òÏÓÓÉÑ, 690022, ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏË, ÐÒ. 100 ÌÅÔ ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏËÕ 159 ôÅÌÅÆÏÎ/ÆÁËÓ: (423) 2318321, ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁ: cnb@cnb.dvo.ru

 

îÏ×ÏÓÔÉ

ï ÂÉÂÌÉÏÔÅËÅ

ëÁÔÁÌÏÇÉ

òÅÓÕÒÓÙ

öÕÒÎÁÌ   ÷ÅÓÔÎÉË ä÷ï òáî    

óÁÊÔÙ ÓÅÔÉ ä÷ï òáî

âÉÂÌÉÏÔÅËÉ òÏÓÓÉÉ × éÎÔÅÒÎÅÔ

 

 

öÕÒÎÁÌ

ëÏÄ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ

óÔÒÁÎÁ ÉÚÄÁÎÉÑ

Pacific Affairs

š1981 T 54 N 1-4

š1982 T 55 N 1-4

š1983 T 56 N 1-4

š1984 T 57 N 1-4

š1985 T 58 N 1,2

š1985-86 T 58 N 3,4

š1986 T 59 N 1

š1990-91 T 63 N 4

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Pacific Discovery

š1981 T 34 N 1-6

š1982 T 35 N 1-6

š1983 T 36 N 1-4

š1984 T 37 N 1-4

š1987 T 40 N 1-4

š1988 T 41 N 1,3

š1989 T 42 N 1,3

š1990 T 43 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Pacific Fishing

š1988 T 9 N 2-12

š1989 T 10 N 1-12

š1990 T 11 N 1-12

5

5

5

USA

Pacidic Geology

š1981 T 15

5

JPN

Pacific Historica Review

š1981 T 50 N 1,2

š1982 T 51 N 1-4

š1983 T 52 N 1-4

š1984 T 53 N 1-4

š1985 T 54 N 1-4

š1986 T 55 N 1-4

š1987 T 56 N 1-4

š1988 T 57 N 1-4

š1989 T 58 N 1-4

š1990 T 59 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Pacific Insects

š1981 T 23 N 1-4

š1982 T 24 N 1-4

C 1983 Ç. ÓÍ.: International J. of Entomology

5

5

USA

Pacific Insects monograph. Honolulu

š1982 N 38

š1983 N 39,40

š1984 N 41

5

5

5

USA

Pacific Marine Science Report

š1981 N 1-15,17-24

6

CAN

Pacific Science

š1981 T 35 N 1-4

š1982 T 36 N 1-4

š1983 T 37 N 1-4

š1984 T 38 N 1-4

š1985 T 39 N 1-4

š1986 T 40 N 1-4

š1987 T 41 N 1-4

š1988 T 42 N 1-4

š1989 T 43 N 1,2,4

š1990 T 44 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Padiatrie und Grenzgebiete

š1981 T 20 N 1-6

š1982 T 21 N 1-6

š1983 T 22 N 1-6

š1984 T 23 N 1-6

š1985 T 24 N 1,2,3,5

š1986 T 25 N 1

š1990 T 29 N 1-5

15

15

15

15

15

15

15

DDR

Pakistan Journal of Zoology

š1981 T 13 N 1-2

š1982 T 14 N 1,2

š1983 T 15 N 1,2

š1984 T 16 N 1,2

š1985 T 17 N 1

š1987 T 19 N 1-3

š1990 T 22 N 1-4

5

5

5

5

5

PAK

Palaeogeography, Palaeoclimatology,

Palaeoecology

š1981 T 32 N 3-4

šT 33-36 N 1-4

š1982 T 37-40 N 1-4

š1983 T 41-44 N 1-4

š1984 T 45-48 N 1-4

š1985 T 49-51 N 1-4

šT 52 N 1-2

š1986 T 52 N 3-4

šT 53-57 N 1-4

š1987 T 58-61 N 1-4

š1988 T 62-68 N 1-4

š1989 T 69-74 N 1-4

šT 76 N 1-2

š1990 T 76 N 3-4

šT 77-79 N 1-4

šT 80 N 1-4

šT 81 N 1-2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Palaeontographica. Abt.A.

š1981 T 172 N 1-6

šT 173-176 N 1-6

š1982 T 177-179 N 1-6

šT 180 N 1-3

š1983 T 180 N 1-3

šT 181-182 N 1-6

š1984 T 183-186 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

DEU

Palaeontographica. Abt.B.

š1981 T 175 N 4-6

šT 176-177 N 1-6

šT 178 N 1-3

šT 179 N 1-6

š1982 T 180-184 N 1-6

š1983 T 185 N 1-6

šT 186 N 1-5

šT 187-189 N 1-6

š1984 T 190-194 N 1-6

š1985 T 195-197 N 1-6

š1986 T 198-199 N 1-6

šT 200-202 N 1-6

š1987 T 203-207 N 1-6

š1988 T 208-210 N 1-6

šT 211 N 1-3

š1989 T 211 N 4-6

šT 212-215 N 1-6

š1990 T 216-220 N 1-6

šT 217 N 1-3,4-6

šT 218 N 1-3

šT 219 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DEU

Palaeontologia Polonica

š1981 N 42

š1982 N 43

š1983 N 44

5

5

5

POL

Palaeontologia Sinica. Ser.A

š1983 Whole N 165 N 7

š1986 “ 171 N 10

N.Ser.B.

š1986 Whole N 170 N 21

š“ 162 N 23

š“ 172 N 22

N.Ser.C.

