuthor Ind. (p.I,II)

šChem.Sub.Ind. (p.I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind.

šIndex Guide 1985 (p.I,II)

š1986 T 104 Jan.-June

šAuthor Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (p.I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind.

šT 105 July-Dec.

šAuthor Ind. (p.I,II)

šChem.Subst.Ind. (I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind.

š1987 (1982-1986) Eleventh Collective Index

š1987 Chemical Substances

š1987 96-105 General Subj.

š1987 T 106 Jan.-June

šAuthor Ind. (p.I)

šChem.Subst.Ind. (I-V)

šForm.Ind. (p.I,II)

šGen.Sub.Ind. (p.I,II)

šPatent Ind.

šT 107 July-Dec.

šAuthor Ind. (p.I-III)

šChem.Subst.Ind. (p.I-VI)

šForm.Ind. (p.I-III)

šGen.Sub.Ind. (p.I-III)

šPatent Ind.

š1987 Index guide 1982-1986 (p,I,II)

šIndex guide 1987 (p.I,II)

New & revised chem. abstracts.Indexing terms 1987

š1988 T 108 Jan.-June

šAuthor Ind. (p.I-III)

šChem.Subst.Ind. (p.I-VI)

šGen Sub.Ind. (p.I-III)

šPatent Index

šT 109 Jule-Dec.

šAuthor Ind. (p.I-III)

šChem.Subst.Ind. (p.I-III)

šGen.Sub.Ind. (p.I-III)

šPatent Ind.

š1989 T 110 Jan.-June

šAuthor Ind. (p.I-III)

šChem.Subst.Ind. (p.I-VI)

šForm.Ind. (p.I-III)

šGen.Suj.Ind. (p.I-III)

šPatent Ind.

š1989 Index Guide (p.I,II)

š1990 T 112 Jan.-June

šAuthor Ind. (p.I-III)

šChem.Subst.Ind. (p.I-VI)

šForm.Ind. (p.II-III)

šGen.Sub.Ind. (p.I-III)

šPatent Ind. (p.I-III)

šT 113 Jule-Dec.

šAuthor Ind. (p.I-III)

šChem.Subst.Ind. (p.I-VI)

šForm.Ind. (p.I-III)

šGen.Sub.Ind. (p.I-III)

šPatent Ind.

šIndex Guide I,II

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Chemical & Engineering News

š1981 T 59 N 1-31, 33-51

š1982 T 60 N 1-51

š1983 T 61 N 1-51

š1984 T 62 N 1-7,9-11,13-15,17-31,33-52

š1985 T 63 N 1-38,40-51

š1986 T 64 N 1-41,43-51

š1987 T 65 N 1,3,4,5,39

5

5

5

5

5

5

5

USA

Chemical &Pharmaceutical Bulletin

š1981 T 29 N 1-12

š1982 T 30 N 1-12

š1983 T 31 N 1-12

š1984 T 32 N 1-12

š1985 T 33 N 1-12

š1986 T 34 N 1-12

š1987 T 35 N 1-12

š1988 T 36 N 1-12

š1989 T 37 N 1-12

š1990 T 38 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Chemical Engineer - Í/ÆÛ

š1981 N 364-375

š1982 N 376-387

š1983 N 388,389,391-398

š1984 N 399-405,407-410

š1985 N 411-418,420

š1986 N 421-430

š1987 N 432-443

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Chemical Engineering - Í/ÆÛ

š1981 T 88 N 6

š1985 T 92 N 1-25

š1986 T 93 N 2,3,5-14,16,18-23

š1987 T 94 N 1-13,15-18

š1988 T 95 N 1-18

š1989 T 96 N 1-12

5

5

5

5

5

5

USA

Chemical Engineering Progress

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-3

20

20

20

20

GBR

Chemical Engineering Science

š1981 T 36 N 1-12

š1982 T 37 N 1-12

š1983 T 38 N 1-12

š1984 T 39 N 1-12, Index

š1985 T 40 N 1-12

š1986 T 41 N 1-3,4(I,II),5-12

š1987 T 42 N 1-12

š1988 T 43 N 1-7,8(I,II),9-12

š1989 T 44 N 1-12

š1990 T 45 N 1-12

5,8

5,8*

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8*

GBR

Chemical Geology - Í/ÆÛ

š1982 T 35 N 1-4

šT 36 N 1-4

šT 37 N 1-4

š1983 T 38-40 N 1-4

šT 42,43 N 1-4

š1984 T 44,45 N 1-4

šT 47,48 N 1-4

š1985 T 49-53 N 1-4

š1986 T 54 N 1,2

šT 55-58 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Chemical Physics

š1987 T 110 N 1,2-3

šT 111 N 1-3

šT 112 N 1-3

šT 113 N 1-3

šT 114 N 1,2

šT 115 N 1-3

šT 116 N 1-3

šT 117 N 1-3

šT 118 N 1-3

š1988 T 119 N 1

šT 120 N 3

šT 126 N 1-3

šT 127 N 1-3

šT 128 N 1-3

š1989 T 129 N 1-3

šT 130 N 1-3

šT 131 N 1-3

šT 132 N 1-3

šT 133 N 1-3

šT 134 N 1

šT 135 N 1-3

šT 136 N 1-3

šT 137 N 1-3

šT 138 N 1-3

šT 139 N 1-3

š1990 T 140 N 1

šT 142 N 3

šT 143 N 2,3

šT 144 N 1,2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Chemical Physics Letters

