òÏÓÓÉÑ, 690022, ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏË, ÐÒ. 100 ÌÅÔ ÷ÌÁÄÉ×ÏÓÔÏËÕ 159 ôÅÌÅÆÏÎ/ÆÁËÓ: (423) 2318321, ÜÌÅËÔÒÏÎÎÁÑ ÐÏÞÔÁ: cnb@cnb.dvo.ru

 

îÏ×ÏÓÔÉ

ï ÂÉÂÌÉÏÔÅËÅ

ëÁÔÁÌÏÇÉ

òÅÓÕÒÓÙ

öÕÒÎÁÌ   ÷ÅÓÔÎÉË ä÷ï òáî    

óÁÊÔÙ ÓÅÔÉ ä÷ï òáî

âÉÂÌÉÏÔÅËÉ òÏÓÓÉÉ × éÎÔÅÒÎÅÔ

 

 

öÕÒÎÁÌ

ëÏÄ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ

óÔÒÁÎÁ ÉÚÄÁÎÉÑ

Sachsische Akademie der Wissenschaften. Leipzig

Mathematisch - Naturwissenschaftliche Klasse.

Abhandlungen.

š1981 T 54 N 4

š1982 T 54 N 5

š1983 T 55 N 3,4

5

5

5

DDR

Sad Nowoczevny

š1981 N 1-12

5

POL

Sarsia

š1981 T 66 N 1-4

š1982 T 67 N 1-4

š1983 T 68 N 1-4

š1984 T 69 N 1-4

š1985 T 70 N 1-4

š1986 T 71 N 1-4

šT 72 N 2

š1987 T 72 N 1,2,3-4

š1988 T 73 N 1-4

š1989 T 74 N 1-4

š1990 T 75 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NOR

Sea Technology - Í/ÆÛ

š1981 T 22 N 1-10,12

š1982 T 23 N 1-12

23

23

USA

Seahorse

š1981 Summer

š1982 Spring,Fall

5

5

USA

SPM Salud Publica de Mexico

š1981 T 23 N 1-6

š1982 T 24 N 1-6

š1983 T 25 N 1-5

15

15

15

MEX

Sbornik Geologiskych Ved. Ser.Geologie

š1981 N 35

š1982 N 37

5

5

CSK

Sbornik Geologickych Ved. Ser.Paleontology

š1981 N 24

5

CSK

Sbornik Geologickych Ved. Ser.Technology,Geochemie

š1981 N 17

š1982 N 18

5

5

CSK

Sbornik Geologickych Ved. Ser.Uzita Geofyzika

š1981 N 17

5

CSK

Sbornik Ustavu Aplikovane Ekologie a Ekoteckniky Vysoke Skoly Zemedelski v Praze

š1983 N 1,2

š1984 N 3

5

5

CSK

Sbornik Vedeskeho Zesnickeho Ustavu Vysoke Skoly Zemedelske v Praze

š1981 N 24,25

5

CSK

Schiff und Hafen

š1981 T 33 N 1-12

š1982 T 34 N 1-9,11,12

š1983 T 35 N 1-12

š1984 T 36 N 1-5,7-12

š1985 T 37 N 1-12

š1986 T 38 N 1-13

š1987 T 39 N 1,2,4-12

š1988 T 40 N 1-12

š1989 T 41 N 1-12

š1990 T 42 N 1-12

9*,20

9*,20

9*,20

9*,20*

9,20

9,20

20

9,20*

9,20*

9*,20

BRD

Schweissen und Schneiden

š1983 N 1-3

20

BRD

Science

š1981 T 211 N 4477-4490

šT 212 N 4491-4510

šT 213 N 4511-4518

šT 214 N 4519-4527

š1982 T 215 N 4523-4541

šT 216 N 4542-4554

šT 217 N 4555-4566

šT 218 N 4567-4579

š1983 T 219 N 4580-4592

šT 220 N 4593-4604

šT 221 N 4605-4618

šT 222 N 4619-4630

š1984 T 223 N 4631-4643

šT 224 N 4644-4656

šT 225 N 4657-4669

šT 226 N 4670-4681

š1985 T 227 N 4682-4694

šT 228 N 4695-4706

šT 229 N 4707-4713,4716-4720

šT 230 N 4721-4732

š1986 T 231 N 4733-4745

šT 232 N 4746-4758

šT 233 N 4759-4771

šT 234 N 4772-4783

š1987 T 235 N 4784-4787,4789-4796

šT 237 N 4810-4822

šT 238 N 4823-4834

š1988 T 239 N 4835-4847

šT 240 N 4848-4860

šT 241 N 4861-4874

šT 242 N 4875-4885

š1989 T 243 N 4887-4899

šT 244 N 4900-4912

šT 245 N 4913-4925

šT 246 N 4926-4938

š1990 T 247 N 4939-4946,4948-50

šT 248 N 4953-4965

šT 249 N 4966-4969,4972-4977

šT 250 N 4977-4988

5,6*,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6*,15

5,6*,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6*,15

5,6*,15

5,6*,15

5,6,15

5,6,15

5,6*,15

5,6,15

5,6*,15

5,6*,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6*,15

5,15

5,6,15

5,6

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,6,15

5,15

5,15

5,15

5,15

USA

Science Citation Index

Annual 1981. Ser.C. Citation Index

š1981 Part

š1 (A-Cody)

š2 (Cody-Gree)

š3 (Gree-Labo)

š4 (Labo-Palm)

š5 (Palm-Star)

š6 (Star-Z)

Ser. Source Ind.

