òÏÓÓÉÑ, 690022, ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏË, ÐÒ. 100 ÌÅÔ ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏËÕ 159 ôÅÌÅÆÏÎ/ÆÁËÓ: (423) 2318321, ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁ: cnb@cnb.dvo.ru

 

 

 

öÕÒÎÁÌ

ëÏÄ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ

óÔÒÁÎÁ ÉÚÄÁÎÉÑ

Machine Design

š1987 T 59 N 1-28

9

USA

Machine moderne

š1987 N 908-915

š1988 N 1-10

š1989 N 1-6

9

9

9

FRA

Machine Outil Produire

š1987 N 1-12

š1988 N 1-12

š1989 N 1-10

9

9

9

FRA

Magnetic Resonance in Chemistry

š1982 T 18 N 1-4

š1985 T 23 N 1

5

5

GBR

A Magyar Allami Foldtany Intezet (MAFI) Evkonyve

š1981 T 64

š1982 T 65 N 1

š1985 T 68

š1988 T 63 N 4

š1989 T 63 N 5

š1988 T 65 N 2

5

5

5

5

5

5

HUN

Magyarorszac Allatvilaga=Fauna Hungariae

š1986 N 161 (Deptera II, T.15, N 14-15)

5

HUN

Die Makromoleculare Chemie - Í/ÆÛ

š1982 T 183 N 1-12

š1983 T 184 N 1-3,5-12

š1984 T 185 N 1-4

š1985 T 186 N 1-3,6-12

š1986 T 187 N 1-12

š1987 T 188 N 1-12

5

5

5

5

5

5

CHE

Malacologia

š1981 T 20 N 2

šT 21 N 1-2

š1982 T 22 N 1-2

šT 23 N 1

š1983 T 23 N 2

šT 24 N 1-2

š1984 T 25 N 1,2

š1985 T 26 N 1-2

š1986 T 27 N 1,2

š1988 T 28 N 1-2

šT 29 N 1,2

š1989 T 30 N 1-2

šT 31 N 1

š1990 T 31 N 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Malakologische Abhandlungen

š1980-81 T 7 N 1-19

š1982 T 8 N 1(1-8)

š1983 (82) T N 2(9-16)

š1983 T 9 N 1(1-10)

š1984 (83) T 9 N 2(11-17)

š1985 (84) T 10 N 2(9-14)

š1985 T 11 N 1(1-7)

š1986 T 11 N 2(8-14)

š1988 T 13 N 1(1-8), 2(9-17)

š1989 T 14 N 2(10-18)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Mammalia. Ser.Biologia

š1981 T 45 N 1-4

š1982 T 46 N 1-4

š1983 T 47 N 1-4

š1984 T 48 N 1-4

š1985 T 49 N 1-4

š1986 T 50 N 1-4, Spec.N

5

5

5

5

5

5

FRA

Man Nationality Research

š1987 N 1-4

š1988 N 1,3,4

š1989 N 1-4

5

5

5

CHN

Man. Journal of the Royal Anthropological

Institute.

š1981 T 16 N 1-4

š1982 T 17 N 1-4

š1983 T 18 N 1-4

š1984 T 19 N 1-4

š1985 T 20 N 1-4

š1986 T 21 N 1-4

š1987 T 22 N 1-4

š1988 T 23 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Management Science - Í/ÆÛ

š1981 T 27 N 1-12

š1982 T 28 N 1-12

š1983 T 29 N 1-12

š1984 T 30 N 1-6

š1985 T 31 N 1-11

š1986 T 32 N 2,4-12

š1987 T 33 N 8

š1988 T 34 N 2-12

23

23

23

23

23

23

23

23

USA

Manchu minority Research

š1990 N 1,2,3,4

5

CHN

Manufacturing Clothier

š1981 N 1-6,8-12

š1982 N 1-11

š1983 N 2-12

š1984 N 1

š1985 N 1-12

š1986 N 3,5

20

20

20

20

20

20

GBR

Manufacturing Engineering & Management

š1981 T 86 N 1-6

šT 87 N 1-6

š1982 T 88 N 1-6

šT 89 N 1-6

š1983 T 90 N 1-6

šT 91 N 1-6

š1984 T 92 N 1-5

20

20

20

20

20

20

20

USA

The Marconi Review

š1981 T 44 N 220-222

š1982 T 45 N 224-227

š1983 T 46 N 228

C 1983 Ç. “The GEC Journal of Research”