š1985 T 113 N 2,5,6

šT 114 N 1-4

šT 115 N 1-6

šT 116 N 1-6

šT 117 N 1-6

šT 118 N 1-6

šT 119 N 1,4-6

šT 120 N 1-6

šT 121 N 1-6

šT 122 N 1-6

š1986 T 123 N 1-2,3,4,5

šT 124 N 1-6

šT 125 N 1-4,5-6

šT 126 N 1-6

šT 127 N 1-6

šT 128 N 1,2

šT 129 N 1-6

šT 130 N 1-6

šT 131 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Chemical Reviews - Í/ÆÛ

š1981 T 81 N 1-6

š1982 T 82 N 1-6

š1983 T 33 N 1-6

š1984 T 84 N 1-6

š1985 T 85 N 1-6

š1986 T 86 N 1-6

š1987 T 87 N 1-6

š1988 T 88 N 1-8

š1989 T 89 N 1-8

š1990 T 90 N 1,3-8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Chemicke Listy

š1981 T 75 N 1-12

š1982 T 76 N 1-12

š1983 T 77 N 1-12

š1984 T 78 N 1-12

š1985 T 79 N 1-12

š1986 T 80 N 1-12

5

5

5

5

5

5

CSK

Chemicky Prumysl

š1981 T 31 (56) N 1-12

š1982 T 32 (57) N 1-12

š1983 T 33 (58) N 1-12

š1984 T 34 (59) N 1-12

š1985 T 35 (60) N 1-12

š1986 T 36 (61) N 1-12

5

5

5

5

5

5

CSK

Chemie der Erde

š1981 T 40 N 1-4

š1982 T 41 N 1-4

š1983 T 42 N 1-4

š1984 T 43 N 1-4

š1985 T 44 N 1-4

š1986 T 45 N 1-4

š1987 T 46 N 1-4

šT 47 N 1-4

š1988 T 48 N 1-4

š1989 T 49 N 1-4

š1990 T 50 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Chemie-Ingenieur-Technik

š1985 T 57 N 1-12

š1986 T 58 N 1-12

š1987 T 59 N 1,3-12

5

5

5

BRD

Chemische Berichte - Í/ÆÛ

š1981 T 114 N 1-12

š1982 T 115 N 1-12

š1983 T 116 N 1-12

š1984 T 117 N 1-12

š1985 T 118 N 1-12

š1986 T 119 N 1-11

š1987 T 120 N 1,4-12

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Chemistry/Chinese Chemical Society

š1985 N 12

š1986 N 1-12

š1987 N 1-12

š1988 N 1-12

š1989 N 1-12

š1990 N 1-12

5

5

5

5

5

5

CHN

Chemistry in Britain

š1981 T 17 N 1-12

š1982 T 18 N 1-12

š1983 T 19 N 1-12

š1984 T 20 N 1-12

š1985 T 21 N 2-12

š1986 T 22 N 1-12

š1987 T 23 N 1-12

š1988 T 24 N 1-12

š1989 T 25 N 3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Chemistry Letters

š1987 N 2,3,9,11

š1988 N 1-12

5

5

JPN

Chemtech

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 2-3

20

20

20

USA

Chikyukagaku (Geochemistry) - ÎÁ ÑÐ.ÑÚ.,ÒÅÚ.ÁÎÇÌ.