š1981 Part

š7 (A-Burn)

š8 (Burn-Mata)

š9 (Mata-Z)

Ser. Permuterm S.Ind.

š10 (A-Diff)

š11 (Diff-Lase)

š12 (Lase-Radi)

š13 (Radi-Z)

š14 Journal Citation Reports

Ser. Citation Ind. Annual

š1982 N 1-6

Ser.Source Ind.

šN 7-9

Permuterm Ind.

šN 10-13

šN 14 - Journal Citation Reports

Ser.Citation Ind. Annual

š1983 N 1-6

Ser.Source Ind. Annual

šN 7-9

Corporate guide & lists of Source Publications

Permuterm Ind.

šN 10-13

šN 14 - Journal Citation Reports

Ser.Citation Ind.

š1984 N 1-6

Ser.Corporate Ind.

šN 7

Ser.Source Ind.

šN 8-10

Permuterm Sub.Ind.

šN 11-14

šN 15,16 - Journal Citation Reports

Guide & List of Source Publications

Ser.Citation Ind.

š1985 N 1-6, Patents

Corporate Index

šN 7

Ser.Source Ind.

šN 8-10

Permuterm Subject Index

šN 11-14

šN 15,16 - Journal Citation Reports

Guide & List of Source Publications

Ser.Citation Ind.

š1986 N 1-8

Ser.Corporate Ind.

šN 9

Ser.Source Ind.

š1986 N 10-12

Guide & List of Source Publications

Permuterm Ind.

šN 13-17

šN 18,19 Journal Citation Reports

Ser.Citation Ind.

š1987 N 1-9

Ser.Corporate Ind.

šN 10

Ser.Source Ind.

šN 11-18

šN 19,20 Journal Citation Reports

Guide & Lists of Source Publications

Ser.Citation Ind.

š1988 N 1-9

Ser.Corporate Index

šN 10 Geographic & Organiz.Section

Ser.Source Ind.

šN 11-13

Permuterm Sub.Ind.

šN 14-18

šN 19,20 Journal Citation Reports

Guide & List of Source Publications

Ser.Citation Ind.

š1989 N 1-9

Ser.Corporate Ind.

šN 10 (A-Z) Geographic Ind.

Ser.Source Ind.

šN 11-13

Permuterm Ind.

šN 14-18

šN 19,20 Journal Citation Reports

Guide & List of Source Publications

Ser.Citation Index

š1990 N 1-10,11 Patents

Ser.Corporate Ind.

šN 12 Geographic & Organiz.

Ser.Source Index

šN 13-15

Permuterm Sub.Ind.

šN 16-21

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Science Geologiques Memoire

š1981 N 64,65

š1982 N 62,67

5

5

FRA

Science News

š1981 T 119 N 2-21,23,24,26 with Semi Ann.Ind.

šT 120 N 1-26

š1982 T 121 N 1-26

šT 122 N 1-26

š1983 T 123 N 1-26

šT 124 N 1-27

š1984 T 125 N 1-22

šT 126 N 6-9,15-26

š1986 T 129 N 11,19,25

š1988 T 133 N 4,8,11,12-18,20-26 - Í/ÆÛ

šT 134 N 1-3,5,12-16,18,22,23,25 - Í/ÆÛ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Science Report of Shima Marineland

š1985 N 6

5

BEL

Science Reports of the Hirosaki University

š1981 T 28 N 1,2

š1982 T 29 N 1,2

š1983 T 30 N 1,2

š1984 T 31 N 1

š1985 T 32 N 1,2

š1986 T 33 N 1,2

š1987 T 34 N 1,2

š1990 T 37 N 1,2

6

6

6

6

6

6

6

6

JPN

Science Reports of the Institute Geoscience. University of Isukuba. Ser.B. Geological Sciences

š1980 T 1

š1981 T 2

š1982 T 3

š1983 T 4

š1984 T 5

š1985 T 6

š1986 T 7

š1987 T 8

š1988 T 9

š1989 T 10

š1990 T 11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

The Science Reports of Kanazava University

š1982 T 27 N 1 (with maps),2

š1983 T 28 N 1,2

š1984 T 29 N 1

š1985 T 30 N 1,2

š1986 T 31 N 1,2

š1987 T 32 N 1,2

š1988 T 33 N 1,2

š1989 T 34 N 1,2

š1990 T 35 N 1,2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Science Reports of the Natural History Museum. Tokai

University

š1989 N 3

5

JPN

The Science Reports of the Research Institutes Tohoku

University. Ser.A.Phys.,Chem.,Metallurgy

š1981 T 29 N 2

š1981/82 T 30 N 1,2

š1983 T 31 N 1,2

š1984 T 32 N 1

š1985 T 32 N 2

š1986 T 33 N 1,2

š1988 T 34 N 1

š1989 T 34 N 2

š1990 T 35 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

The Science Reports of the Research Insyitutes Tohoku

University.Ser.C. Medicine

š1981 T 28 N 1-4

š1982 T 29 N 1-4

š1983 T 30 N 1-4

š1984 T 31 N 1-4

š1985 T 32 N 1-4

š1986 T 33 N 1-4

š1987 T 34 N 1-4

š1988 T 35 N 1-4

š1989 T 36 N 1-4

š1990 T 37 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

The Science Reports of the Tohoku University.

Ser.8. Physics & Astronomy

š1981 T 2 N 2,3

š1982 T 3 N 1,2

Ser.I. Physics,Chemistry & Astronomy

š1981 T 64

5

5

5

JPN

The Science Reports of the Tohoku University.