š1983 “ 162 N 23

5

5

5

5

5

5

5

5

CHN

Palaeontologia Sinica

š1988 N 174

š1987 N 175

š1989 N 176

šN 177

šN 178

š1990 N 179

5

5

5

5

5

5

CHN

Paleontological Contributions Paper

š1981 N 105,106

š1983 N 107-108

š1984 N 110

š1985 N 113-114,115-116

š1986 N 117

š1987 N 118,119

š1988 N 120,121,122,123

5

5

5

5

5

5

5

USA

The Paleontological Society Memoir

š1985 N 16

š1986 N 17,18,19,20

š1987 N 21,22,23,24

š1989 N 25

5

5

5

5

USA

Paleontology

š1981 T 24 N 1-4

š1982 T 25 N 1-4

š1983 T 26 N 1-4

š1984 T 27 N 1-4

š1985 T 28 N 1-4

š1986 T 29 N 1-4

š1987 T 30 N 1-4

š1988 T 31 N 1-4

š1989 T 32 N 1-4

š1990 T 33 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Paleobiology

š1982 T 8 N 4

š1983 T 9 N 1,2,4

š1984 T 10 N 1,3,4

š1985 T 11 N 1,3,4

5

5

5

5

USA

Paleontological Contributions from the University of Oslo

š1982 N 276, 278, 279, 280, 282

5

NOR

Papers in Meteorology & Geophysics

š1981 T 32 N 1-4

š1982/83 T 33 N 1-4

š1983 T 34 N 1-4

5

5

5

JPN

Papers & Proceedings of the Royal Society of

Tasmania

š1981 T 115

š1982 T 116

š1983 T 117

š1984 T 118

š1985 T 119

š1986 T 120

š1987 T 121

š1988 T 122

š1989 T 123

š1990 T 124, pt.1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

AUS

Parasitica

š1981 T 37 N 2

š1982 T 38 N 1-4

š1983 T 39 N 1-4

š1984 T 40 N 4

š1985 T 41 N 1-4

š1986 T 42 N 1-4

5

5

5

5

5

5

BEL

Parasitology

š1981 T 82 N 1-4

šT 83 N 1,2

š1982 T 84 N 1-4

šT 85 N 1-3

š1983 T 86 N 1-4

šT 87 N 1-3

š1984 T 88 N 1-3

šT 89 N 1-3

š1985 T 90 N 2-4

šT 91 N 1-3

š1986 T 91 Symp.(Ð/É)

šT 92 N 1-3

šT 93 N 1-3

š1987 T 94 N 1-3

šT 95 N 1-3

š1988 T 96 N 1-3, Suppl.

šT 97 N 1-3

š1989 T 98 N 1-3, Suppl.

šT 99 N 1-3, Suppl.

š1990 T 100 N 1-3

šT 101 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Parasitology. Supplement

š1986 T 23

š1989 T 26

š1990 T 27

5

5

5

GBR

Peabody Museum of Natural History. Jale University. Bulletin

š1986 N 42

š1987 N 43

5

5

USA

Pedobiologia

š1981 T 21 N 1-6

šT 22 N 1-6

š1982 T 23 N 1-6

šT 24 N 1-6

š1983 T 25 N 1-6

š1984 T 26 N 1-6

šT 27 N 1-6

š1985 T 28 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Peking Review

š1981 T 24 N 1-47,49-52

š1982 T 25 N 1-5, 7-52

š1983 T 26 N 1-52

š1984 T 27 N 1-52

š1985 T 28 N 1-52

š1986 T 29 N 1-20,22-46

š1987 T 30 N 1,2

š1990 T 33 N 2-51

5

5

5

5

5

5

5

5

CHN

Perspectives in Biology Medicine

š1981 T 24 N 2-4

šT 25 N 1

š1982 T 25 N 2-3,4

šT 26 N 1

š1983 T 26 N 2-4

šT 27 N 1

š1984 T 27 N 2-4

šT 28 N 1

š1985 T 28 N 2,3

šT 29 N 1

š1986 T 29 N 2-4

š1987 T 30 N 2,4

šT 31 N 1

š1988 T 31 N 2-4

šT 32 N 1

š1989 T 32 N 2-4

šT 33 N 1

š1990 T 33 N 2-4

šT 34

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Petermann’s Geographische Mitteilungen

š1982 T 126 N 1-4

5

DEU

Die Pharmazie

š1981 T 36 N 1-12

š1982 T 37 N 1-12

š1983 T 38 N 1-12

š1984 T 39 N 1-12

š1985 T 40 N 1-12

š1986 T 41 N 1-12

š1990 T 45 N 1-12

15

15

15

15

15

15

15

DDR

Philosophical Magazine - Í/ÆÛ

š1982 T 47 N 1-6

š1983 T 48 N 2-6

š1984 T 49 N 1-6

šT 50 N 1-6

5

5

5

5

GBR

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Ser. A. Mathem. & Phys.Sciences

š1981 T 300 N 1454

šT 302 N 1472

šT 303 N 1480

š1983 T 309 N 1507,1508,1510 - Í/ÆÛ

šT 310 N 1512 - Í/ÆÛ

š1984 T 310 N 1514 - Í/ÆÛ

šT 311 N 1515-1518 - Í/ÆÛ

šT 312 N 1519-1520 - Í/ÆÛ

š1986 T 319 N 1545-1550

šT 320 N 1551-1556

š1987 T 321 N 1557-1562

šT 322 N 1563-1568

šT 323 N 1569-1575

š1987-88 T 324 N 1576-1582

šT 325 N 1583-1588

šT 326 N 1589-1593

š1988-89 T 327 N 1594-1596

š1989 T 328 N 1597-1602

š1990 T 330 N 1609-1619

šT 331 N 1616-1622

šT 332 N 1623-1627

šT 333 N 1628-1632

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Ser.B.Biological Sciences

š1981 T 295 N 1076,1079

š1985 T 307 N 1133,1134,1136

šT 308 N 1135,1137

šT 309 N 1138-1141

šT 310 N 1142-1147

šT 311 N 1148-1153

š1986 T 312 N 1154-1159

šT 313 N 1160-1162,1164

šT 314 N 1165-1167

š1990 T 329 N 1255

šT 330 N 1256,1257,1258

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Photochemistry & Photobiology

š1989 T 49 N 1-3, Suppl.

šT 50 N 5

5

5

USA

Photosynthetica

š1981 T 15 N 1-4

š1982 T 16 N 1-4

š1983 T 17 N 1-4

š1984 T 18 N 1-4

š1985 T 19 N 1-4

š1986 T 20 N 1-4

š1987 T 21 N 1-4

š1988 T 22 N 1-4

š1989 T 23 N 1-4

š1990 T 24 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Phycologia

š1981 T 20 N 1-4

š1982 T 21 N 4

š1983 T 22 N 1-3

š1984 T 23 N 1-4

š1986 T 25 N 1-4

š1987 T 26 N 1-4

š1988 T 27 N 1-4

š1989 T 28 N 1-4

š1990 T 29 N 1-4

6

5*,6

6

6

6

6

5,6

5*,6

5*,6*

USA

Physica Ser.A. - Í/ÆÛ

š1983 T 117-122 N 1-8

š1984 T 122-129 N 1-3

š1985 T 130 N 2,3

šT 131-133 N 2,3

š1986 T 135-140 N 1-3

š1987 T 141-145 N 1-3

šT 146 N 1-2

š1988 T 147-149 N 1-3

šT 150 N 1,3

šT 151-153 N 1-3

šT 154 N 1

š1989 T 154 N 2,3

šT 155 N 1-3

š1990 T 163 N 1-3

šT 164 N 1-3

šT 165 N 1-3

šT 166 N 1-3

šT 167 N 1-3

šT 168 N 1-3

šT 169-171 N 1-3

šT 172 N 3

šT 173 N 3

šT 174 N 1

šT 175 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Physica. Sec.B+C - Í/ÆÛ