š1981 T 14 N 1,2

š1982 T 16 N 1,2

š1983 T 17 N 1,2

š1984 T 18 N 1,2

5

5

5

5

JPN

The China Quaterly

š1981-82 N 85-89

š1983 N 95,97-99

š1986 N 105-108

š1987 N 109-112

š1988 N 113-115

š1989 N 117-120

š1990 N 121-124

5

5

5

5

5

5

5

GBR

China Reconstructs

š1981 T 30 N 2-12

š1982 T 31 N 1-11

š1983 T 32 N 1-12

š1984 T 33 N 1-12

š1985 T 34 N 1-12

š1986 T 35 N 1-9

5

5

5

5

5

5

CHN

China’s Economic Structure Reform

š1989 N 5-12

š1990 N 1-12

5

5

CHN

China’s Forein Trade

š1989 N 1-9,12

š1990 N 1-12

5

5

CHN

Chinese Astronomy & Astrophysics

š1988 T 12 N 1-4

š‘‘ General Index to 1-12

š1989 T 13 N 1-4

š1990 T 14 N 1-4

5

5

5

5

GBR

Chinese Geographical Abstracts

š1989 T 5 N 1,2,4

š1990 T 6 N 3,4

5

5

CHN

Chinese Journal of Cell Biology

š1990 T 12 N 1-4

5

CHN

Chinese Journal of Chemistry

š1990 N 1,3,4,5,6

5

CHN

Chinese Journal of Microbiology & Immunology

š1990 T 10 N 1-6

5

CHN

Chinese Journal of Oceanology & Limnology

š1982 T 1 N 1

š1983 T 1 N 2,3

š1984 T 2 N 1,2

š1986 T 4 N 2,3,4

š1987 T 5 N 1-4

š1988 T 6 N 1-4

š1989 T 7 N 1,2,3

š1990 T 8 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

CHN

Chinese Journal of Oncology

š1990 T 12 N 1-6

5

CHN

Chinese Journal of Pharmacology & Toxicology

š1990 T 4 N 1-4

5

CHN

Chinese Journal of Physiological Sciences

š1987 T 3 N 3

š1989 T 5 N 1-4

š1990 T 6 N 1-4

5

5

5

CHN

Chinese Journal of Semiconductors

š1986 T 7 N 1-6

š1987 T 8 N 1-6

š1988 T 9 N 1-6

š1989 T 10 N 1-8,10-12

š1990 T 11 N 1-10

5

5

5

5

5

CHN

Chinese Literature

š1981 N 2-12

š1982 N 1-12

š1983 N 2-12

š1984 1(Spring), Summer, Autumn, Winter

š1985 Spring, Autumn

š1986 N 1

5

5,8*

5

5,8

5

8

CHN

Chinese Medical Journal

š1987 T 100 N 3-10

š1988 T 101 N 3-7

š1989 T 102 N 4,5,6,12

š1990 T 103 N 1-10

5

5

5

5

CHN

Chinese Rural Economy

š1988 N 1-12

5

CHN

Chinese Science Abstracts.P.A

(Mathem.,Mechan.,Astron.,Space Sci.Phys.)

š1985 T 4 N 1-5

5

CHN

Chinese Science Abstracts.P.B

(Chem.,Life Sci.,Earth Sci.).

š1985 T 4 N 1,2,4,5

š1987 T 6 N 2-6

š1988 T 7 N 1-6

š1989 T 8 N 1-6

š1990 T 9 N 1-6

5

5

5

5

5

CHN

Chinese Youth

š1988 N 2-7,9-12

š1989 N 2-12

š1990 N 1-12

5

5

5

CHN

The Chiribotan (Newsletter of the Malacological Society of Japan)

š1985 T 15 N 4

šT 16 N 1,2

š1986 T 16 N 4

š1988 T 19 N 3

š1989 T 19 N 4

šT 20 N 1-2,3

š1990 T 20 N 4

š1991 T 21 N 1-2,3

5

5

5

5

JPN

Chromosoma

š1981 T 81 N 4,5

šT 82 N 1-5

šT 83 N 1-5

šT 84 N 1-3

š1982 T 84 N 4,5

šT 85 N 1-5

šT 86 N 1-5

šT 87 N 1-5

š1983 T 88 N 1-5

š1984 T 89 N 1-5

šT 90 N 1-5

šT 91 N 1

š1985 T 91 N 2,3-4,5

šT 92 N 1-5

šT 93 N 1,2

š1986 T 93 N 3-6

šT 94 N 1-6

š1987 T 95 N 1-6

šT 96 N 1

š1988 T 96 N 2-6

šT 97 N 1-3

š1989 T 97 N 4-6

šT 98 N 1-6

š1990 T 99 N 1-6

šT 100 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Chronmy Przyrode Ojczysta

š1981 T 37 N 1-6

š1982 T 38 N 1-6

š1983 T 39 N 1-6

š1984 T 40 N 1-6

š1985 T 41 N 1,5,6

š1986 T 42 N 1,2

5

5

5

5

5

5

POL

Chuo-Koron

š1987 N 1-12

š1988 N 1-12

š1989 N 1-12

š1990 N 1-12

5

5

5

5

JPN

Ciencias Biologicas/Academia de Ciencias de Cuba

š1983 N 9,10

š1984 N 12

š1985 N 14

š1986 N 15,16

š1987 N 17,18

6

6

5

5

5

CUB

Ciencias Marinas

š1981 T 7 N 1

š1983 T 9 N 1

š1984 T 10 N 1

6

6

6

MEX

Circulation

š1981 T 63 N 1-6

šT 64 N 1-6

š1982 T 65 N 1-6

šT 66 N 1-6

š1983 T 67 N 1-6

šT 68 N 1-3,4(I-II),5,6

š1984 T 69 N 1-6

šT 70 N 7,8,9(I-II)

š1985 T 71 N 1-6

šT 72 N 1-6

š1986 T 73 N 1-6

šT 74 N 1-6

š1987 T 75 N 1-6

šT 76 N 1-6

š1988 T 77 N 1-6

šT 78 N 1,2,3(I-II),4-6

š1989 T 79 N 1-3,4(I-II),5(I-II),6 (Suppl.)