Ser.2.Geology

š1981 T 51 N 1-2

š1982 T 52 N 1-2

š1986 T 56 N 1,2

šT 57 N 1

š1987 T 57 N 2

š1990 T 60 N 2,7

5

5

5

5

5

5

JPN

The Science Reports of the Whales Research Institute

š1982 T 33

š1983 T 34

š1984 T 35

š1985 T 36

š1986 T 37

š1987 T 38

š1988 T 39

6

6

6

6

6

6

6

JPN

Science Reports of the Yohohama National University.Sec.1 Math.,Phys.,Chem.

š1987 N 34

š1989 N 36

5

5

JPN

Science Reports of the Yokohama National University.

Sec.II. Biological & Geological Sciences

š1987 N 34

š1989 N 36

š1990 N 37

5

5

5

JPN

Science Review Bedfor Institute Oceanography

š1988 for 1987

š1991 for 1988-89

6

6

CAN

Science Tools

š1981 T 28 N 1

š1982 T 29 N 2

š1983 T 30 N 1,2

š1985 T 32 N 1

5

5

5

5

SWE

Science of the Total Environment

š1987 T 67 N 1-3

š1988 T 68

šT 70

šT 71 N 1

šT 74

šT 75 N 2-3

šT 76 N 1,2

šT 77 N 1-3

š1989 T 78

šT 79 N 1,3

šT 80 N 2-3

šT 81-82

šT 83 N 1-3

šT 84

šT 86 N 1-3

šT 87

šT 88

šT 89 N 1-3

šT 91

š1990 T 91

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Science et Vie

š1981 T 131 N 761-766,769,770

š1982 T 131 N 774,776,780,782

š1983 T 131 N 786,787,795

š1984 T 131 N 798,801-807

š1985 T 131 N 808,811

š1986 N 820-831

š1987 N 832-843

š1988 N 844-855

š1990 N 968-879

5

5

5

5

5

5

5

5

5

FRA

Sciences geologiques. Bulletin

š1981 T 34 N 1,2,3,4

š1985 T 38 N 1,2

5

5

FRA

Scientia Geographica Sinica

š1987 T 7 N 1-4

5

CHN

Scientia Geologica Sinica

š1986 N 1-4

š1987 N 1,2,4

š1988 N 1-4

š1989 N 1-4

š1990 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Scientia Sinica. Science in China. Ser.A. Math.,Phys.,Astron. & Tech.Sci.

š1986 T 29 N 8

š1987 T 30 N 1-12

š1988 T 31 N 1-12

š1989 T 32 N 1-12

š1990 T 33 N 1-3,6-12

5

5

5

5

5

CHN

Scientia Sinica=Sciences in China.Ser.B. Chem.,Biol., Agr.,Med. & Earth Sci.

š1986 T 29 N 1-12

š1987 T 30 N 1-12

š1988 T 31 N 1-12

š1989 T 32 N 1-12

š1990 T 33 N 1-12

5

5

5

5

5

CHN

Scientific American

š1981 T 244 N 1-6

šT 245 N 1-6

š1982 T 246 N 1-6

šT 247 N 1-6

š1983 T 248 N 1,2

š1984 T 250 N 1,2

CÍ. “÷ íÉÒÅ ÎÁÕËɔ

5,15,6*

5,15,6*

5,6*

5

5

5

USA

Scientific Papers of the College of Arts & Sciences.

The University of Tokyo

š1983 T 33 N 1,2

š1984 T 34 N 1,2

š1985 T 35 N 1

š1986 T 35 N 2

šT 36 N 1

š1987 T 36 N 2

šT 37 N 1

š1988 T 37 N 2

šT 38 N 1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Scientific Papers of the College of General Education.

University of Tokyo

š1981 T 31 N 1,2

š1982 T 32 N 1,2

C 1983 Ç.ÓÍ.: Scientific Papers of the College of Arts &

Sciences

5

5

JPN

Scientific Papers of the Institute of Algological Research. Faculty of Science Hokkaido University

š1981 T 7 N 1,2

š1984 T 7 N 2

š1986 T 8 N 1

š1989 T 8 N 2

5*,6

5,6

5,6

6

JPN

Scientific Report of the Laboratory for Amphibian Biology. Hiroshima University

š1983 T 6

š1985 T 7

5

5

JPN

Scientific Reports of the Hokkaido Fish Hatchery

š1981 N 36

š1982 N 37

š1983 N 38

š1984 N 39

š1985 N 40

š1987 N 41

š1988 N 42

š1989 N 43,44

6

6

6

6

6

6

6

6

JPN

Scientific Reports of Hokkaido Fisheries Experimental Station

š1981 N 23

š1982 N 24

š1983 N 25

š1984 N 26

š1985 N 27

š1986 N 28

š1987 N 29,Index (N1-29)