8,23

8*,23

8,23

GBR

Marine Biology

š1981 T 61 N 2-4

šT 62 N 1-4

šT 63 N 1-3

šT 64 N 1,2

šT 65 N 1-3

š1982 T 66 N 1-3

šT 67 N 1,3

šT 68 N 1-3

šT 69 N 1-3

šT 70 N 1-3

šT 71 N 1,2

šT 72 N 1,2

š1983 T 72 N 3

šT 73-77 N 1-3

šT 78 N 1

š1984 T 78 N 2,3

šT 79 N 1-3

šT 80-83 N 1-3

šT 84 N 1,2

š1985 T 84 N 3

šT 85 N 1-3

šT 86 N 2,3

šT 87 N 1-3

šT 88 N 1-3

šT 89 N 1-3

šT 90 N 1

š1986 T 90 N 2-4

šT 91 N 1-4

šT 92 N 1-4

šT 93 N 1-3

š1987 T 94 N 1-4

šT 95 N 1-4

šT 96 N 1-3

š1988 T 97 N 1-4

šT 98 N 1-4

šT 99 N 1-4

š1989 T 100 N 2-4

šT 101 N 1-4

šT 102 N 1-4

šT 103 N 1-4

š1990 T 104 N 1-3

šT 105 N 1-3

šT 106 N 1-3

šT 107 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

WBL

Marine Chemistry

š1981 T 10 N 2-6

š1982 T 11 N 1,6

š1983 T 12 N 1-4

šT 13 N 1-4

šT 14 N 1,2

š1984 T 15 N 4

š1985 T 16 N 1-4

šT 17 N 1-4

š1986 T 18 N 1

šT 19 N 2-4

šT 20 N 1-4

š1987 T 21 N 1-3

šT 22 N 1

š1988 T 25 N 2

š1989 T 26 N 1,3,4

šT 27 N 1-4

šT 28 N 1-3

š1990 T 29 N 1,2-3,4

šT 30 N 1-3,4

šT 31 N 1-3,4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Marine Ecology. Progress Series

š1981 T 4 N 1,2

šT 5 N 1,2,3

šT 6 N 1-3

š1982 T 7 N 1-3

šT 8 N 2,3

šT 9 N 2,3

šT 10 N 1

š1983 T 11 N 1-3

šT 12 N 1-3

šT 13 N 1-3

šT 14 N 1

š1984 T 14 N 2-3

šT 15 N 1-3

šT 16 N 3

šT 17 N 2,3

šT 18 N 1-3

šT 19 N 1-3

šT 20 N 1-2

š1985 T 20 N 3

šT 21 N 1-2

šT 22 N 1-3

šT 23 N 2,3

šT 25 N 1-3

šT 26 N 1-3

šT 27 N 1-2

š1986 T 27 N 3

šT 28 N 1-2,3

šT 29 N 1,2

šT 30 N 1,2-3

šT 31 N 1-3

šT 32 N 1,2

šT 33 N 1-3

šT 34 N 3

š1987 T 35 N 1-2,3

šT 36 N 1,2

šT 37 N 1,2-3

šT 38 N 2,3

šT 39 N 1-3

šT 40 N 1-2,3

šT 41 N 1,2,3

š1988 T 42 N 1-3

šT 43 N 1-3

šT 44-49 N 1-3

šT 50 N 1-2

š1989 T 50 N 3

šT 51-57 N 1-3

šT 58 N 3

šT 59-67 N 1-3

šT 68 N 1-2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Marine Ecology. Publicazioni della Stazione Zoolo-

gica di Berlin-Hamburg

š1981 T 2 N 1-4

š1982 T 3 N 1-4

š1983 T 4 N 1-4

š1984 T 5 N 1-4

š1985 T 6 N 1-4

š1986 T 7 N 1-4

š1987 T 8 N 2-4

š1988 T 9 N 1-4

š1989 T 10 N 3,4

š1990 T 11 N 2,3,4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Marine Engineering /Log.

š1981 N 1,10

š1982 N 1-12

š1983 N 1-5,6-10,12

š1984 N 5-9,11,12

š1985 N 1-7

š1990 N 2,3,4,5,6,10

9*,12*

9*,12*

9*,12*

12*

12*

12*

USA

Marine Engineering Review

š1981 N 1-12

š1982 N 1-3,5-7,9-11

š1983 N 1

š1984 N 1-5,7-12

š1985 N 1-7,8-11

š1987 N 1-4,7,8,10-12 - Í/ÆÛ

š1988 N 1,2,5,7-12

šN 1,2,4,5,8-12 - Í/ÆÛ

š1989 N 2,4,6,7-9,11

š1990 N 1,3,5,6,7,8,9,10,11

12

12

12

12

12

5

12

5

12

12

GBR

Marine Environmental Research

š1986 T 18 N 1

š1988 T 26 N 4

5

5

GBR

Marine Fisheries Research

š1984 N 6

š1986 N 7

š1987 N 8

š1988 N 9

5

5

5

5

CHN

Marine Fisheries Review

š1983 T 44 N 1-9,10-12

š1984 T 45 N 2

š1986 T 47 N 3

šT 48 N 1-4

š1987 T 49 N 1,2

š1989 T 51 N 1,2

š1990 T 52 N 1,2

20

20

6

6

6

6

6

USA

Marine Geology

š1981 T 39-44 N 1-4

š1982 T 45-50 N 1-4

š1983 T 51-53 N 1-4

šT 54 N 1-2

š1984 T 54 N 3-4

šT 55-61 N 1-4

šT 62 N 1-2

š1985 T 62 N 3-4

šT 63-68 N 1-4

šT 69 N 1-2

š1986 T 69 N 3-4

šT 70-73 N 1-4

š1987 T 74 N 1-4

šT 76-77 N 1-4

š1988 T 78 N 1-4

šT 79 N 1-4

šT 80-84 N 1-4

šT 85 N 1

š1989 T 85 N 2-4

šT 86-90 N 1-4

š1990 T 91-92 N 1-2,3-4

šT 93 N 1-4

šT 94 N 1-2,3,4

šT 95 N 1,2,3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Marine Geology, Geophysics and Manganese