š1981 T 105 N 1-3

š1983 T 115 N 2,3

šT 116 N 1-3

šT 117-118 N 1,2

šT 119 N 1-3

šT 120 N 1-3

šT 121 N 1-2

šT 122 N 1-3

šT 123 N 1-3

š1984 T 124 N 1-3

šT 125 N 1-3

šT 126,127 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Physica. Sec.C - Superconductivity

š1989 T 160 N 5-6

šT 161 N 4

šT 162-164, p.1

š1990 T 165 N 1,2

šT 166 N 1-2

šT 168 N 1-2,5-6

šT 169 N 1-2,3-4,5-6

šT 170 N 3-4,5

šT 171 N 1-2,3-4

šT 172 N 3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Physica Energiae Fortis et Physica Nuclearis

š1986 T 10 N 1-6

C 1987 ÓÍ. High Energy Physics & Nuclear Physics

5

CHN

Physica Scripta - Í/ÆÛ

š1988 T 37 N 1-6

šT 38 N 1-6

š1989 T 39 N 1-6

šT 40 N 1-6

š1990 T 41 N 1-3,5

šT 42 N 2,4,6

5

5

5

5

5

5

SWE

Physica Scripta. T-volumes

š1986 T 12

š1988 T 20 - T 24 - Í/ÆÛ

š1989 T 25 - T 29

š1990 T 31,32, T 33

5

5

5

5

SWE

Physica Status Solidi. Ser.A

š1981 T 63 -68 N 1,2, Ind.

š1982 T 69-74 N 1,2

š1983 T 75-80 N 1,2

š1984 T 81-86 N 1,2, Ind.

š1985 T 87-92 N 1,2, Ind.

š1986 T 93-98 N 1,2

š1987 T 99-104 N 1,2

š1988 T 105-110 N 1,2

š1989 T 111-116 N 1,2

š1990 T 117 N 1,2

šT 118-122 N 1,2

5,8

5

5

5,8*

5,8

5,8

5

5

5

5

5

DDR

Physica Status Solidi. Ser.B.

š1981 T 103-108 N 1,2, Ind.

š1982 T 109-114 N 1,2, Ind.

š1983 T 115-117 N 1,2

šT 118 N 1

šT 119-120 N 1,2, Ind.

š1984 T 121-126 N 1,2, Ind.

š1985 T 127-132 N 1,2, Ind.

š1986 T 133-138 N 1,2, Ind.

š1987 T 139-144 N 1,2

š1988 T 145-150 N 1,2 Ser.A. Ind (a,b)

š1989 T 151-156 N 1,2 Ser.A. Ind. (a,b)

š1990 T 157-162 N 1,2

5,8

5

5

5

5

5,8*

5,8*

5,8

5

5

5

5

DDR

Physical Magazine Ser.B - Í/ÆÛ

š1983 T 47 N 1-6

šT 48 N 1-6

šT 49 N 1-6

šT 50 N 1-6

5

5

5

5

 

Physical Review. Sec.A.

š1981 T 23 N 1-6

šT 24 N 1-6

š1982 T 25 N 1-6

šT 26 N 1-4

š1983 T 27 N 1-6

šT 28 N 1-6

š1984 T 29 N 1-6

šT 30 N 1-6

š1985 T 31 N 1-6

šT 32 N 1-6

š1986 T 33 N 1-6

šT 34 N 1-6

š1987 T 35 N 1-12

šT 36 N 1-12

š1988 T 37 N 1-12

šT 38 N 1-12

š1989 T 39 N 1-12

šT 40 N 1-12

š1990 T 41 N 1-12

šT 42 N 1-7,9-12

Physical Review. Sec. B.

š1981 T 23 N 1-12

šT 24 N 2-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Physical Review. Sec.B. - Í/ÆÛ

š1982 T 25 N 7,8

š1983 T 27 N 1-12

šT 28 N 1-12

š1984 T 29 N 1-12

šT 30 N 1-12

š1985 T 31 N 1-12

šT 32 N 1-12

š1986 T 33 N 1-11,12(1,2)

šT 34 N 1,3-12

š1988 T 37 N 1-6

š1989 T 39 N 1,2,4-18

šT 40 N 1,3-17

š1990 T 41 N 1-18

šT 42 N 1-9,11-18

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Physical Review. Sec.C.

š1981 T 23 N 1-6

šT 24 N 1-6

š1988 T 37 N 1,2 - Í/ÆÛ

š1989 T 30 N 1/6 - Í/ÆÛ

5

5

5

5

USA

Physical Review. Sec.D.

š1981 T 23 N 1-12

šT 24 N 1-12

š1988 T 37 N 1-4 - Í/ÆÛ

5

5

5

USA

Physical Review Letters

š1981 T 46 N 1-26

šT 47 N 1-26

š1982 T 48 N 1-26

šT 49 N 1-26

š1983 T 50 N 1-26 & Í/ÆÛ

šT 51 N 1-26 & Í/ÆÛ

š1985 T 54 N 1-7

5

5

5

5

5

5

5

USA

Physical Review Letters - Í/ÆÛ

š1984 T 52 N 1-26

šT 53 N 1-26

š1985 T 54 N 1-14,16-25

šT 55 N 1-27

š1986 T 56 N 6

šT 58 N 1-26

š1987 T 59 N 1-26

š1988 T 60 N 1-13,15-26

šT 61 N 1-11,13,14,16-21,23-26

š1989 T 62 N 1-4,6-15,16,18-20,22-25

šT 63 N 1-26

š1990 T 64 N 1-13,15-26

šT 65 N 1-10,12-17,19-27

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Physical Review & Physical Review Letters. Index

š1981 T 23-24 Index

š1984 T 29-30 Index

š1985 T 31-32 Index

š1985 (1981-85)T 23-32,46-55 Cumul.,Auth.