š1988 N 30,31

š1989 N 32,33

š1990 N 34,35

5

5

5

5

5,6

5,6

5,6

5

5,6*

6

JPN

Scientific Reports of the Hokkaido Salmon Hatchery

š1982 N 36

š1983 N 37,38

š1985 N 39

š1986 N 40

š1987 N 41

š1988 N 42

š1990 N 44

6

6

6

6

6

6

6

USA

Scientific Reports /International Pacific Halibut Commission/

š1983 N 67-68

š1984 N 69-72

6

6

USA

The Scientific Reports of the Whales Research Institute

š1981 N 33

š1982 N 34

5

5

JPN

Scientometrics

š1987 T 11 N 3-4

š1989 T 15 N 1-6

šT 16 N 1-6

šT 17 N 1-4

5

5

5

5

HUN

Scitech Publications/Department of Fisheries & Oceans Publications/

š1987 T 8 N 4,5

š1988 T 9 N 5

š1989 T 10 N 1,2,4,5

š1990 T 11 N 1,4,5,6

5

5

5

5

CAN

Scottish Fisheries Research Report

š1983 N 27-29

š1985 N 34,35

š1987 N 37

š1988 N 38,39

š1989 N 40,41,45

š1990 N 48,49

5

5

5

5

5

5

GBR

Scottish Marine Biological Association

š1984 Annual report

š1985 “ - “

š1986 “ - “

6

6

6

GBR

Scripta

š1982 T 12 N 1 Geologia

šN 2 Physica

šN 3 Mathematica

šN 4-5 Geographia

šN 6 Chemia

šN 7 Biologia

šN 9 Phisica

šN 10 Mathematica

5

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Scripta

š1983 T 13 N 1-10

š1984 T 14 N 1-10

š1985 T 15 N 1-10

š1986 T 16 N 1-10

š1987 T 17 N 2 Geographia, N 6 Chemia

š1988 T 18 N 1 Geographia, 3-4 Chemia

šN 5 Geographia

š

5

5

5

5

5

5

5

CSK

Sea Frontiers

š1988 T 34 N 1-6

š1989 T 35 N 1-5

š1990 T 36 N 1-6

5

5

5

USA

Sea Secrets

š1981 T 25 N 1,3,6

š1982 T 26 N 1,3

š1983 T 27 N 2-4

6

6

6

USA

Sea Technology

š1981 T 22 N 1-10,12 - Í/ÆÛ

š1982 T 23 N 1-12 - Í/ÆÛ

š1983 T 24 N 1-11 - Í/ÆÛ

š1984 T 25 N 5,7-12 - Í/ÆÛ

šT 25 N 1-11

š1985 T 26 N 1-9

š1986 T 27 N 1-4

š1987 T 28 N 1-5

š1989 T 30 N 1,3,4,6,8-12

š1990 T 31 N 1-11

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Sedimentary Geology - Í/ÆÛ

š1983 T 33 N 4

šT 34-36 N 1-4

šT 37 N 1-2

š1984 T 37 N 3-4

šT 38-39 N 1-4

šT 40 N 1-3

šT 41 N 1-4

š1985 T 42-45 N 1-4

š1986 T 46-50 N 1-4

šT 51 N 1,2

š1987 T 51 N 3-4

šT 52-54 N 1-4

šT 55 N 1,2

š1988 T 55 N 3,4

šT 56-58 N 1-4

šT 59 N 1,2

šT 60 N 1/4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Sedimentology - Í/ÆÛ

š1981 T 28 N 1-6

š1982 T 29 N 1-6

š1983 T 30 N 1-6

š1984 T 31 N 1-6

š1985 T 32 N 1-6

š1986 T 33 N 1-6

š1987 T 34 N 1-4,6

š1988 T 35 N 1-6

š1989 T 36 N 1-6

š1990 T 37 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GBR

Seewirtschaft

š1981 N 1-12

20

DDR

Seiron (Defence Information)

š1988 N 1,2,5,7-9,11,12

š1989 N 1-12

š1990 N 1-12

5

5

5

JPN

Seismology & Geology

š1986 T 8 N 2-4

š1987 T 9 N 1-4

š1988 T 10 N 1-4

š1989 T 11 N 1-4

š1990 T 12 N 1-4

5

5

5

5

5

CHN

Sekai = The World

š1981 N 1-3,6-9,11

š1982 N 1-12

š1983 N 2,4,6,7,9,10,11

š1984 N 2,3,5-11

š1985 N 1,7-9,11,12

š1986 N 2-9,11,12

š1988 N 509-522 (N 8-12)

š1989 N 523-529,531-535 (N 1-7,11)

š1990 N 536-548 (N 1-12)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Senckenbergiana Biologica

š1981 T 61 N 3-6

š1982 T 62 N 1-6

š1983 T 64 N 1-3

5

5

5

BRD

Senckenbergiana Lethaea

š1981 T 61 N 3-6

šT 62 N 1-6

š1982 T 63 N 1-6

š1983 T 64 N 1-6

š1984 T 65 N 1-3

š1985 T 66 N 1-6

š1986 T 67 N 1-4

š1987 T 67 N 5-6

šT 68 N 1-4

š1988 T 68 N 5-6

šT 69 N 1-4

š1989 T 69 N 5-6

š1990 T 70 N 1-3,4-6

šT 71 N 1-2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Senckenbirgiana Maritima

š1981 T 13 N 1-6

š1982 T 14 N 1-6

š1983 T 15 N 1-6

š1984 T 16 N 1-6

š1985 T 17 N 1-6

š1986 T 18 N 1-6

š1987 T 19 N 1-6

š1989 T 20 N 1-6

š1990 T 21 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BRD

Sesoko Marine Science Laboratory. Contributions

š1983 for 1980-1983

š1984 for 1984 (N 124-148)

5

5

JPN

Sesoko Marine Science Laboratory. Technical Report

š1981 N 8

5

JPN

Seto Marine Biological Special Publication Ser.