Nodules in the Northern Ircinity of the Magellan

Trough

š1984 N 20

š1967 N 29,30

6

6

JPN

Marine Geology & Quaternary Geology

š1984 T 4 N 1-4

š1985 T 5 N 1-4

š1986 T 6 N 1-4

š1987 T 7 N 1-4

š1988 T 8 N 1-4

š1989 T 9 N 1,2

š1990 T 10 N 2,3,4

5

5

5

5

5

5

5

CHN

Marine Geophysical Research

š1981 T 4 N 4

š1982 T 5 N 1,2

šT 5 N 3

š1983 T 5 N 4

šT 6 N 1

š1984 T 6 N 2-4

š1986 T 8 N 1-4

š1988 T 9 N 1-4

š1988-89 T 10 N 1-4

š1989 T 11 N 1-3

š1990 T 12 N 1-2,3,4 (with maps)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Marine Mammal Science

š1987 T 3 N 1-4

š1988 T 4 N 1-4

š1989 T 5 N 1-4

š1990 T 6 N 1,2,3

6

6

6

6

USA

Marine Micropaleontology

š1986 T 11 N 1-3

š1987 T 11 N 4

š1987 T 12 N 1-4

š1988 T 13 N 1-3

š1989 T 13 N 4

šT 14 N 1-3,4

šT 15 N 1-2

š1990 T 15 N 3-4

šT 16 N 1-2,3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Marine mining - Í/ÆÛ

š1985 T 5 N 2-4

š1987 T 6 N 1-4

5

5

USA

Marine Observer

š1981 T 51 N 271-274

š1982 T 52 N 275-278

š1983 T 53 N 279-282

š1984 T 54 N 283-286

š1985 T 55 N 287-290

š1986 T 56 N 291-294

š1987 T 57 N 295-298

š1988 T 58 N 299-302

š1989 T 59 N 303-306

š1990 T 60 N 307

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Marine Policy

š1981 T 5 N 1

š1982 T 6 N 1-4

š1983 T 7 N 2-4

š1984 T 8 N 1,2

š1985 T 9 N 1-4

š1986 T 10 N 1,3,4

š1987 T 11 N 1

6

6

6

6

6

6

6

GBR

Marine Pollution Bulletin

š1981 T 12 N 1-12, Ind.

š1982 T 13 N 1-12, Ind.

š1983 T 15 N 1-12, Ind.

š1984 T 16 N 1-12, Ind.

š1985 T 17 N 1-12, Ind.

š1986 T 18 N 1-12, Ind.,6,6B

š1988 T 19 N 1-12, Ind.,11,11B

š1989 T 20 N 1-12,Ind.

š1990 T 21 N 1-3,8-12,Ind.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Marine Science Bulletin

š1990 T 9 N 6

Marine Science Contents Tables

š1981 T 16 N 1,2,4-12

š1982 T 17 N 1-12

š1983 T 18 N 1-11

š1984 T 19 N 1-11

š1986 T 21 N 1-12

š1987 T 22 N 1-12

š1988 T 23 N 1-12

š1989 T 24 N 1-12

š1990 T 25 N 1-12

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

CHN

ITA

Marine Sciences (Quarterly)

š1989 T 1 N 1,2

5

CHN

Marine Technology

š1986 T 23 N 3,4

š1987 T 24 N 1-4

š1988 T 25 N 1-4

š1989 T 26 N 1-4

š1991 T 28 N 3

23

23

23

23

23

USA

Marine Technology Society Journal - Í/ÆÛ

š1987 T 21 N 1,2

š1988 T 22 N 2

š1989 T 23 N 1,2,4

5

5

5

USA

Mariners Weather Log - Í/ÆÛ

š1984 T 28 N 1-4

š1985 T 29 N 1

5

5

USA

Maritimes

š1981 T 25 N 1,2,4

š1982 T 26 N 1-3

š1983 T 27 N 1-4

š1984 T 28 N 1-4

š1985 T 29 N 1-3

š1986 T 30 N 1-4

š1987 T 31 N 1-3

š1988 T 32 N 1-4

š1989 T 33 N 1-4

š1990 T 34 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Maschine und Werkzeng