šIndex (p.I-II)

š1987 T 35-36 Index

5

5

5

5

5

5

USA

Physics & Chemistry of Minerals

š1982 T 8 N 4

š1983 T 9 N 2,3

šT 10 N 1

5

5

5

DEU

Physics of the Earth & Planetary Interiors

š1981 T 24 N 1

š1987 T 45 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 46 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 47 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 48 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 49 N 1-4

š1988 T 50 N 2,3

šT 51 N 4

šT 52 N 1-4

šT 53 N 1-2

š1989 T 53 N 3-4

šT 54 N 3-4

šT 55 N 3-4

šT 56 N 3-4

šT 57 N 1-4

šT 58 N 1-4

šT 59 N 3

š1990 T 59 N 1-2

šT 61 N 1-2

šT 62 N 1-2,3-4

šT 63 N 1-2

šT 64 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Physics of Fluids

š1981 T 24 N 1-5,7-12 - Í/ÆÛ

š1982 T 25 N 1-12

š1983 T 26 N 1-12

š1984 T 27 N 1-12

š1985 T 28 N 1-12

š1986 T 29 N 1-12

šT 24-28 Cumul.Ind. (1981-1985)

š1987 T 30 N 1-12

š1988 T 31 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Physics of Fluids. Ser.A

š1989 T 1 N 1-12

š1990 T 2 N 1-12

5

5

USA

Physics of Fluids. Ser.B

š1989 T 1 N 1-3,5-12

š1990 T 2 N 1-12

5

5

USA

Physics Letters. Ser.A

š1981 T 81 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 82 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 83 ô 1-9 - Í/ÆÛ

šT 84-86 N 1-9 - Í/ÆÛ

š1982 T 87 N 1-9

šT 88 N 1-9

šT 89 N 1-9

šT 90 N 1-9

šT 91 N 1-9

šT 92 N 1-9

š1983 T 93 N 1-9

šT 94 N 1-9

šT 95 N 1-9

šT 96 N 1-9

šT 97 N 1-8

šT 98 N 1-9

šT 99 N 1-9

š1984 T 100 N 1-4,6-9

šT 101 N 1-3,5-9

šT 102 N 1-9

šT 103 N 1-9

šT 104 N 9

šT 105 N 3,7

š1985 T 107 N 7-9

šT 108 N 1-9

šT 109 N 1-9

šT 110 N 1-9

šT 111 N 1-8

šT 112 N 1-5,8

šT 113 N 3,5

š1986 T 114 N 1-9

šT 116 N 2-9

šT 117 N 1-9

šT 118 N 1-9

šT 119 N 1-9

š1987 T 120 N 1-9

šT 121 N 1-9

šT 122 N 1-9

šT 123 N 1-8

šT 124 N 1-3,6-7

šT 125 N 5-7,9

šT 126 N 1,2

š1988 T 126 N 4-7 - Í/ÆÛ

šT 127 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 128 N 3-9 - Í/ÆÛ

šT 129 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 130 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 131 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 132 N 1-9 - Í./ÆÛ

šT 133 N 1-9 - Í/ÆÛ

š1989 T 134 N 4-9 - Í/ÆÛ

šT 135 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 136 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 137 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 138 N 5-9 - Í/ÆÛ

šT 139 N 5-9 - Í/ÆÛ

šT 140 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 141 N 5-9 - Í/ÆÛ

šT 142 N 1-9 - Í/ÆÛ

š1990 T 143 N 4-9 - Í/ÆÛ

šT 144 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 145 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 146 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 147 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 148 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 149 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 150 N 1-9 - Í/ÆÛ

šT 151 N 1-7,9 - Í/ÆÛ, Master Ind.

5,23

5,23

5,23

5,23

5*,23

5,23

5*,23

5*,23

5*,23

5*,23

5*,23

5,23

5,23

5,23

5*,23

5,23

5,23

5*,23*

5*,23

5,23

5,23

5*,23*

5*

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5*,23

5,23

5,23*

5*,23

5

5,23

5,23*

5*,23*

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Physics Letters. Ser.B.

š1981 T 98 N 1-6 - Í/ÆÛ

šT 99 -107 N 1-6 - Í/ÆÛ

š1983 T 122-128 N 1-6

šT 129 N 1-5

šT 130 N 1-6

šT 132-133 N 1-6

šT 134 N 1-5

šT 135 N 1-6

šT 136 N 1-6

šT 137 N 1-6

šT 138 N 1-6

š1984 T 139 N 1-6

šT 142 N 5,6

šT 145 N 1-2

šT 146 N 1-2,5,6

šT 148 N 4-5

š1985 T 160 N 4-5

š1988 T 200-202 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 203 N 1-2,4 - Í/ÆÛ

šT 205-209 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 210-214 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 215 N 1,2,4 - Í/ÆÛ

š1989 T 216-233 N 1-4 - Í/ÆÛ

š1990 T 234 N 4 - Í/ÆÛ

šT 235 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 236 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 237 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 238 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 239 - Í/ÆÛ

šT 240 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 241 N 1-3 - Í/ÆÛ

šT 242 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 243-246 N 1-4 - Í/ÆÛ

šT 247-248 - Í/ÆÛ

šT 249 N 1-3 - Í/ÆÛ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Physics Reports

š1981 T 68 N 4

šT 69 N 3

šT 70 N 3

5

5

5

NLD

Physiological Review - Í/ÆÛ

š1983 T 63 N 1-4

5

USA

Physiological Zoology

š1981 T 54 N 1-4

š1982 T 55 N 1-4

š1983 T 56 N 1-4

š1984 T 57 N 1-6

š1985 T 58 N 1-6

š1986 T 59 N 1-6

š1987 T 60 N 1-6

š1988 T 61 N 1-6

š1989 T 62 N 1-6

š1990 T 63 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Phytochemistry

š1981 T 20 N 1-3,5

š1982 T 21 N 1-12, Cont.Ind.

š1983 T 22 N 1,3,4,6-12

š1984 T 23 N 1-12

š1985 T 24 N 1-10,12

š1986 T 25 N 1,2,10,11

š1987 T 26 N 1-10,12

š1988 T 27 N 1,2,4-12

š1989 T 28 N 1-11,Ind.