š1981 T 6

šT 7 N 1

5

5

JPN

Shenhui Kexue Jikan

š1986 N 1-6

š1987 N 1,2,4-6

š1988 N 1,4,5

š1989 N 1,6

š1990 N 1-6

5

5

5

5

5

CHN

Shehui Kexue Zhanxian

š1983 N 1,2

š1984 N 1

š1986 N 1(33),2(34),3(35),4(36)

š1987 N 1-4(37-40)

š1990 T 52 N 4

šT 53 N 3

5

5

5

5

5

5

CHN

Shigaku Zasshi

š1982 T 91 N 1-12

š1983 T 92 N 1-12

8

8

JPN

Shijie Wenxue

š1985 N 1-5,6

š1986 N 1-6

8

8

CHN

Shimizu Technical Research Bulletin

š1982 N 1

š1983 N 2

š1984 N 3

š1985 N 4

š1986 N 5

š1987 N 6

š1988 N 7

š1989 N 8

š1990 N 9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

JPN

Shipcare (Maritime Management)

š1981 N 1-12

š1982 N 1-5,6,12

š1983 N 1-6

12

12

12

GBR

Shipping World & Shipbuilder

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-11

š1984 N 1-12

š1985 N 1-10

š1989 N 1-12

š1990 N 2,4-11

9*,12

9*,12*

9*,12*

9*,12*

12

9*,12

9*,12*

GBR

Shouhuo

š1985 N 1-5

š1986 N 1-6

8

8

CHN

SIAM Journal on Applied Mathematics

š1989 T 49 N 3,6

š1990 T 50 N 1-5

23

23

USA

SIAM Journal on Computing

š1981 T 10 N 1-4

š1982 T 11 N 1-4

š1989 T 18 N 3,4,5

š1990 T 19 N 1-6

23

23

23

23

USA

SIAM Journal on Numerical Analysis

š1988 T 25 N 1-6

š1989 T 26 N 1-5

š1990 T 27 N 1-6

5

5

5

USA

SIAM Review

š1990 T 32 N 1-4

5

USA

Sinozoologia

š1981 N 1

š1982 N 2

š1985 N 3

š1986 N 4

š1987 N 5

š1988 N 6

š1990 N 7

5

5

5

5

5

5

5

CHN

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Mathematik-Naturwissenschaften-Technik

š1981 for 1980 N 5,9,17,18,19,20,21,22,24

š1981 for 1981 N 8,9,10,11,12,13

š1982 for 1982 N 12,23

5

5

5

DDR

Sitzungsberichte der Heidetberger Akademie der Wissenschaften. Mathem.-Naturliche Klasse

š1981 N 2,3

š1982 N 3,4

Suppl.1988

5

5

5

DDR

Sitzungsberichte der Osterreichische Academie der Wissenschaften. Abt.1

š1981 T 190 N 1-10

š1982 T 131 N 1-10

š1983 T 192 N 1-10

š1984 T 193 N 1-10

š1985 T 194 N 1-10

š1986 T 195 N 1-10

š1988-89 T 197 N 1-4,5,bis10

š1990 T 198 N 1,bis 4

š1990-91 T 198 N 5-10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

AUS

Sky & Telescope

š1984 T 68 N 6

š1985 T 69 N 2-5

šT 70 N 1-6

šT 71 N 1-6

šT 72 N 1

5

5

5

5

5

GBR

Slove a slovesnost

š1985 N 1,2,3,4

š1986 N 1,2,3,4

š1987 N 1-4

š1988 N 1-4

š1989 N 1-4

š1990 N 1-4

8

8

8

8

8

8

CSK

Smithonian Contributions to Botany

š1981 N 47,49-52

š1983 N 53,54

š1984 N 56,57

š1985 N 55

š1986 N 58, 60-64

š1987 N 65

š1988 N 67

š1989 N 69,71

š1990 N 73,74,75,76

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Smithsonian Contributions to the Earth Sciences

š1982 N 24,25

š1984 N 26

š1987 N 27

š1989 N 28

š1990 N 29

5

5

5

5

5

USA

Smithsonian Contributions to the Marine Sciences

š1981 N 8(v.1,2),9-11,13

š1982 N 12-16,17

š1983 N 18-23

š1984 N 24

š1985 N 25,26

š1986 N 28

š1987 N 27,29,30

š1988 N 32-34

š1990 N 31,35

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Smithsonian Contributions to Paleobiology

š1981 N 40,42,43,44,46

š1982 N 41,45,47,48,49,51,52

š1983 N 50,53,54

š1984 N 55,56

š1985 N 57

š1986 N 58,59,60

š1987 N 61-63

š1988 N 64

š1989 N 65-67

š1990 N 68

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Smithsonian Contributions to Zoology

š1981 N 306,318,319,324-340,342,343

š1982 N 341,344-360,362-370,372-374

š1983 N 361,371,375-383,386,389,390,394

š1984 N 384,385,387,388,391,392,395-398,400-402,

šN 404,405

š1985 N 399,403,406-412,414,417,419,420,421,423

š1986 N 413,415,416,418,422,424-436-442,444

š1987 N 443,445,446-452,455,462

š1988 N 453,454,456-461,463,465,466,468

š1989 N 464,467,469-480,481-490

š1990 N 491-496,499,500,502,503,506,508,509

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Soil Research Report/Institute of Soil Science. Academia Sinica

š1981 N 2-5

š1982 N 6,7

š1983 N 8,9

š1984 N 10,11

š1985 N 12,13

š1986 N 14,15

š1987 N 16,17

š1988 N 18,19

š1989 N 20,21,22

š1990 N 23

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CHN

Software Practice & Experience

š1981 T 11 N 1-12

š1982 T 12 N 1-12

š1983 T 13 N 1-12

š1984 T 14 N 1-12

š1985 T 15 N 1-12

š1986 T 16 N 1-12

š1987 T 17 N 1-11

š1988 T 18 N 1-10,12

š1989 T 19 N 1-12

š1990 T 20 N 1-12

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

USA

Soil Biology & Biochemistry

š1981 T 13 N 1-6

š1982 T 14 N 1-6

š1983 T 15 N 1-6, Cont.+Ind.