š1981 N 1-30

š1982 N 1-25

š1983 N 1-9

20

20

20

BRD

Mass Spectrometry Bulletin

š1981 T 15 N 1,2

š1981 T 15 N 8,9,11,12 - Í/ÆÛ

š1982 T 16 N 1-12 - Í/ÆÛ

5

5

5

GBR

Material Handling Engineering

š1981 N 1-12

š1982 N 1-11

20

20

USA

Materials Engineering

š1986 N 2

š1988 N 1-12

9

9

USA

Materials Handling News

š1986 N 1-12

š1987 N 1-12

š1988 N 1-12

š1989 N 1-12

š1990 N 1-4

9

9

9

9

9

ZA

Materials Research Bulletin

š1986 T 21 N 9-12

š1987 T 22 N 3-12

š1988 T 23 N 1-8,11,12

š1989 T 24 N 2-4,7-10,12

š1990 T 25 N 1-4

5

5

5

5

5

GBR

Mathematical Geology

š1988 T 20 N 1-3,6-8

š1989 T 21 N 1-7

5

5

USA

Mathematics of Computation

š1981 T 35 N 151-152

š1986 T 46 N 173-176 - Í/ÆÛ

š1988 T 50 N 181,182 - Í/ÆÛ

šT 51 N 183,184 - Í/ÆÛ

š1989 T 52 N 185-188 - Í/ÆÛ

23

5

5

5

5

USA

Mathematische Operationsforschung und Statistik.

Ser. Optimization

š1981 T 12 N 1-4

š1982 T 13 N 1-4

š1983 T 14 N 1-4

š1984 T 15 N 1-4

23

23

23

23

DDR

Me’A

š1981 T 35 N 1-12

š1982 T 36 N 1-12

š1983 T 37 N 1-12

š1984 T 38 N 1-12

š1985 N 1-12

š1986 T 39 N 1-4

6

6

6

6

6

6

NOR

Mechanical Engineering

š1989 ÆÅ×Ò.,ÉÀÌØ,ÍÁÊ,Á×ÇÕÓÔ,ÓÅÎÔ.,ÏËÔ.

š1990 ÑÎ×.,ÁÐÒ.,Á×Ç.,ÍÁÊ,ÉÀÎØ,ÉÀÌØ

12

12

USA

Medipress (Interpress Meducation)

š1989 T 5 N 2,3,4

š1990 T 6 N 1,2,4

š1989 T 5 N 2,3,4 - Í/ÆÛ

š1990 T 6 N 1,2,3 - Í/ÆÛ

15

15

15

15

 

Medizin aktuell

š1985 N 1-12

š1986 N 1,2

š1990 N 1-12

15

15

15

DDR

Medizin und Sport

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-8

š1985 N 1-8

š1986 N 1-8

š1990 N 1-8

15

15

15

15

15

15

15

DDR

Meersbiologische Beitrage aus der Sektion Biologie

š1981 N 9

š1982 N 10

š1983 N 5

š1984 N 6

š1986 N 14

š1987 N 15-18

6

6

6

6

6

6

DDR

Memoires de l’Institut Oceanographique

š1982 N 13

š1983 N 14

š1989 N 13 (pt.2)

š1990 N 15

5,6

5,6

5

5,6

MON

Memoires du Museum National d’Histoire Naturelle

Ser. A Zoologie

š1981 T 119-122

š1982 T 123,124

š1983 T 125,126

š1984 T 127-131

š1985 T 133-135

š1986 T 132

š1987 T 137

š1988 T 139,142 (v.1)

š1989 T 143 (v.4),144 (v.5)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Memoires du Museum National d’Histoire Naturelle

Ser.C

š1981 T 45,46

5

FRA

Memoires de la Societe Geologique de France.

Nouv. Serie

š1982 T 60 (1981) N 142,143

š1982 T 61 (1982) N 144

š1984 T 61 (1983) N 145

š1985 T 61 N 146

š1986 N 148,149

š1987 N 150-152

š1988 N 153,154(1)

š1989 N 154(2),155

š1990 N 156,157

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Memoirs of the College of Agriculture.

Kyoto University

š1989 N 134

5

JPN

Memoirs of the Faculty of Agriculture Niigata

University

š1981 N 18

š1982 N 19

š1983 N 20

š1984 N 21

š1985 N 22

š1987 N 24

š1988 N 25

š1989 N 26

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Memoirs of Faculty of Engineering. Kyoto

University

š1983 T 45 N 1-4

š1984 T 46 N 1-4

š1985 T 47 N 1-4

š1986 T 48 N 1-4

5

5

5

5

JPN

Memoirs of the Faculty of Fisheries.Hokkaido

University

š1981 T 27 N 1-2

šT 28 N 1

š1982 T 28 N 2

šT 29 N 1,2

š1983 T 30 N 1,2

š1984 T 31 N 1,2

š1985 T 32 N 1,2

š1986 T 33 N 1-2

š1987 T 34 N 1-2

š1988 T 35 N 1,2

š1989 T 36 N 1-2

š1990 T 37 N 1,2

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

JPN

Memoirs of the Faculty of Science Kochi University

Ser.D. - Biology

š1983 T 4

š1984 T 5

š1985 T 6

5

5

5

JPN

Memoirs of the Faculty of Science Kyoto University

Ser.Biology

š1983 T 8 N 2

š1984 T 9 N 1,2

š1985 T 10 N 1,2

š1986 T 11 N 1-2

š1987 T 12 N 1,2

š1988 T 13 N 1

5

5

5

5

5

5

JPN

Memoirs of the Faculty of Science. Kyushu University. Ser.C. - Chemistry

š1981 T 13 N 1

š1982 T 13 N 2

š1983 T 14 N 1

š1984 T 14 N 2

š1985 T 15 N 1

š1986 T 15 N 2

š1987 T 16 N 1

š1988 T 16 N 2

š1989 T 17 N 1

š1990 T 17 N 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Memoirs of the Faculty of Science Kyushu