š1990 T 29 N 1-12,Ind.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Phyton. Annales rei Botanical

š1984 T 24 N 1,2

š1985 T 25 N 1,2

š1986 T 26 N 1

š1987 T 26 N 2

š1988 T 28 N 1,2

š1989 T 29 N 1-3

šT 30 N 1,2

5

5

5

5

5

5

5

AUT

Phytopathologische Zeitschrift

š1981 T 100 N 1-4

šT 101 N 1-4

šT 102 N 1-4

š1982 T 103-105 N 1-4

š1983 T 106-108 N 1-4

š1984 T 109-111 N 1-4

š1985 T 112-114 N 1-4

š1986 T 115-117 N 1-4

š1987 T 118-119 N 1-4

šT 120 N 1,3,4

š1988 T 121-123 N 1-4

š1989 T 124-127 N 1-4

š1990 T 128-130 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

WBL

Phytopathology

š1981 T 71 N 1-12

š1982 T 72 N 1-12

š1983 T 73 N 1-12

š1984 T 74 N 1-12

š1985 T 75 N 1-12

š1986 T 76 N 1-12

š1987 T 77 N 1-12

š1988 T 78 N 1-11,12(I,II)

š1989 T 79 N 1-12

š1990 T 80 N 1-12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Planetary & Space Science

š1988 T 36 N 1-6,7,9 - Í/ÆÛ

š1989 T 37 N 2

š1990 T 38 N 1-3,8-12

5

5

5

USA

The Plant Cell

š1989 T 1 N 1,3-6,8-12

š1990 T 2 N 2,3,6-12

5

5

USA

Plant & Cell Physiology

š1981 T 22 N 1-8

š1982 T 23 N 1-8

š1983 T 24 N 1-8

š1984 T 25 N 1-8

š1985 T 26 N 1-8

š1986 T 27 N 1-8

š1987 T 28 N 1,3-8

š1988 T 29 N 1,3-8

š1989 T 30 N 1-8, Suppl.

š1990 T 31 N 1-8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Plant Cell Reports

š1990 T 8 N 12

šT 9 N 1-6,8

5

5

WBL

Plant Disease

š1983 T 67 N 3,4,6-11

š1984 T 68 N 1-6,8-10

š1985 T 69 N 2-6,10-12

š1986 T 70 N 1-5,7-12

š1987 T 71 N 1-8,10-12

š1988 T 72 N 1,2,5,6,8-12

š1989 T 73 N 2-9,12

š1990 T 74 N 1-5,8-11

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Plant Pathology

š1981 T 30 N 1-4

š1982 T 31 N 1-4

š1983 T 32 N 1-4

š1984 T 33 N 1-4

š1985 T 34 N 1-4

š1986 T 35 N 1-4

š1987 T 36 N 1-4

š1988 T 37 N 1-4

š1989 T 38 N 1-4

š1990 T 39 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Plant Physiology

š1981 T 67 N 1-3,5,6, Suppl.to N 4

šT 68 N 1-6

š1982 T 69 N 1-6

šT 70 N 1-6, Suppl.to N 4

š1983 T 71 N 1-4

šT 72 N 1-4

šT 73 N 1-4

š1984 T 74 N 1-4

šT 75 N 1-4 Suppl.to N 1

šT 76 N 1-4

š1985 T 77 N 2,3

šT 78 N 1-4

šT 79 N 1-4

š1986 T 80 N 1-4, Suppl.to N 4

šT 81 N 1,2,3,4

šT 82 N 1-4

š1987 T 83 N 1-4

šT 84 N 1-4

šT 85 N 2-4

š1988 T 86 N 1-4

šT 87 N 1-4

šT 88 N 1,3,4

š1989 T 84 N 1-4, Suppl.to N 4

šT 90 N 1-4

šT 91 N 1-4

š1990 T 92 N 2,3

šT 93 N 2-4

šT 94 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Planta Medica

š1986 T 52 N 1-6

š1987 T 53 N 1-6

š1988 T 54 N 1-6

š1989 T 55 N 1-7

š1990 T 56 N 1-6

5

5

5

5

5

WBL

Planters’ Bulletin of the Rubber Research Institute of Malaysia

š1981 N 168-169

š1982 N 170-173

š1983 N 174-177

š1984 N 178-181

š1985 N 182-185

š1986 N 186-188

š1989 N 200

5

5

5

5

5

5

5

MAL

Plantes Medicinales et Phytotherapie

š1982 T 16 N 1,2

š1983 T 17 N 1-4

š1984 T 18 N 1-4

š1985 T 19 N 1-3

š1986 T 20 N 1,3

š1987 T 21 N 4

š1988 T 22 N 2,3,4

š1989 T 23 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Plants

š1990 N 2-6

5

CHN

Plating and Surface Finishing

š1981 T 68 N 1-12

š1982 T 69 N 1-12

š1983 T 70 N 1-12

š1984 T 71 N 1-12

5

5

5

5

USA

Poeyana. Ser.A

š1981 N 218-226, 228-232

š1982 N 233-236, 239-254

š1983 N 255,256, 258-261

š1984 N 262-286

š1985 N 287-303

š1986 N 304-332

š1987 N 334-355,357

š1988 N 358-362

š1989 N 363-385

š1990 N 388-410

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CUB

Polskie Pismo Entomologiczne

š1981 T 51 N 1-4

š1982 T 52 N 1-4

š1983 T 53 N 1-3

š1984 T 53 N 4

š1985 T 55 N 1-4

š1986 T 56 N 1-3

š1986/87 T 56 N 4

š1987 T 57 N 1-4

š1988 T 58 N 1-4

š1989 T 59 N 1,2

šT 60 N 1-2,3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Polskiego Towarzystwa Geologicznego

š1981 T 51 N 1-4

š1982 T 52 N 1-4

š1983 T 53 N 1-4

š1984 T 54 N 1-2

š1985 T 55 N 1-4

š1986 T 56 N 1-4

š1987 T 57 N 1-4

š1988 T 58 N 1-4

š1989 T 59 N 1-2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Polyhedron. The International Journal for Inorganic & Organometric Chemistry

š1982 T 1 N 1-12, Ind.

š1983 T 2 N 1-12, Ind.

š1984 T 3 N 1-12, Ind.

š1985 T 4 N 1-12, Ind.

š1986 T 5 N 1-12, Ind.

š1987 T 6 N 1-12, Ind.

š1988 T 7 N 1-12(1,2)-24

š1989 T 8 N 1-24, Sub.Ind.