š1984 T 16 N 1-6

5

5

5

5

GBR

Soil Science

š1981 T 131 N 1-6

šT 132 N 1-5

š1984 T 137 N 1-3

5

5

5

USA

Soil Science & Plant Nutrition

š1981 T 27 N 1-4

š1982 T 28 N 1-4

š1983 T 29 N 1-4

š1984 T 30 N 1-4

š1985 T 31 N 1-4

š1986 T 32 N 1-4

š1987 T 33 N 1-4

š1988 T 34 N 1-4

š1989 T 35 N 1-4

š1990 T 36 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

JPN

Soil & Water Conservation News

š1981 N 1-12

š1982 N 3-11

š1983 N 1-12

š1984 N 1-6

š1985 N 12,1

š1990 N 5

5,20

5*,20

5*,20

5*,20

5

5

USA

Solar-Geophysical Data

š1985 N 485 P 1,2

šN 491 P 2

šN 492 P 1,2

šN 495 P 1,2

šN 496 P 1,2

š1986 N 497-499 (499-Suppl.) P 1,2

šN 500-508 P 1,2

š1987 N 509-515 (515-Suppl.)

šN 516-520

š1988 N 521-532

š1989 N 533-541,544

š1990 N 545-556

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Solar Ocean Energy Liaison

š1981 T 5 N 1-12

š1982 T 6 N 1-12

5

5

USA

Solar Physics

š1981 T 69-74 N 1,2

š1982 T 75-81 N 1,2

š1983 T 82-89 N 1,2

š1984 T 90-94 N 1,2

šT 95 N 1

š1985 T 95 N 2

šT 96-102 N 1-2

š1986 T 103-106 N 1,2

š1987 T 107-114 N 1,2

š1988 T 115-118 N 1,2

š1989 T 119-124 N 1,2

š1990 T 125-130 N 1,2

To T120-125 Subj.Ind.+ Nate Ind.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

NLD

Solid State Communications

š1981 T 37-40 N 1-12,Ind.

š1982 T 41-44 N 1-12

š1983 T 45-48 N 1-12,Cont.,Ind.

š1984 T 49-52 N 1-12,Cont.,Ind.

š1985 T 53-55 N 1-12

š1986 T 56 N 1-12

šT 57 N 1-12,Ind.

šT 58 N 1-12,Ind.

šT 59-60 N 1-12,Ind.

š1987 T 61 N 1-12,Ind.

šT 62-63 N 1-12,Ind.

š1988 T 64-68 N 1-12,Ind.

š1989 T 69 N 1-12,Ind.

šT 70 N 1-12,Ind.

šT 71 N 1-3,5-11

šT 72 N 1,3-12,Ind.,Cont.

š1990 T 73 N 1-12,Ind.

šT 74 N 1-4,6-12,Ind.

šT 75-76 N 1-12,Ind.

5,8*

5,8*

5,8

5,8*

5,8*

5*,8*

5,8

5*,8

5,8*

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Solid State Electronics

š1981 T 24 N 1-12

š1982 T 25 N 1-12

š1983 T 26 N 1-12

š1984 T 27 N 1-12

š1985 T 28 N 1-12

š1986 T 29 N 1-12

š1987 T 30 N 1-12

š1989 T 32 N 2-6,8-11

š1990 T 33 N 1-10,12

5,23

5,23

5,23

5,9

5,9

5,9

5

23

9,23

GBR

Solid State Technology

š1981 T 24 N 1-12

š1982 T 25 N 1-8,10-12

5

5

USA

Sound & Vibration - Í/ÆÛ

š1982 T 16 N 1-12

š1983 T 17 N 2-11

š1984 T 18 N 2-12

š1985 T 19 N 1-12

š1986 T 20 N 1-3,5-12

š1987 T 21 N 2-8,10-12

5

5

5

5

5

5

USA

South Australian Fisheries Industry Council

š1981 T 5 N 1,2

š1982 T 6 N 1-5

š1983 T 7 N 1-4

š1984 T 8 N 1-6

š1985 T 9 N 1-6

š1986 T 10 N 1-5

š1987 T 11,12 N 1-3

š1988 T 13 N 1-4

š1989 T 14 N 2-4

š1990 T 15 N 1-4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

AUS

The Soviet Journal of Marine Biology

š1981 T 7 N 1-6

š1982 T 8 N 1-3,5,6

š1983 T 9 N 1-6

š1984 T 10 N 1-6

š1985 T 11 N 1-6

š1986 T 12 N 1-6

š1987 T 13 N 1-6

š1988 T 14 N 1-6

š1989 T 15 N 1-6

š1990 T 16 N 1-6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Soybean Genetics Newsletter

š1981 N 8

š1982 N 9

š1983 N 10

š1984 N 11

š1985 N 12

š1987 N 14

š1988 N 15

š1989 N 16

š1990 N 17

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Special Publication from the Sado Marine Biological Station