šT 80 N 1,2,3(I),4,5 (Suppl.p.II)

šT 81 N 1-6

š1990 T 82 N 1-3,4(I-II),5,6

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

USA

Clay Minerals

š1984 T 19 N 1

š1986 T 21 N 2

5

5

GBR

Clays & Clay Minerals- Í/ÆÛ

š1987 T 39 N 1-6

š1990 T 38 N 1-5

5

5

GBR

Clinical Chemistry - Í/ÆÛ

š1981 T 27 N 1-12

š1982 T 28 N 1-12

š1984 T 30 N 2-12

š1985 T 31 N 1-12

5

5

5

5

USA

Clinical Endocrinology

š1989 T 30 N 1-6

šT 31 N 1-6

š1990 T 32 N 2

15

15

15

GBR

Clinical & Experimental Immunology

š1989 T 75 N 3

šT 76 N 1-3

šT 77 N 1-3

šT 78 N 1-3

š1990 T 79 N 1-3

15

15

15

15

15

GBR

Clinical Immunology & Immunopathology

š1989 T 51 N 1-3

šT 52 N 1-3

šT 53 N 1,2(I-II),3

š1990 T 54 N 2

šT 55 N 1,3

15

15

15

15

15

USA

Clinical Orthopaedics & Related Research

š1989 T 240-248

šT 251

15

15

USA

Clinical Pharmacology & Therapentics

š1981 T 29 N 1-6

šT 30 N 1-6

š1982 T 31 N 1-6

šT 32 N 2-6

š1983 T 33 N 1-6

šT 34 N 1-6

š1984 T 35 N 1-6

šT 36 N 1-6

š1985 T 37 N 1-6

šT 38 N 1-6

š1986 T 39 N 1-6

šT 40 N 1-6

š1987 T 41 N 1-6

šT 42 N 1-6

š1988 T 43 N 1-6

šT 44 N 1-6

š1989 T 45 N 1-6

šT 46 N 1-6

š1990 T 47 N 1-6

šT 48 N 1-6

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

USA

Clinical Therapentics.The International Journal of

Drug Therapy

š1981 T 4 N 1,2,4,6

š1982 T 4 N 5,6

šT 5 N 3,4

š1983 T 6 N 5

15

15

15

15

USA

CMFRI Newsletter

š1981 N 11,12

š1982 N 15-17

š1983 N 19

6

6

6

IND

Coal Age

š1981 T 86 N 1-3,5-12

š1982 T 87 N 1,2,4-12

š1983 T 88 N 1-10

9

9

9

USA

Coastal Management

š1987 T 15 N 1-3

š1989 T 17 N 3

5

5

USA

Coastal Zone Management Journal

š1986 T 14 N 3

5

USA

Collected Marine Reprints

š1985 T 22

š1986 T 23

š1987 T 24 (752-762)

š1988 T 25 (763-772)

6

6

6

6

NZL

Collected Oceanic Works

š1984 T 7 N 2

š1990 T 13 N 1

5

5

CHN

Collected Reprints.The Faculty of Marine Science

& Technology.Tokai University

š1982 T 11,12,13

š1986 for 1984-85

š1987 for 1985-86

š1988 for 1986-87

š1989 for 1987-88

6

6

6

6

6

JPN

Collected Reprints from the Hokkaido Wakkanai

Fisheries Experimental Station

š1981 N 6,7

š1985 N 8

š1988 N 9,10

6

6

6

JPN

Collected Reprints.Israel Oceanographic & Limnology Research HAIFA

š1981 N 7

š1984 N 10

6

6

ISR

Collected Reprints IZWO (Instituut voor reewetenschap onderzoen)

š1981 N 11

š1982 N 12

š1986 N 16

š1987 N 17

š1988 N 18

š1989 N 19

š1990 N 20

6

6

6

6

6

6

6

BEL

Collected Reprints.Woods Hole Oceanographic

Institution

š1981 for 1979 pt.1,2

š1982 for 1980 pt.1,2

6

6

USA

Collectanea Botanica

š1981 T 12 N 1-17

š1982 T 13 N 1,2

š1986 T 16 N 2

5

5

5

ESP

Collected Reprints of Research Institute of North

Pacific Fisheries.Faculty of Fisheries Hokkaido University

š1981 for 1979-1980 T 4

š1981 Special Volume

š1987 T 9

6

6

6

JPN

š1987-1988 T 10

š1991 for 1988-1990 T 11

6

6

 

Collection of Chechoslovak Chemical Communications

š1981 T 46 N 1-12,Ind.