š1990 T 9 N 1-19,21-24, Sub.Ind

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8*

5,8*

5,8*

5,8*

5,8*

GBR

Postepy Biochemii

š1981 T 27 N 1-4

š1982 T 28 N 1-4

š1983 T 29 N 1-4

š1984 T 30 N 1-4

š1985 T 31 N 1-4

5

5

5

5

5

POL

Powder Technology

š1985 T 44 N 1

š1987 T 49 N 3

šT 50-53 N 1-3

š1988 T 54-56 N 1-4

5

5

5

5

CHE

Power Farming

š1982 N 1-12

š1983 N 1,2

20

20

GBR

Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk. Wydzial matem.-przyrod. Prace komisji biologic.

š1981 T 56-60

š1982 T 61

š1984 T 62,pt.1

š1986 T 69

š1988 T 68,71

5

5

5

5

5

POL

Prace

š1984 T 19

š1985 T 20

š1986 T 21

6

6

6

POL

Prace Geologiczne Pan. Oddzial w Krakowie Komisja Nauk Geologicznych.

š1981 N 121,122,123

š1982 N 124

5

5

POL

Prace/Laboratoria Rybarstva a Hydrobiologie

š1984 T 4

5

CSK

Prace Mineralogiczne

š1981 N 68,70,71

š1982 N 72,73

5

5

POL

Prace Museum Ziemi

š1981 N 34

š1988 N 39,40

5

5

POL

Precambrian Research

š1981 T 14 N 3-4

š1983 T 23 N 1,2

Precambrian Research - Í/ÆÛ

š1982 T 16 N 4

šT 17 N 1-4

šT 18 N 1-4

š1983 T 19 N 1-4

šT 20 N 2-4

šT 21 N 1-4

šT 22 N 1-4

š1984 T 24 N 1,2

šT 25 N 1-4

šT 26 N 1-4

š1985 T 27 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Preliminary Report of the Hakuho-Mary Cruise

š1981 N 75-3,77-3,74-3,74-5,76-3,78-3,79-2

š1983 N 81-5

š1984 N 85-2,79-4

š1986 N 83-3,85-2,86-3,85-1

š1987 N 87-3

š1988 N 88-1,88-2,88-4,88-5

6

6

6

6

6

6

JPN

Prirodovedne Prace Ustaire Ceskoslovenska Akademie Ved v Brne. Nova Ser.

š1981 T 15 N 1-5,7-12

š1982 T 16 N 1-3,5-9,11

š1983 N 17 N 4,5

5

5

5

CSK

Problems of Control & Information Theory

š1981 T 10 N 1-6

š1982 T 11 N 1-6

š1983 T 12 N 1-6

š1984 T 13 N 1-6

š1985 T 14 N 1-6

š1986 T 15 N 1-6

š1987 T 16 N 2-6

š1989 T 18 N 2-6

š1990 T 19 N 1-4

23

23

23

23

23

23

23

23

23

HUN

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia

š1981 T 133 (for 1981)

š1982 T 134 (for 1982)

š1985 T 137 N 1,2

š1986 T 138 N 1,2

š1987 T 139 N 1

š1988 T 140 N 1,2

š1990 T 142

5

5

5

5

5

5

5

USA

Proceedings of the American Association for Cancer Research

š1986 T 27

5

USA

Proceedings Astronomical Society of Australia

š1981 T 4 N 2

š1982 T 4 N 3

š1983 T 5 N 1,2

š1984 T 5 N 3,4

š1985 T 6 N 1

š1986 T 6 N 3,4

š1987 T 7 N 1,2

š1988 T 7 N 3,4

š1989 T 8 N 1,2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

AUS

Proceedings of the Biological Society of Washington

š1981 T 93 N 4

š1983 T 96 N 1,3

š1984 T 97 N 2,3,4

6

6

5*,6*

USA

Proceeding of the California Academy of Sciences

š1981 T 42 N 9-10,12-14

š1982 T 42 (1979-82) Index & Cont.

š1984 T 43

š1985-86 T 44 Index & Cont.

š1987-88 T 45 Index & Cont.

š1989 T 46

š1990 T 47

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

6

6

USA

Proceedings of the IEEE

š1981 T 69 N 1-12

š1982 T 70 N 1-12

š1983 T 71 N 1-4,6-11

š1984 T 72 N 1-12

š1985 T 73 N 1-12

š1986 T 74 N 1-7,9,10

š1987 T 75 N 7

š1988 T 76 N 1-3

š1989 T 77 N 1-3

8,23

8*,23

8*,23*

8,23

23

8*,23*

23

23

23

USA

Proceedings of the Indian Academy of Sciences.

Sec.A

š1981 Pt.1 (Chem.Sci.) T 90 N 1-6

š“ 2 (Eart.& Pl.Sci.) T 90 N 1,3,4

š“ 3 (Mat. Sci.) T 90 N 1-3

Sec.B

š1981 Pt.1 (Animal Sci.) T 90 N 1-6

š“ 2 (Plant Sci.) T 90 N 1-6

5

5

5

5

5

IND

Proceedings of the Indian Academy of Sciences.

Animal Sciences

š1982 T 91 N 1,2,4,6

š1983 T 92 N 1-6

š1984 T 93 N 1-7

š1985 T 94 N 1-5

š1986 T 95 N 1-6

š1987 T 96 N 1-6

š1988 T 97 N 1-6

š1989 T 98 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

IND

Proceedings of the Indian Academy of Sciences

Chemical Sciences

š1982 T 91 N 1,4,5

š1983 T 92 N 1-6

š1984 T 93 N 1-8

š1985 T 94 N 1-3

šT 95 N 1-6

š1986 T 96 N 1-6

šT 97 N 1-6

š1987 T 98 N 1-3,5-6

šT 99 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

IND

Proceedings of the Indian Academy of Sciences.

Earth & Planetary Sciences

š1982 T 91 N 3

š1983 T 92 N 1,2

š1984 T 93 N 1,3,4

š1985 T 94 N 1,3

š1986 T 95 N 1-3

š1987 T 96 N 1-3

š1988 T 97 N 1

5

5

5

5

5

5

5

IND

Proceedings of the Indian Academy of Sciences.

Mathematical Sciences

š1982 T 91 N 1-3

š1983 T 92 N 2,3

š1984 T 93 N 1-3

š1985 T 94 N 1-3

š1986 T 95 N 1,2

š1987 T 96 N 1,2

šT 97 N 1-3

š1988 T 98 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

IND

Proceedings of the Indian Academy of Sciences.