š1984 Ser.3 March

š1988 Ser.4 March

š1990 Ser.5 October

5

5

5

JPN

Special Publications of the Japan Hymenopterist Association

š1981 N 14,15,16

š1986 N 33

š1989 N 35

5

5

5

JPN

Special Publication Institute of Oceanographic & Fisheries Research

š1984 N 8,9

š1985 N 10

š1987 N11

6

6

6

GREECE

Special Publication. Osaka Museum of Natural History

š1983 T 15

5

JPN

Special Report. Inter-American Tropical Tuna Commission

š1981 N 3

š1985 N 5

5,6

5,6

USA

Spectrochimica Acta. Pt.A Molecular Spectroscopy

š1981 T 37 N 1-12

š1982 T 38 N 1-12

š1983 T 39 N 1-12

š1984 T 40 N 1-12

š1985 T 41 N 1-12

š1986 T 42 N 1-12

š1987 T 43 N 1-12

š1988 T 44 N 1-12

š1989 T 45 N 1-12,Ind

š1990 T 46 N 1-12,Ind

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5*,8*

5,8*

GBR

Spectrochimica Acta. Pt.B Atomic Spectroscopy

š1981 T 36 N 1-12

š1982 T 37 N 1-12

š1983 T 38 N 1-12

š1984 T 39 N 1-12,Ind.

š1985 T 40 N 1-12,Ind.

š1986 T 41 N 1-12

š1987 T 42 N 1-2(p.I-II),3-12

š1988 T 43 N 1-12

š1989 T 44 N 1-2,5-12,Ind.

š1990 T 45 N 1-12

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8*

5,8

5,8*

GBR

Spixiana (Zeitschrift fur Zoologie)

š1981 T 4 N 2,3

š1982 T 5 N 2,3

š1983 T 6 N 1-3

š1984 T 7 N 1-3

š1985 T 8 N 1-3

5

5

5

5

5

BRD

Statistical Yearbook of International North Pacific Fisheries Commission

š1981 for 1978

š1982 for 1979

š1985 for 1981

š1986 for 1983

š1987 for 1984

š1988 for 1985

š1989 for 1986

š1990 for 1987

6

6

6

6

6

6

6

6

CAN

Staub,Reinhalting der Luft

š1981 N 1-12

š1982 N 1-12

š1983 N 1-12

20

20

20

DEU

Steenstrupia. Zool.Museum Univ.of Copenhagen

š1981 T 7 N 1,2,4,5,7,9,10,11(p.I,II),12-15

š1982 T 8 N 1-12

š1982-83 T 9 N 1-10

š1984 T 10 N 1-8

š1985 T 11 N 1-6

š1987 T 13 N 2,4

5

5

5

5

5

5

DNK

Die Sterne

š1981 N 1-6

š1982 N 1-6

5

5

DEU

Sterne und Weltraum - Í/ÆÛ

š1986 T 25 N 1-12

š1987 T 26 N 1-12

š1988 T 27 N 1-5,7-12

š1989 T 28 N 1-11

š1990 T 29 N 2,3,4,7-8

5

5

5

5

5

BRD

Stockholm Contributions in Geology (Acta Universitatis Stockholmiensis)

š1981-82 T 37,38,Cont.of v.1-37

5

SWE

Storrs Agricultural Experiment Station. College of Agriculture & Natural Resources.Univ. of Connecticut

š1988 N 476

5

USA

Steroids

š1990 T 55 N 1,3-12

5

USA

Strahlentherapie und Onhologie

š1989 T 165 N 4,5,6,7,8,9,10,11,12

15

DEU

Studia Biophysika

š1981 T 82-86 N 1-3

š1982 T 87-89 N 1-3

šT 90

šT 91-92 N 1-3

š1983 T 93 N 1-3

šT 94

šT 95-96 N 1-3

šT 97 N 1,2

šT 98 N 1-3

š1984 T 99-100 N 1-3

šT 101

šT 102-103 N 1-3

šT 104 N 1-3

š1985 T 105-109 N 1-3

šT 110 N 1-3

š1986 T 111-113 N 1-3

šT 114-116 N 1-3

š1987 T 117-122 N 1-3

š1988 T 123-127 N 1-3

šT 128 N 1

š1989 T 129-130 N 1-3

šT 132 N 1-3

šT 133 N 1-3

šT 134 N 1-3

š1990 T 135 N 1-3

šT 136 N 1-3

šT 137 N 1-2

šT 138 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

DDR

Studia Geologica Polonica

š1981 T 59,68,69,71-73

š1982 T 74

š1983 T 75

š1984 T 80

5

5

5

5

POL

Studia Geophysica et Geodaetica

š1981 T 25 N 1-4

š1982 T 26 N 1-4

š1983 T 27 N 1-4

š1984 T 28 N 1-4

š1985 T 29 N 1-4

š1986 T 30 N 1-4

5

5

5

5

5

5

CSK

Studia Marina Sinica

š1983 N 20

š1984 N 21-23

š1985 N 24,25

š1986 N 26,27

š1987 N 28

š1989 N 30

š1990 N 31

5

5

5,6

5,6

5,6

5,6

6

CHN

Studia Naturae. Ser.A Wydawnictwa Naukowe

š1981 N 26

š1982 N 22

š1983 N 24,27

š1984 N 25

š1985 N 29

5

5

5

5

5

POL

Studies in Applied Mathematics - Í/ÆÛ

š1986 T 74 N 1-3

šT 75 N 1-3

š1987 T 76 N 1-2/2

šT 77 N 1-3

š1988 T 78 N 1-3

šT 79 N 1-3

š1989 T 80 N 1-3

šT 81 N 1-3

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Studies in Language & Culture (in Japanese)