University. Ser.D.Geology

š1981 T 24 N 3,4

š1983 T 25 N 1

š1984 T 25 N 2

š1986 T 26 N 1

š1988 T 26 N 2

š1989 T 26 N 3

5

5

5

5

5

5

JPN

Memoirs of the Faculty of Science Shimane

University

š1981 T 15

š1982 T 16

š1983 T 17

š1984 T 18

š1985 T 19

š1986 T 20

š1987 T 21

š1988 T 22

š1989 T 23

š1990 T 24

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Memoirs of the Institute of Field Education.

Uokohama National University

š1985 N 3

5

JPN

Memoirs of the Institute for Protein Research

Osaka University

š1983 N 25

š1984 N 26

š1985 N 27

š1986 N 28

š1987 N 29

š1988 N 30

š1989 N 31

š1990 N 32

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Memoirs of National Institute of Polar Research.

Ser.A

š1981 N 18

Ser.C

š1983 N 13,14

Ser.E

š1981 N 34

š1986 N 37

5

5

5

5

JPN

Memoirs of National Institute of Polar Research.

Special Issue

š1981 N 18-20

š1982 N 21,23-25

š1983 N 26

š1984 N 31,33

š1986 N 42 (1985)

š1987 N 47 (1986)

5

5

5

5

5

5

JPN

Memoirs of the National Science Museum

š1981 N 14

š1982 N 15

š1983 N 16

š1984 N 17

š1985 N 18

š1987 N 20

š1988 N 21

š1989 N 22

š1990 N 23

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Memorabilia Zoologica

š1981 N 34

š1982 N 35 (p.2),37,38,39

š1985 N 40

š1986 N 41

š1987 N 42

š1989 N 43

5

5

5

5

5

5

POL

Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica

š1981 T 57 N 1-4

š1982 T 58 N 1-4

š1983 T 59 N 1-4

š1984 T 60 N 1-4

š1985 T 61 N 1-4

š1986 T 62 N 1-4

š1987 T 63 N 1-4

š1988 T 64 N 1-4

š1989 T 65 N 1-4

š1990 T 66 N 1-4

5,6*

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6*

5,6*

5,6

5,6

5,6*

5

FIN

Memorie dell’ Istituto Italiano di Idrobiologia.

“Dott. Marco de Marchi”

š1981 T 39

š1983 T 41

š1985 T 42,43

š1986 T 44

š1987 T 45

š1989 T 46

š1990 T 47

5

5

5

5

5

5

5

ITA

Menara Perkebunan

š1981 T 49 N 3-6

š1982 T 50 N 1-6

5

5

RI

MERI/Institute of Marine Research

š1981 N 9

š1982 N 10,11

5

5

FIN

Miscelanea Zoologica

š1981 T 7

š1984 T 8

š1985 T 9

6

6

6

ESP

Metal Construction (and British Welding Journal)

š1981 T 13 N 1-12

š1982 T 14 N 1-12

š1983 T 15 N 1-12

š1984 T 16 N 1-12

š1985 T 17 N 1-12

š1986 T 18 N 1-12

š1987 T 19 N 1-12

š1988 T 20 N 2-6

9

9

9

9

9

9

9

9

GBR

Metallurgia

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-6

20

20

20

GBR

Metalverarbeitung

š1990 N 1-6

9

DDR

Meteorological Magazine

š1981 T 110 N 1302-1313

š1982 T 111 N 1314-1320,1322-1325

š1983 T 112 N 1326-1337

š1984 T 113 N 1338-1349

š1985 T 114 N 1350-1361

š1986 T 115 N 1362-1373

š1987 T 116 N 1374-1385

š1988 T 117 N 1386-1397,1399

š1989 T 118 N 1401-1409

š1990 T 119 N 1410-1413,1415-1419,1420-21

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Microbial Ecology

š1988 T 15 N 1-3

šT 16 N 1-3

š1989 T 17 N 1-3

šT 18 N 1-3

š1990 T 19 N 1,2

šT 20 N 2,3

5

5

5

5

5

5

WBL

Microbiological Reviews

š1982 T 46 N 4

š1983 T 47 N 1-4

5

5

USA

Microbiology

š1990 T 17 N 1-6

5

CHN

Microchemical Journal - Í/ÆÛ

š1981 T 27 N 1-4

š1983 T 28 N 1-4

š1984 T 29 N 1-3

šT 30 N 1-3

š1985 T 31 N 1-3

šT 32 N 1-3

š1986 T 33 N 1,2

šT 34 N 1-3

š1987 T 35 N 1-3

šT 36 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Microelectronics Journal