Plant Sciences

š1982 T 91 N 1,4-6

š1983 T 92 N 1-6

š1984 T 93 N 1-6

š1985 T 94 N 1-6, Suppl.

šT 95 N 1-6

š1986 T 96 N 1-6

š1987 T 97 N 1-6

š1988 T 98 N 1,4-6

š1989 T 99 N 4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

IND

Proceedings of the Indian National Science Academy. Physical Sciences

š1981 T 47 N 1-6 Suppl.1,2

š1982 T 48 N 1,5,6, Cont.,Index

š1983 T 49 N 1-6

5

5

5

IND

Proceedingsof the Indian National Science Academy. Part A. Physical Sciences

š1984 T 50 N 1-6

š1985 T 51 N 1-6, Cont.& Index

š1986 T 52 N 1-6, Cont.& Index

š1987 T 53 N 1-6, Cont.& Index

š1988 T 54 N 1-6, Cont.& Index

š1989 T 55 N 1-6, Cont.& Index

š1990 T 56 N 1-6, Cont.& Index

5

5

5

5

5

5

5

IND

Proceedings of the Indian National Science Academy. Part B. Biological Science

š1981 T 47 N 1-6

š1982 T 48 N 1-6, Index

š1983 T 49 N 1-6, Index

š1984 T 50 N 1-5

š1985 T 51 N 1-5

š1986 T 52 N 1-6

š1987 T 53 N 1-6

š1988 T 54 N 1-6

š1989 T 55 N 1-6

š1990 T 56 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

IND

The Proceedings of the Iowa Academy of Sciences

š1981 T 88 N 1-3

š1982 T 89 N 1-4

š1983 T 90 N 1-4

š1984 T 91 N 1-4

š1985 T 92 N 1-5

š1986 T 93 N 1-4

š1987 T 94 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

USA

Proceedings of the Japan Academy.

Ser.A. Mathematical Sciences

š1981 T 57 N 1,2,4-10, Cont.

š1982 T 58 N 1-10, Auth.Ind.to V.1-56

š1983 T 59 N 1-10

š1984 T 60 N 1-10

š1985 T 61 N 1-10

š1986 T 62 N 1-10

5

5

5

5

5

5

JPN

Proceedings of the Japan Academy.

Ser.B.- Physical & Biological Sciences

š1981 T 57 N 1-10, Cont.,Ind.

š1982 T 58 N 1-10

š1983 T 59 N 1-10

š1984 T 1-56 Index (p.II)

š1984 T 60 N 1-10

š1985 T 61 N 1-6,9,10

š1986 T 62 N 1-10, Cont.

š1987 T 63 N 1-8, Cont.,Ind.

š1988 T 64 N 1-10, Cont.

š1989 T 65 N 1-10, Cont.

š1990 T 66 N 1-10 Cont.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Proceedings of the Japanese Society of Systematic Zoology

š1981 N 20, 21

š1982 N 22-24

š1983 N 25,26

š1984 N 27-29

š1985 N 30,31 Index

š1986 N 32,33

5

5

5

5

5

5

JPN

Proceedings of the Koninklijke Nederlandse.

Ser.B.Paleontology,Geology,Physics,Chemistry

š1981 T 84 N 1-4

š1982 T 85 N 1-4

š1983 T 86 N 1-3

5

5

5

NLD

Procedings of the Koninklijke Nederlandse.

Ser.C.Biological & Medical Sciences

š1981 T 84 N 1-4

š1982 T 85 N 1-4

š1983 T 86 N 1-4

š1984 T 87 N 1-4

š1985 T 88 N 1-4

š1986 T 89 N 1-4

š1987 T 90 N 1-4, Ind.

š1988 T 91 N 1-4

š1989 T 92 N 1-4

š1990 T 93 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Proceedings of the Linnean Society of New South Wales

š1981 T 104 N 3-4

šT 105 N 1-4

š1982 T 106 N 1-4

š1983 T 107 N 1-2

š1984 T 107 N 3-4

š1986 T 108 N 3-4

š1987 T 109 N 3-4

š1989 T 110 N 3-4

5

5

5

5

5

5

5

5

AUS

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Biological Sciences

š1981 T 78 N 1-12

š1982 T 79 N 1-24 Ann.Subject Ind.

š1983 T 80 N 1-24 Suppl.Ind.

š1984 T 81 N 1-24 Index.

5

5

5

5

USA

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Physical Science

š1981 T 78 N 1-12

š1982 T 79 N 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

š1983 T 80 N 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24

5

5

5

USA

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA

š1985 T 82 N 1-19,21-24, Suppl.

š1986 T 83 N 1-10

š1988 T 85 N 1-24, Suppl.

š1989 T 86 N 1-24, Suppl.

š1990 T 87 N 2-24, Annual Sub. & Auth.Ind.

5

5

5

5

5

USA

Proceedings of the National Center for Scientific Research of Vietnam

š1987 T 1 N 1,2

5

VTN

Proceeding of the Nova Scotian Institute of Science

š1981 T 31 N 1-4

š1982 T 32 N 1,4

š1983 T 32 N 2-3

šT 33 N 1-4

š1984 T 34 N 1-4

š1985 T 35 N 1-4

š1986 T 36 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

CAN

Proceedings of the Royal Irish Academy.

Ser.B.-Biol.,Geol.& Chem.

š1981 T 81 N 8,9

š1982 T 82 N 1-5

š1983 T 83 N 16-26

š1984 T 84 N 3-11

š1985 T 85 N 1-11

š1986 T 86 N 1-8

š1987 T 87 N 1-6

š1988 T 88 N 1-8

š1990 T 90 N 1-7,8,9,10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

IRL

Proceedings of the Royal Society of London.