š1983 N 9

š1989 N 15

š1990 N 16

5

5

5

JPN

Surface Science - Í/ÆÛ

š1981 T102-109 N 1-3

šT 110 N 1,2

šT 111-112 N 1-3

š1982 T 113-119 N 1-3

šT 120 N 1,2

šT 121-123 N 1-3

š1983 T 124-129 N 1-3

šT 130 N 1,2

šT 131-135 N 1-3

š1984 T 136-148 N 1-3

š1985 T 149 N 1-3

šT 150 N 1,2

šT 151 N 1-3

šT 152-153 N 1,2

šT 154-155 N 1-3

šT 156 N 1,2

šT 157-159 N 1-3

šT 160 N 1,2

šT 161 N 1-3

šT 162-164 N 1-3

š1986 T 165-169 N 1-3

šT 170 N 1,2

šT 171-178 N 1-3

š1987 T 179-188 N 1-3

šT 189-192 N 1-3

š1988 T 193-195 N 1-3

šT 197-206 N 1-3

šT 207 N 1

š1989 T 207 N 2,3

šT 208-210 N 1-3

šT 211/212

šT 213-222 N 1-3

šT 223 N 1-2

šT 224 N 1-3

š1990 T 225 N 1-2,3

šT 226 N 1-3

šT 227 N 1-3

šT 228 N 1-3

šT 229 N 1-3

šT 230 N 1-3

šT 231 N 1-3

šT 232 N 1-3

šT 233 N 1,2

šT 234-236 N 1-3

šT 237-240 N 1-3

šT 241 N 1/2,3

šT 242 N 1/3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

5,23

23

23

NLD

Surgery

š1981 T 89 N 1-6

šT 90 N 1-6

š1982 T 91 N 1-6

šT 92 N 1-6

š1983 T 93 N 1-6

šT 94 N 1-6

š1984 T 95 N 1-6

šT 96 N 1-6

š1985 T 97 N 1-6

šT 98 N 1-6

š1986 T 99 N 1-6

šT 100 N 1-6

š1987 T 101 N 1-6

šT 102 N 1-6

š1988 T 103 N 1-6

šT 104 N 1-6

š1989 T 105 N 1-6

šT 106 N 1-6

š1990 T 107 N 1-6

šT 108 N 1-6

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

14,15

15

15

USA

Surgery Gynecology & Obstetrics

š1981 T 152 N 1-6

šT 153 N 1-6

š1982 T 154 N 1-6

šT 155 N 1-6

š1983 T 156 N 1-6

šT 157 N 1-6

š1984 T 158 N 1-6

šT 159 N 1-6

š1985 T 160 N 1-6

šT 161 N 1-6

š1986 T 162 N 1-6

šT 163 N 1-6

š1987 T 164 N 1-6

šT 165 N 1-6

š1988 T 166 N 1-6

šT 167 N 1-6

š1989 T 168 N 1-6

šT 169 n 1-5

š1990 T 170 N 1-5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

USA

Sveriges Geologiska Undersokning

Serie Ae

š1981 N 39,44,45

Serie Af

š1981 N 132

Serie Ah

š1981 N 1

Serie Ba

š1981 N 27

š1982 N 26

Serie C

š1981 N 776,778-781,783,784,787

š1982 N 785,788,792

5

5

5

5

5

5

5

SWE

Swedish Journal of Agricultural Research

š1981 T 11 N 1-4

š1982 T 12 N 1,3,4

š1983 T 13 N 1,2,4

š1984 T 14 N 1-4

š1985 T 15 N 1-4

š1986 T 16 N 1-4

5

5

5

5

5

5

SWE

Swedish Wildlife Research Viltrevy

š1982 T 12 N 2-4

š1983 T 12 N 5

š1984 T 13 N 1,2

š1985 T 13 N 3

5

5

5

5

SWE

Syllageus

š1981 N 29-32,34,35

š1982 N 36-41

š1986 N 58

5

5

5

CAN

Synthesis

š1981 ô 1-12

š1982 ô 1-12

š1983 N 1-12

š1984 N 1-5,Abst..8,9,10,11,12

š1985 ô 1-12

š1986 ô 1-12,Index 1985

š1987 ô 1-5,8-12

÷ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÅ ÐÏÄ ¹5 ÖÕÒÎÁÌ ÉÍÅÅÔÓÑ ÎÁ Í/ÆÛ

5,8*

5,8*

8

8

5,8

5,8

5

BRD

Synthetic Metals

š1981 T 3 N 1-4

5

SWE

Systematic & Applied Microbiology

š1989 T 11

š1990 T 13 N 1-4

5

5

DEU

Systematic Parasitology - Í/ÆÛ

š1988 T 11 N 1

š1989 T 14 N 3

š1990 T 15 N 1-3

šT 16 N 1-3

šT 17 N 1-3

5

5

5

5

5

NLD

Systematic Zoology

š1981 T 30 N 1-4

š1982 T 31 N 1-4

š1983 T 32 N 1-4

š1984 T 33 N 1-4

š1985 T 34 N 1-4

š1986 T 35 N 1-4

Comprehens.Ind.1952-85, Suppl.V.35,N 2

š1987 T 36 N 1-4

š1988 T 37 N 1-4

š1989 T 38 N 1-4

š1990 T 39 N 1-4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

USA

Systems Analysis Modelling Simulation

š1989 T 6 N 1-3,6-12

23

 

Systems & Control

š1981 T 25 N 1-12

š1982 T 26 N 1-12

20

20

JPN


www.arbicon.ru 


ðÏÉÓË ÐÏ ÓÁÊÔÕ:

library.ru  library.ru