š1982 T 47 N 1-12,Ind.

š1983 T 48 N 1-12,Ind.

š1984 T 49 N 1-12

š1985 T 50 N 1-12,Ind.

š1986 T 51 N 1-12

š1987 T 52 N 1-12

š1988 T 53 N 1-10,11 A,11B,12,ÄÏÐ.×ÙÐ.,Ind.

š1989 T 54 N 1-12

š1990 T 55 N 1-12

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

CSK

Colliery Guardian

š1981 T 229 N 1-11

š1982 T 230 N 1-4,6-12

9

9

GBR

Combustion

š1981 T 52 N 7-10

20

USA

Commentationes Physico-Mathematical

š1981 T 51 N 2

š1982 T 52,54

5

5

FIN

Commercial Fisheries Review

š1981 T 43 N 1-10

š1982 T 44 N 1-12

š1983 T 45 N 1-12

š1984 T 46 N 1-4

š1985 T 47 N 1-3

š1986 T 48 N 1-4

š1987 T 49 N 1

6

6

6

6

6

6

6

USA

Commonwealth Scientific & Industrial Research

Organization (CSIRO). Division of Mineralogy Research Review

š1983

5

AUS

Commonwealth Scientific & Industrial Research

Organization (CSIRO).Marine laboratories.Research

Report.Cronulla

š1982 for 1979-81

š1984 for 1981-1984

5

5

AUS

Commonwealth Scientific & Industrial Research

Organization (CSIRO).Division of Fisheries &

Oceanography.Report

š1981 N 114,118,126,130-139

š1982 N 140-148

š1983 N 149,151,156

š1984 N 152,153-161,163-165

š1985 N 167,169-171,176

š1986 N 150,172--175,177-180,183

š1987 N 162,166,181,184-187

š1988 N 168,190-196

š1989 N 205-207

5

5

5

5

5

5

5

5

5

AUS

Communications of the ACM (Association for

computing machinery)

š1981 T 24 N 1-12

š1982 T 25 N 1-12

š1983 T 26 N 1-12

š1984 T 27 N 1-12

š1985 T 28 N 1,2,6-12

š1986 T 29 N 6-12

š1987 T 30 N 1-12

š1988 T 31 N 1-12

š1989 T 32 N 1-12

š1990 T 33 N 1,2,8-12

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23*

5,23

5,23

5,23*

5,23*

USA

Communicatons News

š1983 T 20 N 1-3,6-9

š1984 T 21 N 3 - Í/ÆÛ

23

23

USA

Communications on Pure & Applied Mathematics- Í/ÆÛ

š1986 T 39 N 1-5

š1987 T 40 N 1-6

š1988 T 41 N 1-8

š1989 T 42 N 1-7

š1990 T 43

5

5

5

5

5

USA

Comparative Biochemistry & Physiology

š1981 T 68 A N 1-4

šT 69 A N 1-4

šT 70 A N 1-4

š1981 T 68 B N 1-4

šT 69 B N 1-4

šT 70 B N 1-4

š1981 T 68 C N 1,2

šT 69 C N 1,2

šT 70 C N 1,2

š1983 T 74-76 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1984 T 77 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 78 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 79 N 1-4- .Í/ÆÛ

š1985 T 80 N 1,2

šT 82 N 3

š1985 T 80-82 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1986 T 83-85 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1987 T 86-88 N 1-4 - Í/ÆÛ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Comparative Biochemistry & Physiology.P.B

š1982 T 71-73 B N 1-4

š1983 T 74-76 B N 1-4

š1984 T 77-79 B N 1-4

š1985 T 80-82 B N 1-4,Cont.+ Auth.Ind.

š1986 T 83-85 B N 1-4

š1987 T 86 B N 1-4

šT 88 B N 1-4,Ind.

š1988 T 89 B N 1-4

šT 90 B N 1-4 Ind.

šT 91 B N 1-4

š1989 T 92-94 B N 1-4,Cont.+ Ind

š. T 92-97 Parts A,B,C Auth.,Subj.Ind

š. 1990 T 95 B N 1-4,Cont.+ Ind.

šT 96 B N 1-4,Cont.+ Ind.

šT 97 B N 1-4,Cont.+ Ind.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Comparative Biochemistry & Physiology.P.C -Í/ÆÛ

š1983 T 74-76 N 1,2

š1984 T 77-79 N 1,2

š1985 T 80-82 N 1,2

š1986 T 83 N 1,2 Auth.& Sub.Ind.

šT 84 N 1 Auth.& Sub.Ind.

š1987 T 86 N 1,2 Auth.& Sub.Ind.

šT 87 N 1 Auth.& Sub.Ind.

šT 88 N 1,2 Auth.& Sub.Ind.