š1982 N 1-12

12

GBR

Microelectronics and Reliability

š1981 T 21 N 1-6

š1982 T 22 N 1-6

š1983 T 23 N 1-6

š1984 T 24 N 1-6

š1985 T 25 N 1-6

š1986 T 26 N 1-6

š1987 T 27 N 1-6

š1988 T 28 N 1-6

š1989 T 29 N 1-6

š1990 T 30 N 1-6

5

5

5,23

5,9

5,9

9*,23

23

23

23

23

GBR

Microwave Journal

š1981 T 24 N 1,3-12

š1982 T 25 N 2,4-12

š1983 T 26 N 1-12

š1984 T 27 N 1-12

5

5

5

5

USA

Microchimica Acta - Í/ÆÛ

š1981 T 1 N 1-6

šT 2 N 5-6

š1982 T 1 N 1-6

šT 2 N 1-6

š1983 T 1,2 N 1-6

š1984 T 1 N 1-6

šT 2 N 3-6

šT 3 N 1-6

š1985 T 1,2,3 N 1-6

š1986 T 1,2 N 1-6

šT 3 N 1-4

š1987 T 1-3 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

AUT

Microfauna des Micresbodens

š1981 N 82-85

š1982 N 86,87

š1983 N 88-90

5

5

5

BRD

Minereal Assessment Report. Institute of Geological

Sciences. Natural Environmental Research Council

š1981 N 51,54,55,57-70,72-82,84-87,89,95-97

šN 101,104

š1982 N 71,83,88,90-94,98,99,100,102,103,105

š106-113,115-122,124,125,128,133

š1983 N 114,123,126,127,129-132,134-139

š1984 N 140-143

š1985 N 144

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Mineral Deposits

š1987 T 6 N 1-4

š1988 T 7 N 1-4

š1989 T 8 N 2-4

š1990 T 9 N 1-4

5

5

5

5

CHN

Mineralium Deposita

š1981 T 16 N 1-3

š1982 T 17 N 1-3

š1983 T 18 N 1,2A,2B,3

š1984 T 19 N 1-4

š1985 T 20 N 1-4

š1986 T 21 N 1-4

š1987 T 22 N 1-4

š1988 T 23 N 1-4

š1989 T 24 N 1-4

š1990 T 25 N 1-4, Suppl.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Mineralogical Journal

š1981 T 10 N 5-8

š1982 T 11 N 1-4

š1983 T 11 N 5-8

š1984 T 12 N 1-4

š1985 T 12 N 5-8

š1986 T 13 N 1-4

š1987 T 13 N 5-8

š1988 T 14 N 1-4

š1989 T 14 N 5-8

š1990 T 15 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Mineralogical Magazine

š1981 T 44 N 1-4 (333-336)

š1982 T 46 N 1-4 (338-341)

š1983 T 47 N 342-345

š1984 T 48 N 1-4 (346-349)

š1985 T 49 N 1-4 (350-353)

š1986 T 50 N 1-4 (355-358)

š1987 T 51 N 1-4

š1988 T 52 N 1-4

š1989 T 53 N 1-4

š1990 T 54 N 1-4

5,9

5,9

5

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5

GBR

Mining Annual Report

š1981 June

š1983 June

5

5

GBR

The Mining Engineer

š1988 T 147 N 2-6

šT 148 N 7-8,10-12

9

9

GBR

Mining Journal

š1981 T 296 N 7585-7610

šT 297 N 7611-7615,7617-7632,7634-36

š1982 T 298 N 7637-7644,7646-62

šT 299 N 7664-88

š1983 T 300 N 7690-7715

šT 301 N 7716-41

š1984 T 302 N 7742-67

šT 303 N 7768-92

š1985 T 304 N 7794-7820

šT 305 N 7821-29,7831-45

š1986 T 306 N 7870-7871

šT 307 N 7872-7897

š1987 T 308 N 7898-7923

šT 309 N 7924-49

š1988 T 310 N 7950-81

šT 311 N 7982-8000

š1990 T 314 N 1-28

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

GBR

Mining Magazine

š1981 N 1-3,5-9,11

š1982 N 1,2,4-9

š1983 N 1-7,9-12

š1984 N 1-6,8-12

š1985 N 2-4,6-12

š1986 N 1-12

š1987 N 1-12

š1988 N 1-12

š1990 N 1-3

9

9

9

9

9

9

9

9

9

GBR

Minzu Yanjiu

š1987 N 3-6

š1988 N 1-6

š1989 N 1-4

š1990 N 1-6

5

5

5

5

CHN

Miscellaneous Publication. The National Institute

of Agricultural Sciences. Ser.C

š1983 N 3

Ser.H.