Ser.A - Í/ÆÛ

š1981 T 374 N 1756-1759

šT 375 N 1760-1763

šT 376 N 1764-1768

šT 377 N 1769-1771

šT 378 N 1772,1773

š1983 T 385 N 1788,1789

šT 386 N 1790,1791

šT 387 N 1794,1795

šT 388 N 1796,1797

šT 389 N 1798,1799

š1986 T 403 N 1824,1825

šT 404 N 1826,1827

šT 405 N 1829

šT 406 N 1830,1831

šT 407 N 1832,1833

šT 408 N 1834,1835

š1987 T 409 N 1836

šT 410 N 1838

š1988 T 414 N 1848

šT 415 N 1849

šT 416 N 1850,1851

šT 417 N 1852,1853

šT 418 N 1854,1855

šT 419 N 1856-1858

šT 420 N 1859

š1989 T 421 N 1860/61

šT 422 N 1862/63

šT 423 N 1864/65

šT 424 N 1866/67

šT 425 N 1868/69

šT 426 N 1870/71

š1990 T 427 N 1872/73

šT 428 N 1874/75

šT 429 N 1876/77

šT 430 N 1878/80

šT 431 N 1881-83

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Proceedings of the Royal Society of London Ser.B.- Biological Sciences - Í/ÆÛ

š1983 T 217 N 1207-1209

šT 218 N 1210-1212

šT 219 N 1215-1217

šT 220 N 1218,1219

š1984 T 220 N 1220-1222

šT 221 N 1223-1225

šT 222 N 1226-1229

šT 223 N 1230,1231

š1987 T 231 N 1262-1265

š1987-88 T 232 N 1266-1269

š1988 T 233 N 1270-1273

šT 234 N 1274-1277

š1988-89 T 235 N 1278-1281

š1990 T 242 N 1303-1305

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Proceedings of the Zoological Society of London

š1981 T 193 N 1-4

šT 194 N 1-4

šT 195 N 1-4

š1982 T 196-198 N 1-4

š1983 T 199-201 N 1-4, Cont.Ind.

š1984 T 202-204 N 1-4

š1985 T 205 N 1,2

šT 206 N 1-4

šT 207 N 1,3,4

š1986 T 208 N 1-4

šT 209 N 1-4,Ind.

šT 210 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Process Biochemistry - Í/ÆÛ

š1981 T 16 N 1-6

š1982 T 17 N 1-6

š1983 T 18 N 1-3,5,6

š1984 T 19 N 1-6

š1985 T 20 N 1,3,4,6

š1986 T 21 N 1-6

š1987 T 22 N 1,3-6

š1988 T 23 N 1-6

š1989 T 24 N 1-6

š1990 T 25 N 1,2,4,5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Production Engineering. The Productivity Publication

š1984 T 1 -12

8

USA

Professional Geograher

š1981 T 33 N 1,2,4

5

USA

Progress in Biochemistry & Biophysics

š1990 T 17 N 1-5

5

CHN

Progress in Lipid Research

š1984 T 23 N 1

š1987 T 26 N 1-4

š1988 T 27 N 1-4

š1989 T 28 N 1-4

š1990 T 29 N 1-4

5

5

5

5

5

GBR

Progress in Physics

š1988 T 8 N 2

5

CHN

Progress of Theoretical Physics - Í/ÆÛ

š1985 T 73 N 1-6

šT 74 N 1-3,5,6

5

5

JPN

Progressive Fish - Culturist

š1981 T 43 N 1-4

š1982 T 44 N 2-4

š1983 T 45 N 2-4

6

6

6

USA

Project Sceds News

š1989 N 2

5

JPN

Prostaglandins

š1989 T 37 N 3

š1990 T 39 N 1,2,5,6

šT 40 N 1-6

5

5

5

USA

Protistologica

š1981 T 17 N 1-4

š1982 T 18 N 1-4

š1984 T 20 N 1

5

5

5

FRA

Przeglad Zoologiczny

š1981 T 25 N 1-4

š1982 T 26 N 1-4

š1983 T 27 N 1-4

š1984 T 28 N 1-4

š1985 T 29 N 1-4

š1986 T 30 N 1-4

š1987 T 31 N 1-4

š1988 T 32 N 1-4

š1989 T 33 N 2-4

š1990 T 34 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Przemysl Chemiczny

š1981 T 60 N 1-12

š1982 T 61 N 1-4,7-12

š1983 T 62 N 1-11

š1984 T 63 N 1-12

š1985 T 64 N 1-12

5

5

5

5

5

POL

Psychiatrie Neurologie und Medizinische Psychologie

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-12

š1985 N 1-12

š1986 N 1-12

š1987 N 1-12

š1988 N 1-12

š1989 N 1-12

š1990 N 1-9

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

DDR

Publications from the Amakusa Biological.

Lab. Kyushu University

š1986 T 8 N 2

š1987 T 9 N 1

š1988 T 9 N 2

š1989 T 10 N 1,2

š1990 T 11 N 1

6

6

6

6

6

JPN

Publications of the Institute of Geophysics.

Polish Academy of Sciences. Instytut geofizyki

š1981 N 143(G-2),144(C-10),146(F-7)

š147(A-11),148(D-2),149(D-13)

š154(C-11)

š1982 N 151(D-14),157(D-15),158(D-16)

š162(A-14)

š1983 N 156(C-12)

š1984 N 183(D-21),174(A-15),178(D-20)

š1985 N 175(A-16),189(D-20),190(D-23)

š1986 N 192(A-17),194(D-24),197(D-25)

š1987 N 204(A-18),198(D-26),209(D-27)

š211(D-28),203(G-3)

š1988 N 219(D-29),220(D-30)

š1989 N 229(D-31),230(D-32)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POL

Publications from the Institutes of Mineralogy,

Palaentology & Quarternary Geology. University of Lund

š1982 N 238,239,240-242

š1981 N 243

5

5

SWE

Publications of Seto Marine Biological Laboratory

š1981 T 26 N 1-6

š1982 T 27 N 1-3

š1983 T 27 N 4-6

šT 28 N 1-6

š1984 T 29 N 1-6

š1985 T 30 N 1-6

š1986 T 31 N 1-6

š1987 T 32 N 1-6

š1988 T 33 N 1-6

š1989 T 34 N 1/3

š1990 T 34 N 4/6

5

5

5

5

5

5

5,6

5,6

5,6

6

5,6

JPN

Publications of the Seto Marine Biological Laboratory.Spec. Publ.Series.Kyoto University

š1981 T 6

šT 7 N 1

5

5

JPN

Pure & Applied Chemistry

š1982 T 54 N 2

š1984 T 56 N 5,7-12

š1985 T 57 N 1,3,4,6,8-12

š1986 T 58 N 1-3

š1990 T 62 N 1-12

5

5

5

5

5

GBR

Pure & Applied Geophysics

š1981 T 119 N 1-6

š1982 T 120 N 1-4 - Í/ÆÛ

5

5

CHE


www.arbicon.ru 


ðÏÉÓË ÐÏ ÓÁÊÔÕ:

library.ru  library.ru