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Comptes Rendus des Seances de L’Academie

des Sciences.Ser.II.Mechanique-Phys.Chemie

š1982 T 295 N 3,4

š1983 T 296 N 1-23

šT 297 N 1-12,Suppl.10,12,13

š1984 T 298 N 1-8,10-20

šT 299 N 1-18

šSuppl.T 1 N 1,2,3,4,6

š1985 T 300 N 1-20

šT 301 N 1-18, Suppl.1,2,4

š1986 T 302 N 1-20

šT 303 N 1-20

š1987 T 304 N 1-20

šT 305 N 1-20

š1988 T 306 N 1-20

šT 307 N 1-20

š1989 T 308 N 1-20

šT 309 N 1-18,20

š1990 T 310 N 1-12

šT 310 N 13,Suppl.to N 3

šT 311 N 1-13

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Computer Communication Review

š1982 T 12 N 2

š1983 T 13 N 4

š1984 T 13 N 5

š1985 T 14 N 1,2,4

š1986 T 16 N 1,2,4

š1987 T 17 N 1-3

š1988 T 18 N 1-5

š1989 T 19 N 1-5

š1990 T 20 N 1,4,5

23

23

23

23

23

23

23

23

23

USA

Computer & Control Abstracts

š1981 T 16 N 176-187 (p.II)

š1982 T 17 N 188-199 (p.I,II)

š1983 T 18 N 200-202, 205-211 (p.I,II)

š1984 T 19 N 212-223 (p.I,II)

š1985 T 20 N 224-226, 228-235

šCumul.Ind.1984-1985

šAuth.Ind.(I), Sub.Ind.(I,II)

š1986 T 21 N 236-244

š1987 T 22 N 245-256 Auth.,Sub.Ind.

š1988 T 23 N 257-272

š1989 T 24 N 273-276, 278-283

š1990 T 25 N 285,286,288,289,291,292

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

GBR

Computer Design

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-14

š1984 N 1-12

20

20

20

20

USA

Computer Graphics

š1981 T 15 N 1-4

š1982 T 16 N 1-4, Suppl.to N 3

š1983 T 17 N 1-4, Suppl. to N 1,2

š1984 T 18 N 1 Spec.iss.2

š1985 T 19 N 2,3

š1986 T 20 N 3-5

š1987 T 21 N 1-4

š1988 T 22 N 1-4,5

š1989 T 23 N 1-5

š1990 T 24 N 1-5

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

USA

Computer Journal

š1981 T 24 N 1-4

š1982 T 25 N 2-4

š1983 T 26 N 1-4

š1984 T 27 N 1

š1990 T 33 N 1-6

23

20

20

20

23

GBR

Computer Physics Communications

š1982 T 26 N 1/2

š1986 T 39 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 40-42 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 43 N 1 - Í/ÆÛ

š1987 T 41 N 2-3

š1987 T 43 N 2,3 - Í/ÆÛ

šT 44 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 44 N 3

šT 45 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 46 N 1,2 - Í/ÆÛ

šT 47 N 1-3 - Í/ÆÛ

š1988 T 48-50 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 51 N 1-2 - Í/ÆÛ

šT 52 N 1 - Í/ÆÛ

š1989 T 52 N 2,3 - Í/ÆÛ

šT 53-55 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 56 N 1,2 - Í/ÆÛ

šT 57 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 57 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

HOL

Computer Survey

š1981 N 2-6

š1982 N 1-6

š1983 N 1-6

š1984 N 1-3

20

20

20

20

GBR

Computer & Artificial Intelligence

š1985 T 4 N 1-4,6

š1986 T 5 N 1,2

š1987 T 6 N 1-3,5,6

š1988 T 7 N 1-6

š1989 T 8 N 1-5

š1990 T 9 N 1-6

23

23

23

23

23

23

CSK

Computers & Geosciences

š1981 T 7 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1982 T 8 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1983 T 9 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1984 T 10 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1985 T 11 N 1-6 - Í/ÆÛ

š1990 T 16 N 1-8

5

5

5

5

5

5

GBR

Computers & Graphics

š1982 T 6 N 1-3

š1983 T 7 N 1-4

š1984 T 8 N 1-4

š1985 T 9 N 1-3

š1986 T 10 N 1-4

š1987 T 11 N 1-4

š1988 T 12 N 2-4

š1989 T 13 N 1-4

š1990 T 14 N 1-4

23

23

23

23

23

23

23

23

23

GBR

Computing Reviews

š1981 T 22 N 1-12

š1982 T 23 N 1-12

š1983 T 24 N 1-5,7-12

š1984 T 25 N 1-12

š1985 T 26 N 1-10

š1986 T 27 N 6-12

š1987 T 28 N 1-11

š1988 T 29 N 1-12

š1989 T 30 N 1-12

š1990 T 31 N 1-6,8-12

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

USA

Comunicaciones Botanicas del Museo de Historia

Natural de Montevideo

š1984 T 4 N 65,66,67

š1985 T 4 N 68,69

5

5

URU

Comunicaciones del Museo Argentino de Ciencias

Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto National de Investigacion de las Ciencias Naturales