š1981 N 24

5

5

JPN

Miscellaneous Publication. Museum of Natural

History of the University of Kansas

š1983 N 74

š1986 N 79

5

5

USA

Mitteilungen der Bundersforschungstalt fur Forst-

und Holzwirtschaft

š1981 N 133,136

š1983 N 137,138

5

5

DEU

Mitteilungen aus dem Hamburgischan Zoologischen

Museum und Institut

š1981 T 78

š1982 T 79

š1985 T 82

5

5

5

DEU

Mitteilungen der Munchener Entomologischen

Gesellschaft

š1981 T 71

š1983 T 72,73

š1984 T 74

š1985 T 75

š1986 T 76

š1987 T 77

š1988 T 78

š1989 T 79

š1990 T 80

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Mitteilungen aus dem Museum fur Volkerkunde

š1983 N 48

š1984 N 49

š1985 N 50

š1986 N 51

š1988 N 52

š1989 N 53

š1990 N 54

5

5

5

5

5

5

5

DEU

Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines

fur Steiermark

š1981 T 111

š1982 T 112

š1983 T 113

š1984 T 114

š1987 T 117

5

5

5

5

5

AUT

Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen

Gesellschaft

š1981 T 123

š1982 T 124

š1984 T 126

š1985 T 127

š1989 T 131

š1990 T 132

5

5

5

5

5

5

AUT

Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in

Berlin

š1981 T 57 N 1,2, Suppl.

š1982 T 58 N 1,2

š1983 T 59 N 1,2, Suppl.

š1986 T 62 N 1,2, Suppl.

š1987 T 63 N 1,2, Suppl.

š1988 T 64 N 1,2, Suppl.

š1989 T 65 N 1,2, Suppl.

š1990 T 66 N 1,2

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Moden Metals

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-3

20

20

20

20

USA

Moden Plastics Internat

š1981 N 1-12

š1982 N 1-7

20

20

CHE

Molecular and Biochemical Parasitology

š1981 T 2 N 3-4

šT 3 N 2,3

5

5

USA

Molecular and Biochemical Parasitology - Í/ÆÛ

š1984 T 10 N 3

šT 11

šT 12 N 2,3

šT 13 N 1-3

š1988 T 27 N 1

šT 28 N 1-3

šT 29 N 1

šT 30 N 2,3

šT 31 N 1-3

š1989 T 33 N 1-3

šT 34 N 1,3

šT 35 N 1-3

šT 36 N 1-3

šT 37 N 1,2

š1990 T 38 N 1,2

šT 39 N 1,2

šT 40 N 2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Molecular Biology and Evolution

š1987 T 4 N 2,3

5

USA

Molecular Biology Reports - Í/ÆÛ

š1988 T 13 N 1,2

š1989 N 3,4

š1990 T 14 N 4

5

5

5

NLD

Molecular and Cellular Biochemistry

š1981 T 34-37 N 1-3

šT 38,39

šT 40 N 1-3

šT 41

š1984 T 58-60 N 1-2 - Í/ÆÛ

šT 61 N 1 - Í/ÆÛ

šT 62-64 N 1-2 - Í/ÆÛ

šT 65 N 1 - Í/ÆÛ

š1985 T 65 N 2 - Í/ÆÛ

šT 66-68 N 1,2 - Í/ÆÛ

šT 69 N 1 - Í/ÆÛ

š1986 T 69 N 2 - Í/ÆÛ

šT 70-72 N 1,2 - Í/ÆÛ

š1987 T 73-78 N 1,2 - Í/ÆÛ

š1990 T 92-97 N 1,2

šT 98 N 1-2

šT 99 N 1,2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Molecular and Cellular Biology

š1986 T 6 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1986 T 6 N 9,12

š1987 T 7 N 1-12

š1988 T 8 N 1-12

š1989 T 9 N 1-12

š1990 T 10 N 1-12

5

5

5

5

5

5

USA

Molecular and General Genetics - Í/ÆÛ

š1986 T 202-204 N 1-3

šT 305 N 1,3

š1987 T 206-210 N 1-3

š1988 T 211-214 N 1-3

šT 215 N 1

š1989 T 215 N 2,3

šT 216-219 N 1-3

š1990 T 220-223 N 1-3

šT 224 N 2,3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

WBL

Molecular Immunology

š1981 T 18 N 1-12

š1982 T 19 N 1-12

š1983 T 20 N 1-12

š1984 T 21 N 1-12

š1985 T 22 N 1-12

š1986 T 23 N 1-12

š1987 T 24 N 1-12

š1988 T 25 N 1-12

š1989 T 26 N 1-12

š1990 T 27 N 1-12, Cont. + Ind.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Molecular Physics - Í/ÆÛ

š1983 T 48-50 N 1-6

š1984 T 51-53 N 1-6

š1985 T 54-56 N 1-6

5

5

5

GBR

Monatshefte fur Chemie

š1984 T 115 N 1,2

š1985 T 116 N 4-7

š1986 T 117 N 12

š1987 T 118 N 11

5

5

5

5

AUT

Monitore Zoologico Italiano.N.S.Supplemento

š1981 T 14 Suppl.

šT 15 N 1-4, Suppl.

š1982 T 16 N 1-4, Suppl.

šT 17 Suppl.

š1983 T 17 N 1-4

šT 18 Suppl.

š1984 T 18 N 1-4

šT 19 Suppl.

š1985 T 19 N 1-4

šT 20 Suppl.

š1986 T 20 N 1-4

šT 21 Suppl.

Monografie Fauny Polski

š1981 T 11,12

š1983 T 13

Monographs of the Academy of Natural Sciences of

Philadelphia

š1983 N 22

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ITA

Monograph Series of the Allan Hancork Foundation

š1981 N 11

š1983 N 12,13

6

6

USA

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

š1987 T 224,225 N 1-4

šT 226 N 1-3

šT 227,228 N 1-4

šT 229 N 1-3

š1988 T 230-235 N 1-4

š1989 T 236-241 N 1-4

š1990 T 242-243 N 1-4

šT 244 N 1-3

šT 245 N 1-4

šT 246 N 1-4

šT 247 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Monthly Report (Northwest Alaska Fishery Center)

š1981 N 4,7-12

š1982 N 2

š1983 N 1-3

š1984 N 1-12

š1985 N 1-12

š1986 N 1-12

š1987 N 1-9

6

6

6

6

6

6

6

USA

Monthly Weather Review

š1984 T 112 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1985 T 113 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1986 T 114 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1986 T 114 N 1,2,12

š1987 T 115 N 1-12

š1988 T 116 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1988 T 116 N 1,3,6-12

š1989 T 117 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1989 T 117 N 1-9,11,12

š1990 T 118 N 1-4,7-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Monumenta Nipponica

š1981 T 34 N 1-4

š1982 T 37 N 1,2,3

š1983 T 38 N 1-4

š1984 T 39 N 1-4

š1985 T 40 N 1,2,3

8

8

8

8

8

JPN

Motor

š1981 T 155 N 1-6

šT 156 N 1-5

20

20

USA

Motor Ship

š1981 N 726-737

š1982 T 62 N 1,2,3

šT63 N 4-12

š1982 N 738-749

š1983 N 750-761

š1984 N 762-773

š1985 N 774-785

š1986 N 786-796

š1987 N 798-803,804-809

š1988 T 68 N 810, Spec.Suppl.,811,Ann.Suppl.

šN 812-816,Shiprepair-13,817-821

š1988 T 69 N 11,12

š1989 T 69 N 822-833, Shiprep.1989-90

š1989 T 70 N 5,10

š1990 T 70 N 834-836

šT 71 N 837-844

20

9

9

20

20

20

20

20

20

20

20

9

20

9

20

20

GBR

Motortechnische Zeitschrift

š1982 N 1-5, 6/7, 8-12

š1989 N 3,4,5-6-12,14-16

š1990 N 1,2,3,5,6-11

12

12

12

 

Mozaika

š1985 N 1-3,4-6,7-9,10,11

š1989 N 2,3,6,7-9,10,11,12

8

8

POL

Munchner Entomologischen Gesellschaft

š1981 N 71

š1983 N 72,73

š1984 N 74

š1985 N 75

š1986 N 76

š1987 N 77

š1988 N 78

š1989 N 79

š1990 N 80

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DEU

Munchner Geographische Hefte

š1981 N 46

š1982 N 47,48

š1983 N 49,50

š1984 N 51

š1987 N 54,55/56

š1988 N 57,58,59

š1989 N 60,61,62,64

š1990 N 65

5

5

5

5

5

5

5

5

DEU

Musee de l’Afrique Centrale Tervuren. Annales.

Sciences Zoologiques

š1981 N 233,234,235

š1982 N 236

5

5

BEL

Musee de l’Afrique Centrale.Tervuren Annales.

Ser.in-8. Sciences Geologius

š1981 N 87

š1982 N 88

š1983 N 89

5

5

5

BEL

Musee Royal de l’Afrique Centrale. Documentation

Zoologique

š1981 N 19

5

BEL

Musee Royal de l’Afrique Centrale Department de

Geologie et de Mineralogie du Musee... Rapport

Annuel

š1981 pour 1980

5

BEL

Mushi

š1985 T 50 N 1-6,Cont.

š1-50 (1928-1985) General Ind.

5

5

JPN

Mycologia

š1981 T 73 N 1-6

š1982 T 74 N 1-6

š1983 T 75 N 1-6

š1984 T 76 N 1-6

š1985 T 77 N 1-6

š1986 T 78 N 1-6

š1987 T 79 N 1-6

š1988 T 80 N 1-6

š1989 T 81 N 1-6

š1990 T 82 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Mykologicky Sbornik

š1981 T 58 N 1-5

š1982 T 59 N 1-5

š1983 T 60 N 1-5

š1984 T 61 N 1-5

š1985 T 62 N 1-5

š1986 T 63 N 1-5

š1987 T 64 N 1-5

š1988 T 65 N 1-5

š1989 T 66 N 1-5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

CSK


www.arbicon.ru 


ðÏÉÓË ÐÏ ÓÁÊÔÕ:

library.ru  library.ru