Ecologia

š1981 T 1 N 2-4

š1983 T 1 N 5

Entomologia

š1981 T 1 N 4

Geologia

š1981 T 2 N 4

Paleontologia

š1981 T 1 N 6

Parasitologia

š1981 T 2 N 1

Zoologia

š1981 T 4 N 8-10

š1982 T 4 N 11

š1984 T 4 N 12-14

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ARG

Concrete

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-5

š1986 N 2-12

š1987 N 1-12

20

20

20

9

9

GBR

Containerisation International

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-3,5,6

š1986 N 2

20

20

20

12,*20*

20*

GBR

Contemporary Physics - Í/ÆÛ

š1983 T 24 N 1-6

š1984 T 25 N 1-6

5

5

GBR

Continental Shelf Research

š1986 T 5 N 1-6 - Í/ÆÛ

šT 6 N 1-6 - Í/ÆÛ

šT 6 N 3,4

š1987 T 7 N 2-12, Index

š1988 T 8 N 1-12

š1989 T 9 N 1-12

š1990 T 10 N 1-3,7-12

5

5

5

5

5

5

5,6*

GBR

Contribution INIDEP

š1981 N 329,379,380,395,396,398

š1984 N 415,425,429,431-433

š1986 7 ÜËÚ.

š1987 N 438,561

6

6

6

6

ARG

Contribution from the biological Laboratory.

Kyoto University

š1984 T 26 N 3-4

š1987 T 27 N 2

5

5

JPN

Contributions from the Department of Fisheries &

Fishery Research Laboratory.Kyushu University

š1983 N 29

š1986 N 32

š1987 N 33

š1988 N 34

š1989 N 35

6

6

6

6

6

JPN

Contributions from the Institute of Geology & Paleontology.Tohoku University

š1981 N 82,83

š1982 N 84

š1986 N 88,89,Suppl.

š1987 N 90

š1990 N 92

5

5

5

5

5

JPN

Contributions to Minerology & Petrology

š1981 T 76 N 1-4

šT 77 N 1-4

šT 78 N 1-4

š1982 T 79-81 N 1-4

š1983 T 82-84 N 1-4

š1984 T 85-88 N 1-4

š1985 T 89-91 N 1-4

š1986 T 92-94 N 1-4

š1987 T 95-97 N 1-4

š1988 T 98-100 N 1-4

š1989 T 76-100 General Ind.

š1989 T 101-103 N 1-4

š1990 T 104-106 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Contributions from the Museum of Paleontology.

The University of Michigan

š1981 T 25 N 9-18

š1983 T 26 N 7-13

š1985 T 27 N 1-4

5

5

5

USA

Contributions from the Scripps Institution of

Oceanography.University of California

š1985 T 55-58

6

USA

Control & Cybernetics

š1981 T 10 N 1-2,3-4

š1982 T 11 N 1-2,3-4

š1983 T 12 N 1-2,3-4

š1984 T 13 N 1-2,3,4

š1985 T 14 N 1-3,4

š1986 T 15 N 1,2,3-4

š1989 T 18 N 1,3-4

5

5

5

5

5

5

23

POL

Control & Instrumentation

š1981 N 4-12

š1982 N 1-9,11,12

š1983 N 2-12

š1984 N 1-3

20

20

20

20

GBR

Cooperation Research Report

š1981 N 103-105,108,109

š1982 N 111-113

6

6

DNK

Coordination Chemistry Reviews

š1981 T 34,35

šT 36 N 1,2,3

šT 37

šT 38 N 1,2-3

šT 39 N 1-2,3

š1982 T 40,41

šT 42 N 1,2

šT 43

šT 44 N 1,2

šT 45,46

šT 47 N 1-2,3

š1983 T 48 N 1-3

šT 49

šT 50 N 1-2,3

šT 51 N 1-3

šT 52

š1984 T 53,54

šT 55 N 1-2,3

šT 56-60

š1985 T 61-68

š1986 T 69-75

š1987 T 76-78

šT 79 N 1-2,3

šT 80-82

š1988 T 83-92

š1989 T 93 N 1,2

šT 94

šT 95 N 1,2

šT 96

š1990 T 97-100

šT 101 N 1,2

šT 102-103

šT 104 N 1,2

šT 105-107

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Copeia. Official Publication of the American Society

of Ichtyological & Herpetological

š1981 N 1-4

š1982 N 1-4

š1983 N 1,2

š1984 N 2,3

š1985 N 1

š1985 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1986 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1987 N 1-4

š1988 N 1-4

š1989 N 1-4

š1990 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Coral Reefs (Journal of International Society for Reef Studies

š1982 T 1 N 1

š1990 T 9 N 1

5

5

BRD

Cor et Vasa

š1981 T 23 N 1-6

š1982 T 24 N 1-6

š1983 T 25 N 1-6

š1984 T 26 N 1-6

š1985 T 27 N 1-6

š1986 T 28 N 1-6

š1987 T 29 N 1-6

š1988 T 30 N 1-6

š1989 T 31 N 1-6

š1990 T 32 N 1-6

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

15

15

CSK

Corrosion

š1981 T 37 N 1-12

š1982 T 38 N 1-10,12

š1983 T 39 N 1-12

š1984 T 40 N 1-12

š1985 T 41 N 1-12

š1986 T 42 N 1-6,9

š1987 T 43 N 3-12

š1988 T 44 N 1-12

š1989 T 45 N 1-12

š1990 T 46 N 1-11

20

20

20

20

20

20

5,20

5,20

5,20

5,*20

USA

Cretaceous Research - Í/ÆÛ

š1986 T 7 N 1-4

š1987 T 8 N 4

š1988 T 9 N 1-4

š1989 T 10 N 1-3

5

5

5

5

USA

Cruise Report/Geological Survey of Japan/

š1981 N 14,15,16 (with maps)

šN 18,19 (only maps)

š1986 N 21

6

6

6

JPN

Crustaceana

š1981 T 40 N 1-3

šT 41 N 1-3

š1982 T 42 N 2,3

šT 43 N 1-3

š1983 T 44 N 1-3

šT 45 N 1-3

š1984 T 46 N 1-3

šT 47 N 1-3

šSupplements

š1985 T 48 N 1-3

šT 49 N 1-3

š1986 T 50 N 1-3

šT 51 N 1-3

š1987 T 52 N 1-3

šT 53 N 1-3

š1988 T 54 N 1(p.I),2,3

šT 55 N 1-3

š1989 T 56 N 1-3

šT 57 N 1-3

š1990 T 58 N 1-3

šT 59 N 1,2

5

5,6

5*,6

5,6

5,6

5,6*

5,6

5,6

5

5,6*

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6*

6

6

6

6

6

6

NLD

Cryptogamie Bryologie Lichenologie - Í/ÆÛ

š1988 T 9 N 1-4

š1989 T 10 N 1-4

š1990 T 11 N 1/2

5

5

5

FRA

Cryptogamie Mycologie

š1981 T 2 N 1-4

š1982 T 3 N 1-4

š1983 T 4 N 1-4

š1984 T 5 N 1-4

š1985 T 6 N 1-4

5

5

5

5

5

FRA

Current Contents.Social Behavioral Sciences

š1981 T 13 N 1-4

š1986 T 18 N 1-52

š1987 T 19 N 1-23,25,27-52

š1988 T 20 N 1-24,26,28-52

š1989 T 21 N 1-52

š1990 T 22 N 1-24,34-38,40-53

5

5

5

5

5

5

USA

Current Geographic Publications

š1981 T 44 N 1-10

š1982 T 45 N 1-10,Index

š1983 T 46 N 1-10,Index

š1984 T 47 N 1-6,8-10,Index

š1985 T 48 N 1-10

š1986 T 49 N 1-10,Index

š1987 T 50 N 1-10

š1988 T 51 N 10

š1989 T 52 N 5,8,9,Index

š1990 T 53 N 1-10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Current History

š1988 T 87 N 525-530

šN 531-533

š1989 T 88 N 534-542

š1990 T 89 N 543-551

5

5

5

5

USA

Current Science

š1981 T 50 N 1-15,17-23

š1985 T 54 N 1-24

š1986 T 55 N 1-20,23,24

š1987 T 56 N 1-24

š1988 T 57 N 1-24

š1989 T 58 N 1-16,18-24

š1990 T 59 N 1-11,11 Suppl.,12,12 Suppl..

šN 13-20,20 Suppl.,21-24 Index

5

5

5

5

5

5

5

5

IND

Current Titles in Ocean,Coastal,Lake & Waterway

Sciences

š1986 T 1 N 3,4

š1987 T 2 N 1-4

š1988 T 3 N 1

5

5

5

USA

Cybernetica

š1982 N 1-4

š1983 N 1-4

20

20

BEL

Cybium.Bulletin de la Societe Francaise d’Ichtyologie.Ser.3

š1981 T 5 N 1-4

š1982 T 6 N 1-4

š1983 T 7 N 1-4

š1984 T 8 N 1-4

š1985 T 9 N 1-4

š1986 T 10 N 2-4

š1987 T 11 N 2-4

š1988 T 12 N 1-4

š1989 T 13 N 1-4

š1990 T 14 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Cytogenetics & Cell Genetics

š1983 T 36 N 1-2

5

CHE

š


www.arbicon.ru 


ðÏÉÓË ÐÏ ÓÁÊÔÕ:

library.ru  library.ru